Kategória: gyerekek

 • Rács nélkül

  Regi pár hete lesze­rel­te a rácsos ágyak­ról az egyik olda­li rácso­kat. A gye­re­kek annyi­ra meg­le­pőd­tek, hogy az első nap szin­te gond nél­kül elalud­tak, nagyon büsz­kék vol­tak, hogy már ilyen nagy lányok (2 és negyed év az már kor), és ennek meg­fe­le­lő­en is visel­ked­tek. Aztán elkez­dő­dött a kimász­ká­lás, órá­kon keresz­tül ker­get­tük őket. Be az ágy­ba, elkö­szö­nés,…

 • Mai gyerekek

  Emlék­szem az első talál­ko­zá­som­ra a szá­mí­tó­gép­pel. 1990-et írtunk talán, 6 éves vol­tam, és anyu­ék egy 286-os AT‑t vet­tek 55.000 forin­tért (meg­van a befi­ze­tést iga­zo­ló csekk), ami egyéb­ként a Kamé­le­on Gyu­ri által elfog­lalt MNB kal­ku­lá­to­ra sze­rint 620.000 2011-es forint­nak felel meg (nem sem­mi). Ele­in­te vala­mi macs­kás játék­kal ját­szot­tam: be kel­lett jut­ni a kerí­té­sen, kuká­kon ugrál­va, kutyá­kat…

 • Kata-Zizi — magyar kéziszótár (2013, első kiadás)

  asó: eső, folyik az ivópohár ató: ajtó, autó ádé: adieu (ágyő) babó: Babó­ca (a Bogyó és Babócából) bádí: body (ruha) bobó: maci bugyi: pelenka cici: egér, cici cücc: csüccs! ennyi: enni, ennyi (elég volt), Enys (Regi volt osztálytársa) fáfá: elefánt fofó: forró gűci: grü­e­zi (sváj­ci köszönés) kazi: lövé­sünk sincs, de Zizi ren­ge­te­get használja kés: kés, kész, kéz (fog­já­tok már…

 • Hétköznapok

  Bár­me­lyik hét­köz­nap este. Étke­ző­asz­tal, kis­szé­kek. Sze­rep­lők: Kata, Regi. Kata: Tádé! Tádé! Tádé! Regi: Kata, figyelj rám! Ma már néz­tünk sok Mazso­la és Tádét. Most megyünk für­de­ni, aztán alvás. Utá­na reg­ge­liz­tek, és nézünk Tádét. Kata: Jjo. (5 mp szünet.) Kata: Tádé! Tádé! TÁÁÁDÉÉÉ!!! Ugyan­ez ismé­tel­ve ötször. Füg­göny. True sto­ry.

 • 2011 és a lányok — számokban

  Regi­vel — egy­más­tól füg­get­le­nül — azt talál­tuk ki, hogy kb. össze­szed­jük, szám­sze­rű­leg mi is tör­tént velünk és a lányok­kal 2011-ben. Fán­fek­tek hosszú sora következik! 1 kg meg­evett kosz 2 kg Lin­dá­nak ledo­bott kajamaradék 2 alka­lom: für­dő­víz­be kakilás 3 fog 3 alka­lom: nát­hák száma 7 éjsza­ka alud­tunk távol a lányoktól 15 alka­lom: a baba­őr téves riasztása 15 kg…

 • Egy poszt, két lány, három hónap, négy kerék

  Kicsit lema­rad­tam, mert már köze­lebb vagyunk a négy hónap­hoz, mint a három­hoz, de sebaj. Szó­val ikres össze­fog­la­ló követ­ke­zik. Rövi­den, mert még min­dig van egy kis szám­vi­tel házi, egy nagy mark.komm. házi, és némi pm-kidolgozás. Skil­lek: átfor­du­lás has­ról hát­ra, egy­re gyak­rab­ban, és egy­re aka­rat­la­go­sab­ban (nem csak úgy, hogy a két kilós fejük átbil­len­ti őket); fek­vő­tá­masz vég­te­len ide­ig,…

 • Kata és Zizi egy hónaposak — első tanulságok

  Szó­val Kata és Zizi ma egy hóna­po­sak let­tek. Ennek apro­pó­já­ból össze­szed­tem néhány gondolatomat. Sokan kér­de­zik, hogy milyen nehéz ikrek­kel az élet, már­mint ahhoz képest, mint­ha szimp­la baba len­ne. Nem tudom. Nekünk annyi­ra ter­mé­sze­tes és magá­tól érte­tő­dő az, hogy ikre­ink van­nak, hogy el nem tud­juk kép­zel­ni, milyen len­ne egy babá­val. Könnyebb len­ne? Talán. Keve­sebb pelen­ká­zás, keve­sebb…

 • Munkaidő-kedvezmény, ejtsd apasági szabadság

  Újdon­sült ikres apu­ka­ként elő­ször a fen­ti témá­ban írnék pár sort. A Goog­le majd jól becache-el, és akkor ez lesz az az írás, ami alap­ján jöven­dő­be­li sors­tár­sa­im meg­tud­ják a fran­kót, nem pedig egy darab oldal a nagy meg­bíz­ha­tó­sá­gú gyakorikérdések.hu‑n. Szó­val, a hely­zet az, hogy az apu­ka kap apa­sá­gi sza­bad­sá­got a mun­kál­ta­tó­já­tól, ami azért jár neki, mert…