Rafa klafa?

írta:

| kategória: ,

Inter: a klub három­éves szer­ző­dést és évi 5.5 mil­li­ót kínál Beníteznek
Helyi lap­ér­te­sü­lés sze­rint a Baj­no­kok Ligá­ja-győz­tes Inter­naz­io­nale konk­rét aján­la­tott tett a veze­tő­edzői poszt­ra Rafa­el Beni­tez­nek. (NSO)

Érzé­se­i­met a fen­ti hír­rel kap­cso­lat­ban önin­ter­jú for­má­já­ban sze­ret­ném meg­osz­ta­ni a t. olvasóközönséggel.

K.: Örü­lünk, Vincent?
V.: Az első gon­do­la­tom az volt, hogy “jajj”, a máso­dik pedig az, hogy “jajj, ne”. Aztán most kicsit utá­na­gon­dol­tam a dolog­nak, és kez­dem objek­tí­ven és pozi­tí­van fel­fog­ni ezt az egészet.
K.: Pozitívan?
V.: Fel­tét­le­nül. Arra gon­dol­tam, hogy Bení­tez eddi­gi edzői tevé­keny­sé­gét vétek len­ne az utób­bi rövid idő­szak (ld. 7. hely a Liver­pool­lal) vagy egy konk­rét ver­seny­so­ro­zat (ld. Pre­mi­er League) alap­ján meg­ítél­ni. 2001 óta nagy 7 tró­fe­át nyert Rafa, ez per­sze egy José­hoz képest elenyé­sző (2002-: 17!), de nem egy nye­ret­len két­éves edző­ről van szó.
K.: Miért vagy biza­ko­dó pont ezen szá­mo­kat felemlegetve?
V.: Azért, mert ami­ben eddig (az idei évet leszá­mít­va) az Inter gyen­ge volt (BL, UEFA), abban Rafa erős (2004: UEFA-kupa a Valen­ci­á­val, 2005: BL-győ­ze­lem és UEFA-szu­per­ku­pa a Liver­pool­lal). For­dít­va: ami­ben Rafa nem jeles­ke­dett (Liver­pool­lal sor­rend­ben 5., 3., 3., 4., 2., 7. lett az angol baj­nok­ság­ban), azzal az Inter­nek nem volt gond­ja (öt Scu­det­to egy­hu­zam­ban). Nagyon remé­lem, hogy a ket­tő össze­fé­sü­lé­se hazai és nem­zet­kö­zi ered­mé­nye­ket hoz, és nem olasz/európai eredménytelenséget.
K.: Miért lehet jobb ered­mé­nye­ket elér­ni az Inter­rel, mint a Liver­pool­lal vagy a Valenciával?
V.: Erre két dol­got tudok mon­da­ni. Elő­ször is azért, mert Olasz­or­szág nem Ang­lia. Nem szí­ve­sen mon­dom ki, de attól még tény: olasz baj­nok­sá­got nyer­ni a Cal­cio­po­li óta olyan, mint magyar baj­nok­sá­got nyer­ni a Fra­di kizá­rá­sa után — a Deb­re­cen­nel. Szó­val nem egy nagy kunszt. Ugyan­ez Ang­li­á­ban kicsit komo­lyabb kihí­vás. (Mond­juk Spa­nyol­or­szág­ban a Real és a Bar­ca elle­né­ben a Valen­ci­á­val sike­rült — két­szer, per­sze az egy másik Real és egy még másabb Bar­ca volt.) Más­rész­ről pedig azért, mert ami Valen­ci­á­ban és a Liver­pool­nál nem nagyon volt (gyk. pénz), az az Inter­nél nem lesz gond. Szó­val ezért vagyok bizakodó.
K.: Mit vársz a 2010/11-es szezontól?
V.: A komoly­ta­lan címek (olasz- és UEFA-szu­per­ku­pa, Világ­ku­pa, klub-VB) besöp­ré­sét, vala­mint cím­vé­dést min­den fron­ton. Opti­mis­ta vagyok, na.
K.: Köszö­nöm az önin­ter­jút! Amennyi­ben még­sem Rafa, jöhe­tek vissza egy újabb adag kérdéssel?
V.: Szí­ve­sen. És ter­mé­sze­te­sen — min­dig állok rendelekésemre.


Comments

4 hozzászólás a(z) “Rafa klafa?” bejegyzéshez

  1. ertek­e­lem az opti­miz­must es sok sikert. ezzel egy­utt a magam resze­rol sem­mi­re nem tar­tom a spa­nyol pin­cert. viszont az igaz, hogy a jelen­le­gi olasz mezony annyi­ra gyen­ge, hogy meg vele is nyer­ne­tek kell a scudettot.

  2. miért pin­cér? :)

  3. én ehhez nem értek, a bl dön­tő­vel ismét a feke­te lyuk­ba került az internacionalé:)

  4. […] előtt, ami­kor még csak rebes­get­ték, hogy Milá­nó­ba köl­tö­zik, írtam már a gon­do­la­ta­im­ról. Akkor arra szá­mí­tot­tam, hogy Rafa a már rég­óta meg­le­vő olasz […]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük