Lakáskeresés Svájcban, advanced edition

írta:

| kategória: ,

Tavaly már­ci­us­ban írtam egy hosszabb és naí­vabb posz­tot a témá­ban, ami­hez továb­bi ada­lé­kok­kal szol­gál­nék, amennyi­ben vala­kit érde­kel. Ha nem, akkor tes­sék később vissza­néz­ni, a héten lesz még mez­te­len nős videó és tom­bo­la is. *

Szó­val leg­utóbb ott hagy­tam abba, hogy lakás­ke­re­sés, ‑nézés, ‑pályá­zat, illet­ve az ehhez tar­to­zó papír­mun­ka. Ez eddig alap, a töb­bi leg­in­kább akkor derül ki, ami­kor az ember már lehú­zott egy évet vala­hol, és aztán újfent bele­ve­ti magát az albérletkeresésbe.

Elő­ször is, kezd­jük az idő­zí­tés­sel. Álta­lá­nos sza­bály­nak lát­szik az, hogy a köl­tö­zés erre­fe­lé igen börsz­tös. Ez kan­to­non­ként vál­toz­hat, itt, Zürich­ben ez annyit tesz, hogy leg­in­kább két idő­pont van az évben, ami­kor sok beköl­töz­he­tő lakás van: ápri­lis 1. és októ­ber 1. Mos­ta­ná­ban a hir­de­té­sek 80%-a októ­be­ri beköl­tö­zés­sel kecseg­tet, a mara­dék fele “sofort”, azaz azon­nal beköl­töz­he­tő, a töb­bi pedig a “nem októ­ber 1.” — sza­bályt erő­sí­tő kivé­tel. Ez egy­részt jó, mert amennyi­ben vala­ki ezzel tisz­tá­ban van, akkor könnyen ter­vez­het, viszont ha nem (vagy csak későn kezd neki), akkor nehéz dol­ga lesz.

Ha már idő­zí­tés: álta­lá­ban a laká­sok 1–2‑3 hóna­pos fel­mon­dá­si idő­vel fut­nak, és sok­szor alá kell írni mini­mum egy évet. Ez utób­bi velünk is így volt, amit tel­je­sen vélet­le­nül, pár hete talál­tunk meg az albér­le­ti szer­ző­dés­ben. Ha mi ezt tavaly, beköl­tö­zés­kor tud­juk, való­szí­nű­leg gyo­mor­fe­kélyt kap­tunk vol­na az ide­ges­ke­dés­től (“mi lesz, ha haza kell men­ni?!), így sze­ren­csé­re már lejárt a “hűség­idő”, marad a három hóna­pos fel­mon­dás. Az alá­írt szer­ző­dés­ből is van egyéb­ként kilé­pé­si lehe­tő­ség: ilyen­kor a bér­lő fel­ada­ta (és költ­sé­ge) újabb bér­lő fel­ku­ta­tá­sa. Az ilyen hir­de­té­se­ket onnan lehet kiszúr­ni, hogy a cím­ben vagy szö­veg­ben vala­ho­va bele­ír­ták, hogy “Nach­mi­e­ter”. Ilyen­kor a kiadás idő­pont­ja nem nagyon vál­toz­tat­ha­tó, mert amennyi­vel később köl­töz­ne be az új bér­lő, annyi­val töb­bet kel­le­ne fizet­nie a régi bérlőnek.

Nachmieter

Ha már itt tar­tunk: ami­re még nem jöt­tünk rá, az az, hogy ha min­den­ki ápri­lis vagy októ­ber else­jé­vel köl­tö­zik be, akkor mikor, de leg­fő­kép­pen hogyan köl­töz­nek ki? Ha én októ­ber 1‑jével kive­szem az új lakást, akkor nyil­ván nem szep­tem­ber 30-ával mon­dom fel az elő­zőt (hacsak nem egy éjsza­ka cuc­col át min­den­ki). Mivel álta­lá­ban egész hóna­po­kat (vagy sze­ren­csé­sebb ese­tek­ben fél hóna­po­kat) lehet fel­mon­da­ni, októ­ber 31-ével mon­da­nám fel a régit. De akkor azt csak novem­ber 1‑jével lehet­ne kiad­ni (sőt) — de akkor hogy is van az, hogy min­den albér­let októ­ber 1‑jei? Az évez­red talánya.

Tegyük fel, hogy van régi lakás, van új lakás, meg­pá­lyáz­tuk és meg­nyer­tük az újat, illet­ve fel­mond­tuk a régit. A be- és kiköl­tö­zés között van egy kényel­mes 2–4 hét átfe­dés, ennyi idő van lebo­nyo­lí­ta­ni magát a Nagy Köl­tö­zést. Ezzel kap­cso­lat­ban pár tudnivaló.

Köl­töz­te­tés: ha hiva­tá­sos céget bérel az ember, akkor igen drá­ga. Nem, inkább úgy fogal­maz­nék, hogy baro­mi drá­ga (mint min­den, ami­hez ember kell). Mennyi­ség­től és távol­ság­tól függ, de simán lehet ezres nagy­ság­rend­ben gon­dol­kod­ni, vagy kon­zer­va­tív becs­lés­sel mond­juk egy­ha­vi lak­bér szá­mít­ha­tó. Olcsób­ban lehet meg­úsz­ni, ha isme­rő­sök segí­te­nek és/vagy kocsit bérelsz, illet­ve simán olcsóbb lehet egy bri­gád moz­gó­sí­tá­sa Németországból.

Taka­rí­tás, fel­újí­tás: ez lakás­tól és lakás­hasz­ná­lat­tól függ. Az alap, hogy a beépí­tett disz­kó­göm­böt és tánc­ru­dat le kell sze­rel­ni, és a lyu­ka­kat eltün­tet­ni. Ezen felül lehet kal­ku­lál­ni egy fes­tés­sel (vagy leg­alább helyen­kén­ti javí­tás­sal), patyo­lat­tisz­ta­sá­gú, ipa­ri taka­rí­tás­sal, és a kisebb-nagyobb hibák kifi­ze­té­sé­vel. Van­nak cégek, amik full ext­rás fel­újí­tás­sal fog­lal­koz­nak, és még garan­ci­át is vál­lal­nak, a másik vég­let meg az, hogy fog­krém­mel tömöd be a szö­gek lyu­ka­it, és az átadás előt­ti hetet napi 8 óra siká­lás­sal töl­töd. Árban a köl­tö­zés­hez hason­ló nagy­ság­rend­ben lehet gondolkodni.

Átadás-átvé­tel: ilyen­kor a főbér­lő (kép­vi­se­lő­je) és a bér­lő négy­zet­mi­li­mé­te­ren­ként végig­né­zik a lakást, és jegy­ző­könyv­ben rög­zí­te­nek min­den mini­a­tűr hibát. Ez azért fon­tos, mert amit ekkor fel­ír­tok, azt nem kell kifi­zet­ni, ami­kor kiköl­tö­zöl, min­den egyéb a te fele­lős­sé­ged, és fizet­hetsz. (Illet­ve ez nem fel­tét­le­nül igaz, pél­dá­ul lehet­sé­ges, hogy a lakás ren­del­te­tés­sze­rű hasz­ná­la­tá­ból ere­dő hibá­kat meg­té­rí­ti a biztosítód.)

Nem kevés infor­má­ció, de van még egy kicsi. Kitar­tás, ked­ves olvasó!

Pár oldal, ahol érde­mes körül­néz­ni, ha az ember lakást keres:

Rövi­den ennyi. Aki Svájc­ban lakik, és vélet­le­nül idá­ig olva­sott, és nem read only, az kom­ment­ben kor­ri­gál­hat vagy kiegé­szít­het. Aki nem Svájc­ban lakik, és vala­mi­lyen kín­zó kér­dés­re nem kapott választ, az kom­ment­ben kér­dez­het. Amennyi­ben nem lesz egy kom­ment sem, tud­ni fogom, hogy meg­szü­le­tett a töké­le­tes poszt, ami egy­részt hibát­lan, más­részt teljes.

*: Nem lesz egyik sem.


Comments

5 hozzászólás a(z) “Lakáskeresés Svájcban, advanced edition” bejegyzéshez

 1. Csepi avatar
  Csepi

  http://www.home.ch/ ‑t is javas­la­om, keve­sebb a lakas raj­ta, viszont van “Szom­szed­sag” ful, ahol meg tudod nez­ni, a kor­nyek nem­ze­ti­se­gi ossze­te­te­let, kere­se­tet, kor­be­li elosz­la­sat, es az atla­gos csa­la­dok nagysa­gat %-ban.

 2. erika avatar
  erika

  És Ti most hol tar­to­tok? Meg­nyer­té­tek a lakást, ami­ről szó volt? Mikor kezd­tek el csomagolni?

 3. Én amúgy végig­ol­vas­tam és elke­se­red­tem a mez­te­len nős videó hiá­nya okán. Ha itt nem talá­lok, hol lehet még a neten vajon?

 4. Lisztes avatar
  Lisztes

  Laci
  Itt az embe­rek a hét­vé­gét pihe­nés­re hasznàljàk, ezért nem muto­gat­nak lakà­so­kat szom­ba­ton & vasàr­nap. A lakà­sok 95%-àt nem a tulaj­do­no­sok, hanem irodàk (ebböl 28db van Zürich­ben) adjàk ki.
  — A 50 év fölöt­ti svàj­ci­ak 75% beszél ango­lul és min­den fia­tal. A bevàn­dor­lok és annak gye­re­kei “tud­nak” csak néme­tül és a szü­le­ik anya­nyel­vén beszélni.
  — Fizet­ös Homepage‑k, ahol sok­kal egy­sze­rübb jò és olcsò lakà­sok­hoz jut­ni. Àrak 50–350.-Frank között
  — Fia­ta­lok­nak és egye­te­mistàk­nak: http://www.WG-Zimmer.ch

  Sze­rin­tem össze­ha­son­lit­hatnàd a vàro­si kerü­le­te­ket is, példàul
  Sch­wa­mend­in­gen Wollishofen
  3–1/2 szobàs lakàs 3–1/2 szobàs lakàs
  1‘800 — 2‘500.- Frank 3‘300 — 5‘500.- Frank
  57% szak­kèp­zet­len 78% föiskolai/egyetemi végzetségü
  86.5% bevàn­dorlò 52% bevàn­dorlò abbòl
  dél ame­ri­kai, afri­kai, àzsi­ai 92% Euròpàbòl
  a Ker. bece­ne­ve Isztambul 

  lin­kek:
  http://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home.html
  http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/leben-im-ausland/publikationen-statistiken/statistiken.html
  http://www.statistik.zh.ch/internet/justiz_inneres/statistik/de/daten/gemeindeportraet_kanton_zuerich.html
  http://www.wollishofen-zh.ch/

 5. […] Egyik se. A woni.ch-tól írtak nekem, mond­ván, hogy a markert.hu‑n (pon­to­sab­ban ezen az olda­lon) a woni­hoz nagyon hason­ló olda­la­kat lin­ke­lek, de őket pont nem. Ez nem […]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük