Szerző: Laci

 • Ezeket olvastam 2023-ban

  írta:

  | kategória:

  A nagy siker­re való tekin­tet­tel idén is olvas­tam könyveket. Az idei év a “gyor­sab­ban, maga­sabb­ra, erősebben”-jegyében telt. Töb­bet bicik­liz­tem, töb­bet edzet­tem (a nul­lá­hoz képest ez nem volt nehéz), és töb­bet is olvas­tam, mint tavaly. Az olva­sást első­sor­ban azért akar­tam job­ban meg­tol­ni, mert saj­nos for­dí­tott arány van a kép­er­nyő­időm és az alvá­som minő­sé­ge és mennyi­sé­ge között,…

 • Védett: Befektetési nemtanácsok svájci kisbefektetőknek

  írta:

  | kategória:

  Nincs kivonat, mert ez egy védett tartalmú bejegyzés.

 • Így lettem influenszer

  írta:

  | kategória:

  Inf­lu­en­szer, def.: az ~ szót leg­in­kább a közös­sé­gi médi­á­ban hír­ne­vet szer­zett tar­ta­lom­al­ko­tók­ra hasz­nál­ják, akik nép­sze­rű­sé­gük­nek köszön­he­tő­en befo­lyá­sol­ni képe­sek a köve­tő­i­ket akár véle­mény­for­má­lás, akár fogyasz­tói visel­ke­dés tekin­te­té­ben. (Wiki­pe­dia) Már évek óta köve­tem a Twit­te­ren (tud­já­tok, X…) a @TerribleMaps c. kon­tót. Elon Musk egy évvel ezelőt­ti hata­lom­át­vé­te­le óta egy­re kevés­bé sze­re­tem a plat­for­mot, de tipi­ku­san az ilyen…

 • Autós baleset

  írta:

  | kategória:

  A VW Sha­ra­nunk bal első ajta­ja saj­nos össze­tört kis­sé. Ráné­zés­re nem szép, és pénz­ügyi­leg (hét­főn viszem majd meg­né­zet­ni, de a javí­tás leg­ko­ráb­ban 1 hónap múl­va ese­dé­kes) sem az. A ked­ves olva­só­tá­bort egy kis játék­ra invi­tá­lom, és fel­te­szem a kér­dést, hogy vajon mi tör­tén­he­tett, ha pusz­tán annyit köz­lök, hogy az autó bal első ajta­ja össze van…

 • A biciklis ámokfutó

  írta:

  | kategória: ,

  Na, ki lehet az? A minap Regi­vel bicik­li­re pat­tan­tunk, hogy a lányok köze­li (2,5 km, 10 perc kényel­me­sen) isko­lá­já­ba men­jünk, mivel Kata osz­tály­fő­nö­ke foga­dott min­ket. Nem kell sem­mi komoly dolog­ra gon­dol­ni, de megy már az isko­la két hónap­ja (volt is már egy két­he­tes őszi szü­net, nehogy túl­ta­nul­ják magu­kat a gye­re­kek), és így, a 7. osz­tály­ba lép­ve…

 • Markerték @ run4kids 2023

  írta:

  | kategória:

  Ez nem vala­mi szo­ká­sos, sír­va röhö­gős bejegy­zés (Regi sír­va röhög a helyes­írá­so­mon, ahogy kor­rek­tú­ráz­za, haha), hanem inkább ilyen figyelemfelhívós. Tavaly Katá­val és Zizi­vel vol­tunk a run4kids nevű ese­mé­nyen, ami egy jóté­kony futás. Én szív­ből utá­lok fut­ni (ezért is vagyok focis­ta), és a lefu­tott 14 km után hete­kig jár­ni is alig tud­tam. A csa­jok­nak meg se…