Ikea hack: gyerekágyból íróasztalt

Az Ikea hack­ről ez jutott eszembe:

Ikea hekk

Ez mond­juk annyi­ra off-topic, és annyi­ra rossz, hogy bocsá­na­tot is kérek miat­ta. No, de inkább halad­junk a témában!

Szó­val Kata és Zizi kap­tak pár hete egy eme­le­tes ágyat, mit ágyat, eme­le­tes­ágy-komp­le­xu­mot! Ez volt az első és egy­ben az utol­só bútor, amit a Con­fo­ra­má­ban vet­tünk. Nem szar, nem gagyi, de ben­nem vala­mi elsza­kadt, ami­kor egy csa­vart sike­rült eltör­nöm, miköz­ben csa­var­tam be. Egy csa­vart. Eltör­tem. Kéz­zel. Az eme­le­tes ágy — a Con­fo­ra­má­nak se kell az Ike­á­ba men­ni a hülye neve­kért, mert az ágy neve TAMTAM — egyéb­ként így néz ki, csak rózsa­szín, ahol ez a len­ti kék:

TAMTAM

Szó­val a gye­re­kek kap­tak új ágyat, így a régi, ike­ás ágyak feles­le­ges­sé vál­tak. Egyet sike­rült elpasszol­nunk, de még min­dig maradt egy. Regi mond­ta, hogy vala­hol látott egy cik­ket, ami­ben egy pont ilyen ágy­ból csi­nál­tak író­asz­talt. Neki is estünk, ez volt a kiin­du­ló állapot:

Ikea Sundvik

A teen­dők:

 1. Le kell csa­va­roz­ni az innen­ső lécet, nem kell az!
 2. Az ágy­desz­kát vissza kell rak­ni a fel­ső állás­ba, ahogy az cse­cse­mők­nél használatos.
 3. Innen­től kezd­ve az ágy asz­tal bútor igen insta­bil, mivel az egyik felét sem­mi sem tart­ja össze. A követ­ke­ző pon­tig csönd­ben imád­koz­ni kell.
 4. Én mind­két olda­lon oda­kö­töt­tem igen maszek mód­szer­rel az ágy­desz­kát (van­nak raj­ta lyu­kak) az ágy innen­ső lába­i­hoz (azo­kon is van­nak lyu­kak), és jól meg is feszí­tet­tem a zsi­ne­get. Így igen kicsi az esé­lye, hogy lezu­han­jon a leen­dő író­asz­tal leen­dő lap­ja. Aki sze­ret­né, oldal­ról meg­fúr­hat­ja az egé­szet, és mind­két oldal­ról 1–1 csa­var­ral meg lehet csi­nál­ni még biztonságosabbra.
 5. Innen­től az ágy már inkább asz­tal, mint ágy. Viszont az ágy­desz­ka igen hülyén néz még ki.
 6. Az Ike­á­ban lehet kap­ni — figye­lem! — asz­tal­vé­dőt, ami­ből ket­tő pont nem elég, három viszont már sok. Az ember ügye­sen, sni­cer­rel méret­re vág­ja, ujj marad, és akkor már tény­leg iga­zán asz­tal benyo­má­sát fog­ja kel­te­ni az ágy. Én le sem ragasz­tot­tam eze­ket a műanyag lapo­kat, mert nem csúsz­kál­nak, és a min­den­fé­le vizes bal­ese­tek után egy­sze­rű­en leszed­he­tők, szá­rít­ha­tók, cse­rél­he­tők stb.
 7. Kell még egy vagy két szék, és egy vagy két gye­rek. Kész!

Ez lett az átme­ne­ti ered­mény, mielőtt még tele­rak­ták vol­na az asz­talt baba­ház­zal, szí­vó­szál­ra ragasz­tott álla­tok­kal, babák­kal, bigyók­kal, tol­lak­kal stb.:

By laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

4 comments

 1. milyen kis helye­sek :-) és milyen nagyok, hogy már eme­le­tes ágyat kap­nak! ki alszik felül? nálunk is épp ágy­cse­re pro­jekt van, hatal­mas mér­föld­kő meg­vál­ni a baba­ágy­tól (leg­alább­is nekem) :-/

 2. ter­mé­sze­te­sen Kata van felül :)
  nálunk az ágy­cse­re-prog­ram már akkor meg­kez­dő­dött, ami­kor kijöt­tünk, akkor kap­tak elő­ször új kiságyakat.

 3. Miu­tán tized­jé­re pör­get­tem vissza erre a rész­re, nem bír­tam megállni:
  http://coub.com/view/3rbqf
  No need to thank.

  (fáj­dal­ma­san ara­nyos köl­ke­i­tek van­nak még mindig)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *