Hétköznapok

Bár­me­lyik hét­köz­nap este. Étke­ző­asz­tal, kis­szé­kek. Sze­rep­lők: Kata, Regi.

Kata: Tádé! Tádé! Tádé!
Regi: Kata, figyelj rám! Ma már néz­tünk sok Mazso­la és Tádét. Most megyünk für­de­ni, aztán alvás. Utá­na reg­ge­liz­tek, és nézünk Tádét.
Kata: Jjo.

(5 mp szünet.)

Kata: Tádé! Tádé! TÁÁÁDÉÉÉ!!!

Ugyan­ez ismé­tel­ve ötször.

Füg­göny.

True sto­ry.

2011 és a lányok — számokban

Fürdés

Regi­vel — egy­más­tól füg­get­le­nül — azt talál­tuk ki, hogy kb. össze­szed­jük, szám­sze­rű­leg mi is tör­tént velünk és a lányok­kal 2011-ben. Fán­fek­tek hosszú sora következik!

 • 1 kg meg­evett kosz
 • 2 kg Lin­dá­nak ledo­bott kajamaradék
 • 2 alka­lom: für­dő­víz­be kakilás
 • 3 fog
 • 3 alka­lom: nát­hák száma
 • 7 éjsza­ka alud­tunk távol a lányoktól
 • 15 alka­lom: a baba­őr téves riasztása
 • 15 kg burgonya
 • 25 kg csirkemell
 • 30 kg sütőtök
 • 35 l tej­pép, 135 l anya­tej, 410 l tápszer
 • 180 órá­nyi fize­tett bébiszitter
 • 270 óra, 800 km séta
 • 300 banán
 • 300 adag gyermekruha-mosás
 • 900 óra: étke­zés­sel töl­tött idő
 • 3600 óra: ébren töl­tött idő
 • 3780 cumis­üveg-moso­ga­tás
 • 4000 óra: átaludt idő
 • 5000 pelen­ka, össze­sen kb. 1,5 tonna
 • 7290 g: fel­sze­dett tömeg (Kata)
 • 7500 g: fel­sze­dett tömeg (Zizi)
 • vég­te­len cuki­ság, ha éppen nem üvöltenek

Egy poszt, két lány, három hónap, négy kerék

Kicsit lema­rad­tam, mert már köze­lebb vagyunk a négy hónap­hoz, mint a három­hoz, de sebaj. Szó­val ikres össze­fog­la­ló követ­ke­zik. Rövi­den, mert még min­dig van egy kis szám­vi­tel házi, egy nagy mark.komm. házi, és némi pm-kidolgozás.

Skil­lek:

 • átfor­du­lás has­ról hát­ra, egy­re gyak­rab­ban, és egy­re aka­rat­la­go­sab­ban (nem csak úgy, hogy a két kilós fejük átbil­len­ti őket);
 • fek­vő­tá­masz vég­te­len ide­ig, vég­te­len mennyi­ség­ben — elké­pesz­tő, mit össze nem edze­nek egy-egy nap a lányok;
 • mosoly­ra és hülyés­ke­dés­re hatá­ro­zott mosoly és teli szá­jas vigyor a válasz, gya­kor­la­ti­lag bár­mi­kor, kivé­ve, ha nagyon ordítanak;
 • nap­köz­ben az ébren­töl­tött idő­szak­ban már elő­for­dul, hogy nem esz­nek és nem sír­nak, hanem pl. szá­mol­gat­ják a csí­ko­kat és a mac­kó­kat a kis­ágy rácsvédőjén;
 • aktív vég­tag­hasz­ná­lat (folya­ma­tos hely­ben­fu­tás és árnyék­boksz), ese­ten­ként tár­gyak kéz­zel való lepa­csi­zá­sá­nak megpróbálása;
 • tekin­tet állá­sa, ese­mé­nyek szem­mel való köve­té­se, okos nézés (köz­ben diszk­rét nyálcsorgás).

A végé­re kicsit átmen­tem ÁSÉS Bri­gádba…

Ami jó vagy nem jó:

 • megint meg­fáz­tak, így Regi megint orr­szí­vó-por­szí­vóz­ha­tott napo­kon keresz­tül, és megint azért, mert az a nagy­sze­rű ötle­tem volt, hogy a kis­pes­ti SZTK-ba men­je­nek, ahol az orto­pé­dia pont a prüsz­kö­lő-köhö­gő gye­re­kek gyűj­tő­he­lye, a fül-orr-gégé­szet mel­lett van — nem jó;
 • Kata teg­nap este 8‑kor evett, 9‑kor elaludt, és ma reg­gel 7‑kor kelt — jó;
 • ezt mind a ket­ten egy­re inkább köze­lí­tik, álta­lá­ban 9‑től 4–5‑ig van alvás — jó;
 • már mint­ha lát­sza­ná­nak az első fogak (alul), ami éjsza­kai alvás szem­pont­já­ból nem sok jót igér — nem jó;
 • egy­re inkább unják az evést, helyet­te más dol­go­kat csi­nál­ná­nak inkább — nem jó;
 • egy­re inkább anyá­sak, ami ebben az idő­szak­ban nor­má­lis, de azért — nem jó.

De egyéb­ként Kata is és Zizi is álom­ba­bák, ahhoz képest, hogy milyen sokan van­nak. És milyen éde­sek, mi? :)

Kata és Zizi egy hónaposak — első tanulságok

Szó­val Kata és Zizi ma egy hóna­po­sak let­tek. Ennek apro­pó­já­ból össze­szed­tem néhány gondolatomat.

 • Sokan kér­de­zik, hogy milyen nehéz ikrek­kel az élet, már­mint ahhoz képest, mint­ha szimp­la baba len­ne. Nem tudom. Nekünk annyi­ra ter­mé­sze­tes és magá­tól érte­tő­dő az, hogy ikre­ink van­nak, hogy el nem tud­juk kép­zel­ni, milyen len­ne egy babá­val. Könnyebb len­ne? Talán. Keve­sebb pelen­ká­zás, keve­sebb ete­tés, keve­sebb tej kell. De attól füg­get­le­nül nyil­ván egy gyer­kőc is ugyan­úgy kitöl­ti a friss szü­lők éle­tét, mint nekünk a ket­tő, vagy mások­nak a három-négy-… Az iker­pár is gye­rek, csak több van belőle.
 • A leg­ne­he­zebb rész az alvás, illet­ve annak hiá­nya. Álta­lá­ban három­órás cik­lu­sok­ból áll a nap (kiv. éjsza­ka, akkor oly­kor négy órát is kibír­nak). Egy cik­lus­ban van egy-más­fél óra ete­tés, némi böfiz­te­tés és játék, pelen­ká­zás igény sze­rint. Ezen felül napon­ta-két­na­pon­ta für­de­tés, még rit­káb­ban séta (eddig össze­sen egy­szer merész­ked­tünk ki), heten­te vala­mi­lyen orvo­si vizs­gá­lat. A fenn­ma­ra­dó idő­ben kel­le­ne nekünk ennünk, innunk, ház­tar­tást fenn­tar­ta­nunk (leg­alább vala­mi alap szin­ten), és per­sze alud­nunk. Kevés. Ma pél­dá­ul éjfél­től dél­után ket­tő­ig alud­tunk, úgy össze­sen 8 órát, ez már nagyon sok­nak tűnik, de mivel más­fél-két órás részek­ből tevő­dik össze, nem nagyon pihen­tet. Nekem még hét­köz­na­pon­ként van módom ebből kitör­nöm (a nyolc órás mun­ka ehhez képest pihe­nés), de Regi egy hónap­ja ezt tolja.
 • A gyer­kő­cök egy hónap­pal koráb­ban jöt­tek, mint kel­lett vol­na, így kb. most értünk el a nor­mál szü­le­té­si idő­höz. Az elmúlt hetek­ben érde­kes volt néz­ni, hogy miben mennyit fej­lőd­tek. Őszin­tén szól­va nem sok min­den­ben, de azért elég lát­vá­nyos a vál­to­zás. Pél­dá­ul ren­ge­te­get esz­nek. Szü­le­té­sü­ket köve­tő­en napi 50 ml tejet ettek. Most egy ete­tés alkal­má­val álta­lá­ban 100–140 ml az adag, és ilyen ete­tés­ből van napon­ta 6–7. Ha ezt össze­ad­juk, napon­ta simán meg­esz­nek fejen­ként 7–8 dl tejet/tápszert, ami egy bő három kilós gye­rek­től elég szép tel­je­sít­mény. Tegye fel a kezét, aki egy nap meg­eszi a test­sú­lya harmadát-negyedét…
 • Nagy sze­ren­csénk, hogy Kata és Zizi az idő 90%-ában szink­ron­ban van­nak. Egy­szer­re lesz­nek éhe­sek, egy­szer­re alsza­nak, és akkor el is értünk a skill­je­ik végé­hez. Néha kicsit elcsúsz­nak, ami a három­órás cik­lus­ban tra­gi­kus követ­kez­mé­nyek­kel jár (ilyen­kor ugye nincs alvás egy­ál­ta­lán), de álta­lá­ban elmond­ha­tó, hogy így is segí­te­nek nekünk. Ugyan­így sze­ren­cse az, hogy a nor­mál sírá­son (sír, mert éhes, álmos, fáj a hasa, vagy tele a pelus) kívül kevés meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan sírás van, tehát nagyon jó gye­re­kek. És még csak velünk sem alsza­nak, ami azért nagy könnyebb­ség. (Bár rövid idő alatt meg­ta­nul­tunk moz­du­lat­la­nul háton alud­ni, mell­ka­sun­kon egy-egy szu­szo­gó kiscsajjal.)

Összes­sé­gé­ben azt kell mon­da­nom, nagyon meg­ér­te így, cso­mag­ban gye­re­ket vál­lal­ni. Prak­ti­kus, mulat­sá­gos, egy per­cig sem unal­mas. És milyen jó lesz nekik, hogy min­dig lesz vala­ki, aki­vel lehet bar­biz­ni, tár­sa­soz­ni, eset­leg fizi­kai egyen­le­te­ket ren­dez­ni. Öröm a babák­nak, öröm a papá­nak és a mamának! :)

Munkaidő-kedvezmény, ejtsd apasági szabadság

Újdon­sült ikres apu­ka­ként elő­ször a fen­ti témá­ban írnék pár sort. A Goog­le majd jól becache-el, és akkor ez lesz az az írás, ami alap­ján jöven­dő­be­li sors­tár­sa­im meg­tud­ják a fran­kót, nem pedig egy darab oldal a nagy meg­bíz­ha­tó­sá­gú gyakorikérdések.hu‑n.

Szó­val, a hely­zet az, hogy az apu­ka kap apa­sá­gi sza­bad­sá­got a mun­kál­ta­tó­já­tól, ami azért jár neki, mert gye­re­ke szü­le­tett. Ennek a hiva­ta­los neve mun­ka­idő-ked­vez­mény, idő­tar­ta­ma pedig öt mun­ka­nap. Az erre az idő­szak­ra járó fize­tést (pon­to­sab­ban a távol­lé­ti díjat) a Magyar Állam­kincs­tár (MÁK) térí­ti meg a mun­kál­ta­tó­nak, azaz az ikres apu­ka ugyan­úgy meg­kap­ja a fize­té­sét, a mun­ka­he­lye pedig a távol­lé­ti díjat vissza­kap­ja az államtól.

138/A. § (1) Gyer­me­ke szü­le­té­se ese­tén öt mun­ka­nap mun­ka­idő-ked­vez­mény ille­ti meg az apát, melyet leg­ké­sőbb a szü­le­tést köve­tő máso­dik hónap végé­ig kéré­sé­nek meg­fe­le­lő idő­pont­ban köte­les a mun­kál­ta­tó kiad­ni. A mun­ka­idő-ked­vez­mény tar­ta­má­ra távol­lé­ti díj jár.

A mun­kál­ta­tó az apát meg­il­le­tő és kifi­ze­tett mun­ka­idő-ked­vez­mény­re járó távol­lé­ti díjat (…) az erre a cél­ra rend­sze­re­sí­tett nyom­tat­vá­nyon (…) nyújt­hat­ja be a (…) regi­o­ná­lis igaz­ga­tó­ság­nak. Az igaz­ga­tó­ság (…) gon­dos­ko­dik a kimu­ta­tott összeg átutalásáról.

Eddig ez elég­gé egy­ér­tel­mű. Csa­var­junk egy kicsit a dol­gon, és adjunk hoz­zá még +1..n gye­re­ket. Azaz szü­les­se­nek ket­tes, hár­mas stb. ikrek.

A tör­vény nem fogal­maz egy­ér­tel­mű­en, “gyer­mek szü­le­té­sé­ről” ír, nem pedig gyer­me­kek szü­le­té­sé­ről vagy úgy álta­lá­ban szü­le­tés­ről. Ha len­ne egy táb­lá­zat vagy for­mu­la, ami alap­ján az apa­sá­gi sza­bad­sá­got ki lehet­ne szá­mol­ni gye­rek­szám függ­vé­nyé­ben, jó len­ne. Ilyen van pél­dá­ul a pót­sza­bad­ság­nál, ahol szé­pen le van írva, hogy egy gye­rek­nél ket­tő, ket­tő­nél négy, ennél több­nél hét nap pót­sza­bad­ság jár éven­te. De nincs!

Ha az ember bele­gon­dol, akkor nin­csen sem­mi ok arra, hogy ne annyi­szor öt nap apa­sá­gi sza­bad­ság jár­jon, ahány gye­rek van. Ha szü­le­tik egy gye­re­ked most, egy pedig pár év múl­va, akkor két­szer öt napot kapsz. Ha egy éven belül szü­le­tik két gye­rek, akkor is. (Risz­pekt az anyu­ká­nak.) Ha a két gye­rek szü­le­té­se közöt­ti időt teszem azt három perc­re csök­kent­jük (ld. Kata és Zizi), akkor mi vál­to­zik? Sze­rin­tem sem­mi. De ez saj­nos nincs így.

A kulcs­kér­dés ebben a kér­dés­ben az, hogy mit mond a MÁK. Mivel ők térí­tik meg a távol­lé­ti díjat a mun­kál­ta­tó­nak, nem elha­nya­gol­ha­tó, hogy mit gon­dol­nak a témá­ban. A hely­zet ekkor válik kel­le­met­len­né, mert­hogy a MÁK sze­rint a gye­re­kek szá­ma elhanyagolható.

A gyer­mek szü­le­té­se ese­tén a szü­lői fel­ügye­le­tet gya­kor­ló vér sze­rin­ti vagy örök­be foga­dó apát — a szü­le­tett gyer­me­kek szá­má­tól füg­get­le­nül — öt mun­ka­nap mun­ka­idő-ked­vez­mény ille­ti meg, (…)

Tehát az ikres apu­kák­nak nincs mák­juk. Innen­től saj­nos ez egy­ér­tel­mű hely­zet: az apa­sá­gi sza­bad­ság öt nap, a mun­kál­ta­tó adhat ennél töb­bet, de a MÁK csak ennyit fog visszatéríteni.

Fel­me­rült kérdések:

 • Érdemes‑e har­col­ni az n‑szer öt napért (ese­tem­ben ez ugye plusz öt napot jelen­te­ne)? Én nem fogok, mert eddig végig nagyon jóin­du­la­tú volt velem a mun­kál­ta­tóm, és nem látom értel­mét egy ilyen csörtének.
 • Van‑e joga a MÁK-nak értel­mez­nie a tör­vényt? Ha van, meg lehet‑e támad­ni? Ha nincs, akkor ki értel­mez­he­ti ezt a parag­ra­fust? Sze­rin­tem nem, nem és passz a vála­szok, bár­mi­lyen sorrendben.

Rövi­den ennyi. Ha vala­ki­nek más tapasz­ta­la­ta van, eset­leg keresz­tes hábo­rút indí­tott egy apró költ­ség­ve­té­si szerv (Állam­kincs­tár) ellen, kom­ment­ben jelezhet.

Hivat­ko­zott dokumentumok:

UPDATE

Írtam egy leve­let a Magyar Állam­kincs­tár­nak, amit vál­toz­ta­tás nél­kül leköz­lök. Ha ezek után nem vál­toz­tat­nak a véle­mé­nyü­kön, akkor nincs szí­vük humorérzékük.

Tisz­telt Államkincstár!

Amennyi­ben szük­ség len­ne a TAJ-szá­mom­ra: ___-___-___, bár kér­dé­sem inkább elmé­le­ti jellegű.

Ezév janu­ár 20-án fele­sé­gem meg­szül­te iker­lá­nya­in­kat, Kata­lin Zórát és Iza­bel­la Han­gát (ne tévessze meg Önö­ket a sok kereszt­név, össze­sen két gyer­mek­ről van szó). A gyer­mek szü­le­té­se ese­tén járó mun­ka­idő-ked­vez­mény (vagy ahogy azt a hoz­zám hason­ló halan­dók hív­ják: apa­sá­gi sza­bad­ság) témá­já­ban olvas­tam a Mun­ka Tör­vény­köny­vét, illet­ve az Önök hon­lap­ján talál­ha­tó állás­fog­la­lást. Ezek alap­ján egy­ér­tel­mű­vé vált szá­mom­ra, hogy akár­hány gyer­me­ke is szü­le­tik egy­szer­re* egy édes­apá­nak, az apa­sá­gi sza­bad­ság min­den­kép­pen öt nap.

Rövi­den úgy fogal­maz­hat­nám meg a kér­dé­se­met: miért? Miért nem gyer­me­ken­ként öt nap? Miért nin­csen egy olyan jel­le­gű for­mu­la, mint pél­dá­ul a pót­sza­bad­ság­nál, ahol 1–2 gyer­mek ese­tén gye­re­ken­ként ket­tő, ennél több gyer­mek ese­tén pedig hét nap jár évente.

Eddi­gi tapasz­ta­la­ta­im (10 egész nap ikres apu­ka­ként), illet­ve több sors­tár­sam elmon­dá­sa alap­ján is úgy érzem, hogy az egy­szer­re szü­le­tő gyer­me­kek szá­má­nak függ­vé­nyé­ben a teen­dők nem­hogy line­á­ri­san, hanem inkább hat­vá­nyo­zot­tan nőnek. Per­sze ezzel nem azt aka­rom mon­da­ni, hogy két gye­rek­nél legyen az apa­sá­gi sza­bad­ság 5^2=25 nap, hár­ma­s­ik­rek­nél pedig 5^3=125 nap, de az n*5 sze­rin­tem egy mél­tá­nyos komp­ro­misszum lenne.

*: Mi a hely­zet akkor, ha a két (vagy több) iker­gyer­mek világ­ra­jött között elte­lik egy nap­tá­ri év? (Pél­dá­ul dec. 31-én indul meg a szü­lés, az egyik gye­rek aznap meg­szü­le­tik, a másik csak az új évben.) Mi van akkor, ha több nap, hét, vagy akár egy hónap is elte­lik a két gyer­mek szü­le­té­se között? (Van erre is pél­da, ld. Guin­n­ess-féle rekor­dok könyve.)

Vála­szu­kat mind a magam, mind az elkö­vet­ke­zen­dő gene­rá­ci­ók kial­vat­lan ikres apu­ká­i­nak nevé­ben hálá­san köszönöm!


Üdvözlettel:
Mar­kert Lász­ló András
bol­dog ikres állampolgár

(…)

FINAL UPDATE

Az LMP ígé­re­té­hez híven benyúj­tot­ta a módo­sí­tó javas­la­tot a Mun­ka Tör­vény­köny­vé­hez (sőt, még egy másik­hoz is), de saj­nos a Tisz­telt Ház nem sza­vaz­ta meg — ki hit­te vol­na… Szó­val min­den marad a régi­ben, ikrek (2, 3, 4, …) szü­le­té­se ese­tén pont ugyan­annyi nap jár apa­sá­gi sza­bad­ság­ként, mint egy gyereknél.

Rész­le­tek (köszi, Zita!):

 • Ert­sey Kata­lin és Kau­fer Virág módo­sí­tó javas­la­ta a Mun­ka Tör­vény­köny­vé­hez: 04786–0190
 • ugyan­ez a köz­szol­gá­la­ti tiszt­vi­se­lők­ről szó­ló tör­vény­hez: 05002–0023
 • fel­szó­la­lás az MT vitá­já­ban erről: 132/162

Szó­val itt ért véget a történet.

FINAL FINAL UPDATE

Kom­ment­ben érke­zett (ld. lenn), köszö­nöm:

Az apá­nak gyer­me­ke szü­le­té­se ese­tén, leg­ké­sőbb a szü­le­tést köve­tő máso­dik hónap végé­ig, öt, iker­gyer­me­kek szü­le­té­se ese­tén hét mun­ka­nap pót­sza­bad­ság jár, ame­lyet kéré­sé­nek meg­fe­le­lő idő­pont­ban kell kiad­ni. A sza­bad­ság akkor is jár, ha a gyer­mek hal­va szü­le­tik vagy meghal.

For­rás: Mt. 118.§ (4)

Milyen vic­ces, hogy ezt pont ma tud­tam meg, ami­kor Kata és Zizi 3 éve­sek lettek.