GPS-es rajzolás

Más­fél hete volt a Kerék­agyon egy cikk Micha­el “Wally” Wal­lace-ról, aki pár éve kita­lál­ta, azóta pedig tökély­re fej­lesz­tet­te a GPS-ala­pon tér­ké­pen való raj­zo­lást (?). A web­ol­da­lán ren­ge­teg képet lehet lát­ni, Wally bicik­li­vel köz­le­ke­dik, és igen szép raj­zo­kat készít.

Nekem is meg­jött ehhez a ked­vem, ezért aztán ma elké­szí­tet­tem éle­tem első GPS-es raj­zát, pon­to­sab­ban fel­ira­tát. Sam­sung Galaxy Nexus feat. Endom­on­do Sports Tra­c­ker PRO, ennyi kel­lett hozzá.

Útvo­nal: Wal­king Wor­kout.

Behind the sce­nes: a park sar­kán pet­an­que-ot ját­szot­tak, és mivel épp az “R” szá­rá­ra kon­cent­rál­tam, majd­nem átgya­lo­gol­tam a pályán. A park köze­pén ki volt feszít­ve egy drót vagy mi, amin ugrál­tak az embe­rek, ezért nem tud­tam átló­san átvág­ni. Az “e” alján a járó­ke­lők nagyon néz­tek, ami­kor az utca végén vissza­for­dul­tam. Innen­től kezd­ve egyéb­ként egy heli­kop­ter kőrö­zött felet­tem végig, gya­nús! Az “e” köze­pén, ahol 3x is jár­tam, pont egy ital­bolt van — biz­tos volt ben­ne a tulaj, hogy betö­rés előtt mérem fel a tere­pet. A “g” alján egy lakó­park épü­le­tei között mász­kál­tam fel-alá, kicsit se vol­tam fel­tű­nő. Az “i” már gye­rek­já­ték volt, kicsit túl is sza­lad­tam, a pon­tot pedig nem tud­tam fel­ten­ni rendesen.

P.S.: aki nem tud­ja elol­vas­ni a kéz­írá­som­nál is csú­nyább tér­kép­írá­so­mat, annak itt a megfejtés.


Comments

3 hozzászólás a(z) “GPS-es rajzolás” bejegyzéshez

  1. Laci, én csak sírok itt, ez olyan roman­ti­kus… Szin­te már vetek­szik azzal, mint­ha a hóba pisil­tad vol­na a nevét. Ennyi év házas­ság és még min­dig lobog a tűz, izé, track­kel a gps, nah.

  2. imi, olyan szé­pen írsz, leg­kö­ze­lebb a te neve­det örö­kí­tem meg. vagy csak raj­zo­lok egy üllőt!

  3. ez egy iga­zán rom­csi fér­fi fel­adat volt!:)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük