Markert Laci blogja

  • Hiá­ba vagyok hatal­mas My Name Is Earl-fan, eddig vala­hogy nem tet­tem tel­je­sen (egy­ál­ta­lán nem) maga­mé­vá (maga­mat évá­vá?) a fen­ti gon­do­la­tot (egy mon­dat, három záró­jel, bámu­la­tos iro­dal­mi magas­sá­gok). De most nagyon megpróbálom. A mai napon a Magyar Pos­tá­val foly­ta­tott har­com­ban olyan…

  • Az aláb­bi tör­té­net­ben elme­sé­lem, hogy indul­tunk el Velen­cé­re, majd — meg­gon­dol­ván magun­kat — Esz­ter­gom­ba, végül pedig Pilis­csa­bán kötöt­tünk ki. Illet­ve ezt nem rész­le­te­zem, mert tény­leg így volt. Meg­szent­ség­te­le­ní­tet­tünk egy szo­bor­cso­por­tot a PPKE campuson De Páz­mány Péter annyi­ra nem hara­gu­dott, mert nyúj­tot­ta…

  • Hét­fő. Egész nap itt­hon vol­tam, írtam a khm, dip­lo­má­mat. A tőzs­dén az Émász csú­nyán meg­csalt, elő­ször esett azóta, hogy meg­vet­tem. A leg­ki­sebb napi pro­fit a játék ele­je óta. Kedd. Egész nap itt­hon (kis meg­sza­kí­tá­sok), dip­lo­ma megest. A tőzs­dén a Mol se…

  • A teg­na­pi nap. Nos, nem sok ilyen volt eddig, egy­részt mert még nem vol­tam Pszi­nap­szi­son, más­részt meg ha let­tem vol­na, ilyen vörk­so­pok­ra biz­tos eszem­be nem jutott vol­na benéz­ni. Így viszont — köszi, Mesi:) — vol­tam tánc­te­rá­pi­án, meg művé­szet­te­rá­pi­án. És az…