Kategória: regi

 • Hétköznapok

  Bár­me­lyik hét­köz­nap este. Étke­ző­asz­tal, kis­szé­kek. Sze­rep­lők: Kata, Regi. Kata: Tádé! Tádé! Tádé! Regi: Kata, figyelj rám! Ma már néz­tünk sok Mazso­la és Tádét. Most megyünk für­de­ni, aztán alvás. Utá­na reg­ge­liz­tek, és nézünk Tádét. Kata: Jjo. (5 mp szünet.) Kata: Tádé! Tádé! TÁÁÁDÉÉÉ!!! Ugyan­ez ismé­tel­ve ötször. Füg­göny. True sto­ry.

 • GPS-es rajzolás

  Más­fél hete volt a Kerék­agyon egy cikk Micha­el “Wally” Wal­lace-ról, aki pár éve kita­lál­ta, azóta pedig tökély­re fej­lesz­tet­te a GPS-ala­pon tér­ké­pen való raj­zo­lást (?). A web­ol­da­lán ren­ge­teg képet lehet lát­ni, Wally bicik­li­vel köz­le­ke­dik, és igen szép raj­zo­kat készít. Nekem is meg­jött ehhez a ked­vem, ezért aztán ma elké­szí­tet­tem éle­tem első GPS-es raj­zát, pon­to­sab­ban fel­ira­tát. Sam­sung […]

 • Simplon

  Vol­tunk ma az épü­lő Simp­lon Udvar­ban, Regi apu­ká­ja kör­be­ve­ze­tett min­ket és pár épí­tész-növen­dé­ket. Nekem nagyon tet­szett a hely, paint­ball-ozni pél­dá­ul iste­ni len­ne itt :) Tüz­ol­tó leszel s katona! Vada­kat tere­lő juhász!

 • HUNMAL 3–0

  Tehát teg­nap vol­tunk meccsen. Min­dent össze­vet­ve: kicsit jó, kicsit rossz volt. Eddy-ékkel talál­koz­tunk az Óbes­ter­ben, ami tény­leg jó. Ráhan­go­lód­tunk egy kicsit a meccs­re némi Jäger/házi sör/Fanta fogyasz­tá­sa során, majd elin­dul­tunk a Sta­di­on fele. Sokan vol­tak, nagyon sokan. A beju­tás se volt egy­sze­rű, néha meg­pró­bál­koz­tunk fel­ven­ni a sün-for­má­ci­ót, de nem jött össze. Aztán egyes osz­lop­ba sora­koz­tunk fel, meg­fog­tuk […]

 • Go Kart

  Hét­vé­gén vol­tunk gokar­toz­ni Ist­ván­nal és Andi­val itt. Sze­rin­tem 6–7 éve nem gokar­toz­tam, pedig anno még gokart tábor­ba is jár­tam egy hétig. (Van egy okle­ve­lem is, majd bele­írom a CV-mbe.) Rövi­den annyit: ez a gokar­to­zás vala­mi hihe­tet­len jó. Ha leszá­mít­juk az árát (2000Ft/8 perc, igen mere­dek), akkor fel­hőt­le­nül len­ne jó, így csak fel­hő­sen. Per­sze csak átvitt […]

 • Kaprun 2009 — fényképek

  Néhány kép, tessék. Csak a közön­ség­nek játszunk.

 • Havas éjszaka

  Éjfél­kor gon­dol­tunk egy nagyot, és lemen­tünk a havas utcák­ra sétál­ni-hógo­lyóz­ni-hóan­gya­lo­kat lét­re­hoz­ni. Ennek ered­mé­nye e klip. És itt egy kis havas csend­élet, Regi hóangyalával. U.i.: rak­tam fel képe­ket a kocsi­ról a ket­tő­vel ezelőt­ti posztba.

 • Kéne kocsi

  Hel­lo. Teg­nap akadt egy kis bibi. Lehet, hogy kel­le­ne köl­csön egy autó, feb­ru­ár 21. és feb­ru­ár 27. között, mert­hogy megyünk sznó­bor­doz­ni. Legyen mond­juk egy Fer­ra­ri Cali­for­nia, piros­ban, hólánccal. Elő­re is köszö­nöm a segítséget! – Laci

 • Újév a hídon (?)

  A nagyon jól eltöl­tött szil­vesz­tert köve­tő­en janu­ár 1‑én este neki­vág­tunk a város­nak, és érde­kes kalan­dok­ba kerül­tünk. Jól van, ezek ilyen nyu­godt, hideg kalan­dok vol­tak, de akkor is. A Lágy­má­nyo­si híd­tól kb. 50 méter­rel észak­ra van négy híd­pil­lér. (…) De most, 10 perc goog­le után sem egy­ér­tel­mű szá­mom­ra, hogy ez milyen híd volt. Egy­ál­ta­lán híd­pil­lé­rek ezek? Nagyon […]

 • Csodák Palotája