Tépelődés (még mindig Nokia N8)


Igen, még min­dig az N8-as témá­nál tar­tok. Engem ez a tele­fon egy­sze­rű­en nem hagy békén, ezért én sem hagyom a témát békén.

Szó­val szép csend­ben, novem­ber köze­pén elin­dult a Nokia N8 magyar­or­szá­gi for­gal­ma­zá­sa. Jelen­leg ott tar­tunk, hogy 115.000 és 155.000 HUF között lehet kap­ni kár­tya­füg­get­len kivi­tel­ben; Telen­or­nál nincs, T‑Mo­bi­le-nál van, de rak­tá­ron nincs, én meg nem hagy­nám el a flot­tát. Ez min­den, ami konk­rét és tény­sze­rű. Min­den mást váz­la­to­san, ahogy a fejem­ben tekereg.

 • Sze­re­tem a mos­ta­ni Nokia E51-emet. A leg­jobb tele­fo­nom eddig.
 • Saj­ná­lok ennyi pénzt tele­fon­ra kiad­ni, mert azért ez még­is­csak egy tele­fon. Érted, beszélsz vele tíz per­cet egy nap, és min­den egyéb funk­ció meg nem létkérdés.
 • Lenyű­gö­ző az a sok dolog, amit az N8-ba bele­pa­kol­tak. Már írtam erről külön, de még egy­szer kiemel­ném: 12 MP kame­ra, 720p videó, HDMI-out stb.
 • Bán­tó az a sok dolog, ami csak most került bele a Nokia zász­lós­ha­jó­já­ba. Leg­alább egy évet késett az N8 ahhoz, hogy iga­zán esé­lye legyen a piacon.
 • Tar­tok a Symbian^3‑tól, főleg ami­óta Ert­li Ger­gő kipró­bál­ta a tele­font, és nem vol­tak túl pozi­tív élményei.
 • Olyan válasz­ték van a pia­con (itt főleg az and­ro­i­dos HTC-kre és egyéb, komo­lyabb tele­fo­nok­ra gon­do­lok), ami mel­lett kér­dé­ses, hogy egy Noki­á­val, egy sym­bia­nos tele­fon­nal érdemes‑e neki­men­ni a 2011-es évnek. Itt most első­sor­ban az elér­he­tő szoft­ve­rek­re gon­do­lok, az Ovi Store — hogy is mond­jam — ovis cipő­ben van még.
 • Más­fél év után az E51 szép las­san kez­di meg­ad­ni magát, főleg a tele­fon­nál nem elha­nya­gol­ha­tó tele­fo­ná­lás funk­ci­ó­já­val van­nak mos­ta­ná­ban gondok.
 • 150.000 forint­ból lehet kap­ni egy szu­per HTC‑t, vagy akár egy iPhone‑t is.
 • Kará­csony­ra kapok egy Ama­zon Kindle‑t, így nem érzem kín­zó szük­sé­gét még egy olyan kütyü­nek, ami­vel az egyéb­ként meg­le­he­tő­sen kevés sza­bad­idő­met hülye­sé­gek­kel tölt­het­ném ki.
 • Vala­hogy még min­dig ódz­ko­dom a “nem tele­fon­nak kiné­ző tele­fo­nok­tól”. Szó­val a tele­fon a bőrön­dös idők­től kezd­ve úgy néz ki, hogy alul a bil­len­tyűk, felül a kijel­ző. 2000 óta ezt kiegé­szít­het­jük azzal, hogy elfér a tenye­red­ben és a zse­bed­ben. És még azt is tegyük hoz­zá, hogy leejt­he­tő, nem kell a kijel­ző­jét úgy fél­te­ni, mint egy plaz­ma­té­vé­ét stb. Szó­val én ilyen kon­zer­va­tív elve­ket val­lok mobil­te­le­fon-témá­ban, ez pedig elég­gé távol tart az ilyen egész­mé­re­tű érintőképernyősöktől.

Rövi­den ennyi. Sze­rin­tem az lesz, hogy kivá­rás­ra ját­szom, idén biz­to­san nem lesz t.csere, jövő­re meg­vár­juk a csa­lád meg­dup­lá­zó­dá­sát, aztán meg­lát­juk, mi lesz. Egyéb­ként nekem már egy Nokia E52 is nagy elő­re­lé­pés len­ne, mert leg­alább van ben­ne GPS, így tök jól men­ne a 4sq, haha! :)

,

6 hozzászólás a(z) “Tépelődés (még mindig Nokia N8)” bejegyzéshez

 1. Annyit ten­nék hoz­zá, hogy a noki­ás gps-ektől ne várj sokat. Hard­ve­res és szoft­ve­res prob­lé­mák töm­ke­le­gét nem tud­ják kija­ví­ta­ni 2005 óta. Egy pont bemé­ré­se álta­lá­ban 10–15 perc­be telik, folya­ma­tos GPS hasz­ná­lat a 2 éves tele­font egy óra alatt 0‑ra meríti.

  Elné­zést, hogy megint neg­tí­vat írok. Inkább csa­lád­dup­láz­za­tok, az jobb, mint a telefon.

 2. oké, meg­fo­ga­dom a taná­csot, nem veszek noki­át egy dara­big, az biz­tos. kéne vala­mi olyan szol­gál­ta­tás, ami kb. ennyit tud:
  — van náluk min­den­fé­le telefon;
  — ha én vala­mi­lyen tele­font ven­nék, akkor tőlük köl­csö­nöz­he­tem mond­juk 1–2-…-5 napra;
  — ezért én mond­juk napi 1–2-…-5 ezer forin­tot fizetek;
  — meg a tele­fon árá­nak felét kaucióként.

  sze­rin­tem len­ne értel­me egy ilyen­nek, nem is tudom, ilyen miért nincs akár önál­ló vál­lal­ko­zás­ként, akár a mobil­szol­gál­ta­tók által.

 3. @1ok: biz­tos, hogy nem, mivel janu­ár köze­pén kez­dik szál­lí­ta­ni ame­ri­ká­ból :) ennyit szá­mít a black fri­day — előt­te 3 nap alatt ér ide, utá­na 3 hónap alatt :)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.