Szerző: laci

 • Megsvájciasíthatatlanságoskodásaitokért, avagy így megy a svájci állampolgárság megszerzése Zürichben (in progress)

  Nem gyak­ran for­dul elő, hogy az olva­só­tá­bor fele már a cím köze­pén lemor­zso­ló­dik, de most pont ez a helyzet. Akik ismer­nek, vagy rend­sze­res olva­só­im, vagy mind­ket­tő, vagy egyik sem, azok iga­zán tud­hat­nák már ennyi idő után, hogy 2012-ben érkez­tünk meg Svájc­ba. Előbb én, nőna­pon indul­ván, más­nap érkez­vén, aztán rá nem egé­szen két hónap­ra Regi az…

 • Kibaszós

  Van egy kár­tya­já­ték, amit Regi csa­lád­ja csak mint “kiba­szós” emle­get. Elég spe­ci­á­lis sza­bá­lyai van­nak, és mivel egy­elő­re nem sike­rült meg­ta­lál­ni a leírást online, úgy dön­töt­tem, meg­blo­go­lom, hát­ha akko­rát megy, mint az ulti licit táb­lá­za­tom. Elő­ször is, azért len­ne jó tud­ni, hogy mi ez a játék, mert akkor len­ne nor­má­lis neve, és nem kel­le­ne ilyen csú­nya…

 • Eladó a kispesti házunk

  Eljött ez a pil­la­nat is… Könnyek­ben tér­dig gázol­ván, de úgy dön­töt­tünk (iga­zá­ból Regi, mivel az övé, de én tel­jes mell­be­do­bás­sal támo­ga­tom), hogy elad­juk a kis­pes­ti — mit kis­pes­ti?! weker­lei!!! — házunkat. Van­nak azok a dol­gok, amik fon­to­sak (kívül­ről befelé): van egy nagyobb, és egy kisebb kert, szép sövény a kerí­té­sen belül; van egy ker­ti suf­ni, oda…

 • Teraszkert 2023 v0

  Ma csa­lá­di­lag kifosz­tot­tuk a Coop Bau+Hobby‑t Jum­bót, hogy a magyar­or­szá­gi sza­bad­sá­got köve­tő sváj­ci tavaszt meg­lo­va­gol­ván növé­nyek­kel népe­sít­sük be a teraszt. A bevá­sár­lást köve­tő­en pedig anyu­kám segí­tett min­dent szé­pen elül­tet­ni, köszi. Még tavaly vet­tem két boros­tyánt (ami­kor egy­más­sal har­col­nak, az az Ivy League, kac-kac), amik szé­pen meg­nőt­tek. Egy idő után jött az ötlet, hogy legye­nek fel­ló­gat­va egy…

 • Eladó az érdi házunk

  Eladó az érdi házunk: nagy, és ehhez képest nagyon jó áron van. Nem vagyok ingat­la­nos, és mivel sze­mé­lyes élmé­nyem nincs, nem tudok olyan frap­páns bejegy­zést írni, mint leg­utóbb. Viszont Balogh Zol­tán (Magic Hou­se) fan­tasz­ti­kus képe­ket és vide­ót csi­nált a ház­ról, ezek és min­den más rész­let meg­ta­lál­ha­tó a hir­de­tés­ben: https://ingatlan.com/33494732

 • A gyerek

  Ma dél­előtt tör­tént, hogy gye­rek­sí­rást hal­lot­tam. Seni­or apu­ka­ként az ilyen han­got akkor is meg­hal­lom, ha köz­ben tele­fo­ná­lok head­set­tel a feje­men, és még csak fülel­nem sem kell. Kinyi­tot­tam az erkély­aj­tót — jobb meg­győ­ződ­ni arról, hogy más gye­re­ke sír, nem az enyém, bár ilyen­kor nálunk egyet­len gyer­mek sincs itt­hon, és lám, tény­leg így volt, kívül­ről jött a sírás.…