Limp Bizkit: Bowlin’


Én nem annyi­ra sze­re­tek bow­lin­goz­ni, mint mond­juk fociz­ni. Ezúton is sze­ret­ném üzen­ni Regi­nek, hogy bocsá­nat ezért, meg azért is, hogy ked­vet­len vagyok bow­lin­go­zás köz­ben (ld. fenn). Igyek­szem vál­toz­tat­ni a hoz­zá­ál­lá­so­mon, és sze­ret­nék meg­ta­nul­ni bow­lin­goz­ni is.

(Eddig három­szor for­dult elő a szö­veg­ben az, hogy bow­lin­go­zás vagy bow­lin­goz­ni, sebaj. Lesz még több, figyeljetek!)

De. De nem is ezért írok, hanem hogy ingyen rek­lá­mot (tud­já­tok, ti, az olva­sók: száz­ez­ren!) biz­to­sít­sak a Cse­pel Plá­zá­ban helyet fog­la­ló bow­ling­pá­lyá­nak, ahol augusz­tus 31-ig hét­fő­től pén­te­kig egy óra bow­lin­go­zás 1500 forint. Igen, csak ennyi! Ha az ember nem sze­ret bow­lin­goz­ni, leg­alább olcsón tegye, ne drá­gán, ezt mon­dom én.

Regi: ha ezt a bejegy­zést kinyom­ta­tod, és ráírod, hogy “vócser”, akkor megint elme­he­tünk együtt bowlingozni :)


2 hozzászólás a(z) “Limp Bizkit: Bowlin’” bejegyzéshez

  1. pedig a bow­lin­go­zás jó dolog. én pl. mind a 4 fél­év tesit lebow­lin­goz­tam. (amúgy pont cse­pel­re jár­tam ki. pon­to­san nem tudom a hely nevét, de lég­vo­nal­ban kb. a hév meg­ál­ló­val egy vonal­ban kelet felé lévő sport­cent­rum ter­mé­be jár­tam. és emlé­ke­im sze­rint az nem volt annyi­ra drá­ga. ) per­sze koráb­ban is bow­lin­goz­tam, és azóta is igyek­szem sokat bowlingozni.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.