Böngészni mobilon

Kb. egy hónap­ja úgy dön­töt­tem, hogy nem len­ne olyan rossz, ha bár­mi­kor, bár­hol tud­nék netez­ni, vagy leg­alább­is meg­néz­ni a leve­le­i­met, fours­qu­a­re-ezni, twit­te­rez­ni, ilye­nek. A Pan­non Telen­or akko­ri­ban csi­nált egy új mobil­ne­tes cso­ma­got, 100MB/hó talán 2000-ért, ami még min­dig nevet­sé­ge­sen drá­ga, de hát ez a magyar táv­köz­lé­si hely­zet, majd talán pár év múl­va jobb lesz. (Meg aztán még élén­ken él ben­nem az az eset, ami­kor tele­fon­ról néz­tem You­Tu­be-on 1 db Bugat­ti Vey­ro­nos vide­ót, és mivel vélet­le­nül nem WiFi‑n kap­cso­lód­tam, hanem 3G‑n, fizet­het­tem érte vagy 3000-et. Ahhoz képest a 2000 Ft mél­tá­nyos ár.) Szó­val azóta tudok netez­ni mobil­ról, ami jó, de egy fon­tos kér­dést vet fel.

Milyen bön­gé­szőt használjak?

A tele­fo­nom egy Nokia E51, az első tele­fo­nom, amit iga­zán, fel­té­tel nél­kül sze­re­tek, még a hibá­i­val együtt is. Jó, nincs ben­ne 2.1‑es hang­rend­szer (!), mint az elő­ző Alcat­el­ben, de van egy cso­mó más fea­tu­re. Szó­val Nokia tele­fon, Sym­bi­an oprend­szer, ezek a kere­tek, ami­ket a bön­gé­sző­vá­lasz­tás­nál figye­lem­be kell ven­ni. Végig­me­gyek az eddig kipró­bált brow­se­re­ken, aztán ti jöt­tök (ha még itt vagytok).

Defa­ult böngésző
++ min­dig működik
++ a web­ol­da­lak lát­ják, hogy mobil­ról nete­zem, így sok oldal­nak a mobil ver­zi­ó­ja jön be
++ tud “mobil néze­tet”, azaz össze­húz­za a szö­ve­get, hogy kifér­jen a képernyőre
— elég light-os az egész, nem tud túl sok mindent
— vala­mi­ért a beje­lent­ke­zős olda­la­kat nem sze­re­ti (pl. twit­ter, foursquare)
— könyv­jel­ző­ke­ze­lé­se nem tetszik

Ope­ra Mini
++ mivel az Ope­ra szer­ve­re­in keresz­tül zaj­lik a kom­mu­ni­ká­ció, ahol csök­ken­tik a képek mére­te­it, opti­ma­li­zál­ják az olda­la­kat mobil­ra stb., az adat­for­ga­lom töre­dé­ke a normálisnak
++ MyOpe­ra segít, hogy pl. szink­ro­ni­zál­jam a könyv­jel­ző­i­met mobi­lon, szá­mí­tó­gé­pen stb.
++ bön­gé­szés tabok­kal (már­mint lapok­kal, már­mint fülekkel)
— nagyon sok­szor kép­te­len vagyok csat­la­koz­ni bár­mi­lyen web­ol­dal­ra mobil­ne­ten keresz­tül, kat­tin­tok, és sem­mi; háló­zat­mó­do­sí­tás és/vagy reboot old­ja meg a problémákat
— annyi­ra nem gáz, de azért még­is­csak: min­den ada­tom átmegy az ő szer­ve­re­i­ken, ez azért kicsit fáj
— sok oldal nem sze­re­ti, szét­csú­szik, nem lehet elér­ni a nor­mál tar­tal­ma­kat stb.

Ope­ra Mobile
++ kb. mint az Ope­ra Mini
— nekem kicsit túl béta
— első­sor­ban nagyobb kijel­ző­jű és tel­je­sít­mé­nyű esz­kö­zök­re szán­ták, E51-en nem nyerő

Sky­fi­re
++ nagyon dur­va, de gya­kor­la­ti­lag min­dent tud, mint egy szá­mí­tó­gé­pes bön­gé­sző: Flash (!), Sil­ver­light stb.
++ mivel nincs nor­vég szer­ve­ren keresz­tül­me­nő for­ga­lom, min­dig min­den­ho­va tudok csatlakozni
— mivel nincs nor­vég szer­ve­ren keresz­tül­me­nő for­ga­lom, egy web­ol­dal letöl­té­se 1–2MB, és ehhez mér­ten 1–2 perc is (akár)
— kicsit “feke­te ló” nekem ez a program

Néz­tem az ide­vá­gó Wiki­pe­dia oldalt, ami a mobil bön­gé­szők­ről szól. Az otta­ni infor­má­ci­ók alap­ján még esé­lyes lehet a Fire­fox for mobi­le, talán az IE Mobi­le is.

VOT? (Véle­mé­nyek? Oltá­sok? Tanácsok?)


Közzétéve

itt:

,

, írta:

Cimkék:

Hozzászólások

2 hozzászólás a(z) “Böngészni mobilon” bejegyzéshez

  1. 1ok avatar
    1ok

    az a tanács: kap­jon ki az inter!:)

  2. laci avatar

    1ok, sze­re­tem a rele­váns hoz­zá­szó­lá­sa­i­dat :D

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük