Insanity, 1. hónap

írta:

| kategória: , ,

Bő egy hónap­pal ezelőtt Regi talál­ta meg az Insanity‑t (itt). Első­re (már­mint első emlí­tés­re, nem első kipró­bá­lás­ra) nagyon nem tet­szett, én az összes ilyen ugra-bug­ra dol­got rossz szem­mel nézem. Mond­tam, hogy “biz­tos tönk­re teszi a tér­de­ket”, és részem­ről le is volt tud­va a test­moz­gás. Pár hónap­ja kivit­tem már a kett­le­bellt az erkély­re, jó az idő, minek poro­sod­jon a háló­szo­bá­ban, majd ősszel visszahozom.

Aztán Regi elkezd­te csi­nál­ni, és 3 nap után úgy dön­töt­tem, hogy még­is bele­vá­gok. Per­sze már a fit teszt köze­pén fel akar­tam adni (hülye­ség is, és a tér­dek, ugye), de végig­csi­nál­tam. Volt pár holt­pont, volt pár kre­a­tív nap (gya­kor­la­tok fel­cse­rél­ve, ami nem aján­lott egyéb­ként), de kb. 90%-ban menet­rend sze­rint csi­nál­tam az első hóna­pot. Élmé­nye­im­ről és tapasz­ta­la­ta­im­ról szá­mo­lok most be röviden.

Szó­val az Insa­nity egy 2009-es edzés­mód­szer, amit egy Sha­un T nevű úr rakott össze. Állí­tó­lag ez a leg­ke­mé­nyebb tor­na­óra a vilá­gon, de aki ezt írta, az bizo­nyá­ra nem volt még kett­le­bel­len Ervin­nél. Annyi a lényeg, hogy 60 nap (iga­zá­ból négy hét, aztán egy hét “pihe­nő”, aztán még négy hét), és akkor utá­na te vagy a leg­na­gyobb király. Most vagyok a “pihe­nő” előtt, akkor mind­járt fél­ki­rály leszek, ugye?

Nem értek az edzé­sek­hez, erről annyit tudok, hogy kar­dió, magas pul­zus­ra megy rá, Sha­un pedig min­dig mond­ja, hogy ellen­őriz­zük a szí­vün­ket, nehogy meg­hal­junk. (Ami­ért egyéb­ként nem vál­lal fele­lős­sé­get.) Álta­lá­ban min­den edzés egy kemény, 5–10 per­ces beme­le­gí­tés­sel indul, ami már önma­gá­ban elin­dít az izza­dás csa­ta­kos útján. Erre T úr azt mond­ja, hogy ami más­nak az edzés, az neki a beme­le­gí­tés. Ha ha ha. Aztán jön egy ala­pos nyúj­tás, álta­lá­ban ez is mini­mum 5 perc, ennek a végé­re érzi azt az ember, hogy “edzet­tem is, le is nyúj­tot­tam, akkor most men­nék tusol­ni”. Nem. Jön az edzés, ami nap­tól füg­gő­en 15–20 perc, igen vál­to­za­tos, baro­mi kemény, már-már sza­dis­ta. Majd végül jön még 5 perc nyúj­tás, csak hogy legyen vala­mi kere­te az egésznek.

Nem írok az edzés­na­pok­ról rész­le­te­sen, mert akit érde­kel, utá­na­néz, akit meg nem, az már régen átkap­csolt por­nó­ra erről a poszt­ról. Annyi sze­mé­lyes véle­ményt mon­dok, hogy van­nak szar napok, nagyon szar napok, és ami­kor a Pure Car­dio után egy­ből jön a Car­dio Abs. Ez az első hónap leg­dur­vább edzé­se: 40 perc “pjúr” — ben­ne 15 perc pihe­nés nél­kül, majd 15 perc has­iz­mo­zás, de úgy, hogy a végén sír­va könyö­rögsz a halá­lért, pedig egy fel­ülés sincs ben­ne. Ez az első hónap, a máso­dik alap­ból min. 60 per­ces edzé­sek­kel ope­rál. Ja, lesz a jövő héten egy “reco­very”, 6 napig ugyan­az a hely­re­ho­zó edzés, bele­néz­tünk, 33 perc tömény szívás.

Szó­val ez az Insa­nity, baro­mi­ra tet­szik, nagyon hatá­sos, és imá­dom. Amennyi­ben meg­érem a végét, beszá­mo­lok az ered­mé­nyek­ről, meg igény ese­tén írok rész­le­te­seb­ben is róla. Aki még olvas­na, annak aján­lom az Insa­nity hiva­ta­los olda­lát, illet­ve a LifeT!lt rész­le­tes bejegy­zé­sét.

P.S.: ren­del­tünk pul­zus­mé­rő­ket, hogy a máso­dik hónap­ban vigyáz­zon ránk a tech­ni­ka is.


Comments

3 hozzászólás a(z) “Insanity, 1. hónap” bejegyzéshez

 1. erika avatar
  erika

  mi ez a fura hang a scrollozáskor?

 2. anyu­kám, te vagy az első, aki ezt kiszúrta :)

  úgy hív­ják, hogy fartscroll.js, az a lénye­ge, hogy ha szkrol­lo­zol, akkor fin­gó han­go­kat ad ki a bön­gé­sző. fe-no-me-ná-lis! :D

  http://theonion.github.io/fartscroll.js/

 3. Én is hal­lot­tam a múlt­kor, de nem tud­tam, hogy nem a köze­lem­ből jön, a cég­nél néz­tem meg ezt a cso­dá­la­tos lapod…

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük