Kategória: regi

 • Hasznos vasárnap

  Egy hely­re kis vasár­nap lett ez a mostani: Korán kel­tünk. Vol­tunk sza­vaz­ni, bár én csak elkí­sér­tem Regit. Egy ilyen nép­sza­va­zá­sért nem mászom haza. Elmen­tünk Veres­egy­ház­ra, a med­ve­ott­hon­ba. Régi ked­ves isme­rő­se­ink, a med­vék köszö­nik, meg­van­nak. Az eny­he tél miatt nem volt téli álom, így elma­radt a tava­szi ébre­dés is. Vet­tünk mézet, meg köl­csö­nöz­tünk két hatal­mas faka­na­lat, […]

 • Kaprun Vol. 2.

  A sielés/snowboardozás vala­hogy olyan, hogy tény­leg csi­nál­ni kell, nem olyan jó doku­men­tál­ni, néz­ni, meg­blo­gol­ni, ilye­nek. Szó­val a sí/snowboard tisz­ta poresz. Utol­só nap kivit­tük magunk­kal a fény­ké­pe­ző­gé­pet, és csi­nál­tunk 40+ képet, a Kap­run­ban lőtt képek 90%-át, mert­hogy a mara­dék napo­kon — snow­boar­doz­tunk, és kész. És hiá­ba vol­tunk kül­föl­dön, hiá­ba vol­tunk gyö­nyö­rű helyen, egy­szer sem volt ben­nünk […]

 • Kaprun Vol. 1.

  Nincs nálam a kár­tya­ol­va­sóm, így nem tudom lemen­te­ni a képe­ket a fény­ké­pe­ző­gép­ről. Sőt, a leg­fon­to­sab­bat, a kanya­ro­dá­sa­i­mat meg­örö­kít vide­ót sem. Cse­ré­be itt van pár tele­fo­nos kép. Ő itt Regi. A hát­tér­ben meg Kitzs­te­in­horn egy kis része. Ő itt Laci. Kicsit szo­mo­rú, mert éppen vissza kell vin­nie a fan­tasz­ti­kus Maf­fia snow­board­ját a kölcsönzőbe. Még har­ma­di­kán sike­rült egy kicsit […]

 • Utolsó nap

  Elér­ke­zett a “sítá­bor” utol­só nap­ja. Bő szám­ve­tés és fény­ké­pes-vide­ós beszá­mo­ló csak hol­napután lesz, addig is legyen elég annyi, hogy nagyon jó volt majd­nem min­den. Teg­nap már viszony­lag sta­bi­lan tud­tam kanya­rod­ni az eny­he lej­tő­kön, és elesés nél­kül abszol­vál­tam egy hepe­hu­pás piros (közép­ha­la­dó) pályát. A mai napon már nem boar­do­zunk, inkább a hütt­ében pihen­ge­tünk. 3‑kor indu­lunk, éjfél­re […]

 • Szél

  A teg­na­pi hóvi­hart ma szél­vi­har követ­te. Min­den pálya tisz­ta jég, mivel a szél lefúj­ta a friss havat. Majd­nem mind­egyik fel­vo­nót és pályát lezár­ták, így nagy­részt a hütt­ében pihe­nünk. Az elöbb Regi lement egy piros pályán, de nem esett baja. Jó len­ne, ha eláll­na a szél, mert ma még csak ket­tőt csúsz­tam, kel­le­ne gya­ko­rol­ni a fordulást.

 • Buszon

  Már a buszon ülünk. Kis késés­sel, de neki­vág­tunk. 650km, a cél Kap­run. Regi meg fog taní­ta­ni snow­boar­doz­ni, per­sze csak akkor, ha sike­rül min­den hoz­zá­va­lót kinn bérel­ni. De állí­tó­lag ezzel nem lesz prob­lé­ma. Huh. Ope­ra Mini: köszi. Pá.

 • Szervasztok

  Focik­víz nincs, mert korán kel­lett kel­ni. Sebaj. Vigyáz­za­tok maga­tok­ra, mi is megpróbálunk. Irány Kap­run!

 • Póker

  Megint elkezd­tünk ját­sza­ni EuroPoker.com-on, per­sze csak játék­pénz­ben. Peter Sze­ga is back! Regi teg­nap csi­nált egy ilyet. Én meg az előbb az első két hand­ből csi­nál­tam két full house‑t, aztán a negye­dik leosz­tás­ban egy flush‑t ászig. Ej.

 • Szkvas

  Csü­tör­tö­kön vol­tunk sk szk fal­lab­dáz­ni. Ez egy nehéz sport. Veszé­lyes és mozgásos. A terem, ahol vol­tunk nem tűnt szab­vá­nyos­nak, mint­ha kicsit szé­le­sebb, hosszabb és maga­sabb lett vol­na, mint kéne. De leg­alább jött le a vako­lat a falak­ról. Per­sze tök kez­dő­ként ez is töké­le­te­sen meg­fe­lelt nekünk, köl­csön­ütő­vel meg fris­sen vett lab­dá­val nem is vágy­tunk egy beka­me­rá­zott […]

 • Hétvége…

  Mesé­lek a hét­vé­gé­ről, mert sze­rin­tem jól sike­rült, meg hasz­nos is volt. Pén­tek: este, mun­ka után bemen­tünk fél órá­ra egy kocs­má­ba. Ez a rövid idő is töké­le­te­sen elég volt ahhoz, hogy tel­je­sen magunk­ba szív­juk a kocs­mák jel­leg­ze­tes füs­tös-büdös illa­tát. Siet­tünk, mert­hogy este 10-re men­tünk a Rudas­ba, ahol pén­tek és szom­bat estén­ként éjsza­kai für­dő­zés van. Nos, én éle­tem­ben […]