Linda kvíz — eredményhirdetés

írta:

| kategória: ,

Dob­per­gés, füg­göny fel, Lin­da beti­peg a szín­pad­ra két­lá­bon, man­csai között egy üveg “finom” bor­ral — ugye min­den­ki lát­ja e képet maga előtt?

Kezd­jük a válaszokkal.

  1. válasz: Lin­da 2009. szep­tem­ber 12-én szü­le­tett, pon­to­san azon a napon, ami­kor Regi­vel a temp­lo­mi eskü­vőnk volt.
  2. válasz: Valen­tin-napon Lin­da 5,1 kg-ot nyo­mott, itt elfo­gad­tam helyes válasz­nak min­dent 4 és 6 között.
  3. válasz: Ahogy arról itt a blo­gon is beszá­mol­tam, Lin­da szí­ve­sen hur­col­ja el a pelu­sát min­den­fé­le helyek­re, emel­lett pedig szí­ve­sen rak cso­ma­got a kony­há­ba, a sütő elé. Itt elég volt a kony­hát tudni.
  4. válasz: Lin­da leg­na­gyobb ellen­fe­le Homer Simp­son, aki ház­tar­tá­sunk­ban Regi mamu­sza for­má­já­ban van jelen. Az egyik Homer egyik füle már áldo­za­tul esett a támadásoknak.
  5. válasz: Ha Lin­da elme­rül­ten rág­csál­ja a far­kát, ezt leg­szí­ve­seb­ben a bab­zsák­fo­tel­ben teszi, mert akkor nem csúsz­kál el, és el tud­ja kap­ni a reni­tens testrészt.

Nem meg­le­pő, de teli­ta­lá­lat egy sem volt. Holt­ver­seny­ben máso­dik helyen vég­zett Komcsy, Pityu és Peti, akik egy­aránt egy-egy helyes választ adtak. (Gra­tu­lá­lok nekik, csak így tovább!) Az abszo­lút győz­tes, két helyes válasszal pedig nem más, mint Ton­csi & Ger­gő (a ver­seny­ki­írás és az ÁSZF sze­rint nem volt meg­tilt­va, hogy csa­pat­ban sze­re­pel­je­nek a bekül­dők, szó­val rek­la­má­ci­ó­nak helye nincs), hur­rá! Nye­re­mé­nyük pedig egy “finom” bor, ugye, amit majd úgy adunk át nekik, hogy abban vala­hogy Lin­da is sze­re­pet kap.

Marad­ja­tok velem ezután is, mert soha nem látott izgal­mak jönnek!


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük