Kategória: zürich

 • Moziélmények

  A héten vol­tam egy iga­zi, sváj­ci mozi­ban, és néz­tem egy iga­zi, sváj­ci fil­met (The Expen­d­ab­les 2). Ezt kell tud­ni az itte­ni mozizásról: A film pon­to­san kez­dő­dik, a hiva­ta­los idő­pont­ban elkez­dik adni a rek­lá­mo­kat, pon­to­san 10 perc után átvál­ta­nak trai­le­rek­re, majd újabb 10:00.00 után jön a vár­va várt film. A büfé­ben van csa­polt sör. Lehet, hogy ez…

 • Autós kalandok

  200 km sváj­ci autó­zás után veszem a bátor­sá­got, és meg­osz­tom a közön­ség­gel eddi­gi tapasz­ta­la­ta­i­mat. Lehet, hogy álta­lá­no­sí­tok, lehet, hogy nem igaz, de az eddi­gi­ek alap­ján nekem ez jött le. Gyors­haj­tás Svájc­ban nem éri meg gyor­san haj­ta­ni, mert igen sok az ellen­őr­zés, és igen drá­ga a bün­te­tés. A tole­ran­cia 3 km/h (léze­res mérés­nél), ill. 5 km/h (egyéb…

 • Német …

  Saj­nos a német­tel hadi­lá­bon állok. Már azt hit­tem, hogy kez­dem újra maga­mé­vá ten­ni ezt a lágy és könnyen tanul­ha­tó nyel­vet, de pén­te­ken egy olyan tele­fo­nos beszél­ge­té­sem volt, ami évek­kel vetett vissza. Egy úr hívott fel, mint utóbb kide­rült, az óvó­he­lyet akar­ta meg­néz­ni a ház­ban, ami­nek a kijá­ra­ta a mi pin­ce­ré­szünk­ből érhe­tő el. Elő­ször azt hit­tem,…

 • GPS-es rajzolás

  Más­fél hete volt a Kerék­agyon egy cikk Micha­el “Wally” Wal­lace-ról, aki pár éve kita­lál­ta, azóta pedig tökély­re fej­lesz­tet­te a GPS-ala­pon tér­ké­pen való raj­zo­lást (?). A web­ol­da­lán ren­ge­teg képet lehet lát­ni, Wally bicik­li­vel köz­le­ke­dik, és igen szép raj­zo­kat készít. Nekem is meg­jött ehhez a ked­vem, ezért aztán ma elké­szí­tet­tem éle­tem első GPS-es raj­zát, pon­to­sab­ban fel­ira­tát. Sam­sung…

 • Sechseläuten, avagy a Böögg halála

  A Wiki­pé­dia vonat­ko­zó szó­cik­ke olyan gyö­nyö­rű­en leír­ja ezt a züri­chi ünnep­sé­get, hogy vétek len­ne nem lefor­dí­ta­ni a lényeget. A Sech­seläu­ten egy tava­szi ünnep, min­den év ápri­li­sá­nak 3. hét­fő­jén tart­ják Zürichben. A Böögg egy bazi­nagy hóem­ber, tele­pa­kol­va rob­ba­nó­anya­gok­kal, egy igen gyú­lé­kony mág­lya tete­jén áll. 1902 óta kap­cso­ló­dik össze a S. ünnep­lé­se és a B. égetése. A mág­lya…

 • A bülachi albitúra

  A teg­na­pi (hú, de rég nem írtam két nap alatt két bejegy­zést) poszt­hoz vissza­nyúl­va a mai napon megint a lakás­ke­re­sés­ről lesz szó. Szó­val írtam, hogy ked­dig megyek még 6 hely­re, ezt ma még 1‑gyel meg­tol­dot­tam. Ez még mind sem­mi, de ked­den 17:30 és 19:30-kor között négy (¡¡¡¡4444!!!!) albit fogok meg­néz­ni Bülachban! Bülach, albér­let­tú­ra nagyobb térkép…

 • Lakáskeresés Svájcban

  Las­san két hét Zürich után úgy gon­dol­tam, hogy írok egy kicsit a lakás­ke­re­sés­ről. Ez azért érde­kes téma, mert igen inten­zí­ven kezd­tem el csi­nál­ni mos­tan­ság, és ez volt szá­mom­ra a leg­el­kép­zel­he­tet­le­nebb dolog, amit a sváj­ci élet­tel kap­cso­lat­ban hallottam. Magyar­or­szá­gon adva van egy erő­sen kíná­la­ti piac: aki pró­bált már meg kiad­ni lakást, az pon­to­san tud­ja, hogy az…

 • Vasárnapi csendélet

  Pén­tek és szom­bat este nagyobb zaj van, akkor van a buli a sar­ki ír kocs­má­ban és a len­ti kebabosoknál.

 • Zürich, status report #001

  Egy rövid poszt kere­té­ben sze­ret­ném össze­fog­lal­ni az első pár züri­chi napomat. Csü­tör­tök dél­után indul­tunk (egy kol­lé­gám­mal együtt, az ő kocsi­já­val) neki a messzi Svájc­nak, és pén­tek reg­gel nyolc­ra érkez­tünk meg. A ket­tő között akadt némi kaland, egy sza­ka­szon Auszt­ria és Német­or­szág között pél­dá­ul 100 km-en keresz­tül nem volt ben­zin­kút, így igen­csak kiszá­radt a tank, míg…