Categories
állatok kérdés

Linda kvíz

Elha­tá­roz­tam, hogy nagy­sza­bá­sú kvízt csi­ná­lok, mert rég volt már bár­mi ilyen vagy bár­mi­lyen eksön itt.

Linda kvíz

A játék­sza­bály egy­sze­rű: a leg­gyor­sabb ember nyer, aki min­den kér­dés­re helye­sen vála­szol, illet­ve ha a határ­idő­ig (ami legyen mond­juk 2010. feb­ru­ár 28. 23:59) nincs 100%-os meg­fej­tés, akkor az, aki sze­rin­tem a leg­kö­ze­lebb volt. A győz­tes kap egy üveg finom bort, amit Lin­da fog átnyúj­ta­ni neki (meg­old­juk vala­hogy).

Tehát akkor lás­suk a kér­dé­se­ket! (Néhány nagyon egy­sze­rű, hogy legyen önbi­za­lom a nehe­zeb­bek­hez.)

  1. kér­dés: Mikor szü­le­tett Lin­da?
  2. kér­dés: Hány kilo­gramm volt Lin­da 2010. feb­ru­ár 14-én?
  3. kér­dés: Melyik Lin­da ked­venc helye, ha gonosz­kod­ni akar, és nem a pelu­sá­ra pisz­kít?
  4. kér­dés: Ki Lin­da leg­na­gyobb (rajz­film­hős) ellen­fe­le, aki­vel vér­re menő csa­tá­kat vív nap­ról nap­ra?
  5. kér­dés: Mi Lin­da ked­venc helye, ha a far­kát kíván­ja béké­ben rág­csál­ni?

A meg­fej­té­se­ket ne kom­ment­be küld­jé­tek, hanem e‑mailben, mond­juk a laci (kukac) mar­kert (pont) hu cím­re. A sub­ject legyen “Tol­ni kell a … vála­szo­kat!”, hehe.

Haj­rá!

By laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

One reply on “Linda kvíz”

elég gyér rész­vé­te­li arány (egy bekül­dés!) mel­lett jelen­leg komcsy vezet, mert ő az az egy. még simán meg­előz­he­ti­tek, mert erő­sen tip­pe­lős­re vet­te a figu­rát :) haj­rá!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *