ÓE, 6. félév

írta:

| kategória:

Negyed­éves hall­ga­tó vagyok, egy passzív fél­év­vel a hátam mögött. Egy fél­évem van vissza, aztán sze­vasz. Soha nem vár­tam még sem­mit úgy, mint máso­dik egye­te­mi tanul­má­nya­im végét.

Rövi­den: 4/4 tárgy, 14/14 kredit.

Mecha­ni­ka (V, 4 kr.): ez egy vic­ces tör­té­net. Ami­kor elő­ször bead­tam akk­re­di­tá­ci­ós kérel­met (a három­ból…), akkor elfo­gad­ták. Aztán egy­szer csak eltűnt a Nep­tun­ból, és hiá­ba har­col­tam, nem kap­tam vissza. Van ugye a BME-ről 10 kre­dit­nyi kőke­mény, Pacher-féle fizi­kám, de az ide nem volt elég. Sebaj, “pénz van sza­rá­sig”, leg­alább tel­je­sí­tek egy olyan tár­gyat is, ami­nek némi értel­me van — nem a dip­lo­má­val kap­cso­lat­ban, hanem úgy álta­lá­ban. Jól is kez­dő­dött a Mecha­ni­ka, bemen­tem szom­ba­ton du. 4‑re, és meg­lep­ve kons­ta­tál­tam, hogy az órát fel­cse­rél­ték egy másik­kal, ami nekem már rég meg­van. Örül­tem. Aztán bemen­tem a követ­ke­ző órá­ra is, írtam vol­na ZH‑t, de az nem volt. Helyet­te tanul­tunk, meg­ol­dot­tunk pár fel­ada­tot. Aztán itt­hon is csi­nál­tam még ket­tőt a tény­le­ges ZH előtt, komoly készü­lés volt itt. A ZH‑t 15 perc alatt letud­tam, azt hit­tem, jó lett, de nem (3, köze­pes — na, ne!). Vala­mit talán elszá­mol­tam, vagy fél­re­ér­tet­tem, egy pil­la­na­tig meg­for­dult a fejem­ben, hogy rek­la­má­lok (tele­fo­non, bemen­ni azért nem men­nék be), de aztán bele­tö­rőd­tem. Igény­be­vé­te­li ábrát még leg­alább két hóna­pig fogok tud­ni raj­zol­ni, aztán ez a tudás is átke­rül az archí­vum­ba. (FYI: a ZH‑n volt egy 3 db erős, koor­di­ná­ta­rend­sze­res fel­adat, meg egy két­tar­tós, kiter­je­dé­ses tes­tes, igénybevételes.)

Öko­lo­gi­kus műsza­ki konst­ruk­ci­ók (V, 4 kr.): fan­tasz­ti­kus tárgy, rög­tön az első órán szí­vem­be zár­tam. Vár­tunk fél órát a tanár­ra (ennyi késés még nor­má­lis­nak szá­mít erre­fe­lé), aztán vala­ki szól­ni meré­szelt a por­tán, hogy nincs tanár. Aztán egy­szer csak fel­tűnt a dékán, és elné­zést kért. Még aznap este a tanár — aki egyéb­ként vala­mi díj­jal is ren­del­ke­zik (talán ő volt az “Év Leg­töb­bet Késett Okta­tó­ja”) írt egy minő­sít­he­tet­len hang­vé­te­lű leve­let, ami­ben nem hogy nem kért bocsá­na­tot azért, mert 50 embert fölös­le­ge­sen rán­ga­tott be egy elma­radt órá­ra, de még fenye­ge­tő­zött is… A máso­dik órát így bosszú­ból kihagy­tam (egál), a har­ma­dik­ra bemen­tem, mert akkor kel­lett házit lead­ni. Per­sze erről is késett egy szo­ká­sos fél órát, de ekkor ezen már sen­ki se lepő­dött meg. Mind­egy, a tárgy vizs­gás, éppen ezért se ZH, se vizs­ga nem volt. Egy házi fel­ada­tot kel­lett írni az alka­lom­hoz illő témá­ban — én a geo­ter­mi­kus ener­gi­át ele­mez­tem 9 gyö­nyö­rű olda­lon, ami­ből 1 a cím­lap, 1 az iro­da­lom­jegy­zék, 4 szí­nes fotós volt. Azért a meg­aján­lott jegy­nél (2, elég­sé­ges — …) jobb­ra szá­mí­tot­tam — sebaj, Tóbiás!

Piac­ku­ta­tás (F, 3 kr.): egy ked­ves néni tar­tot­ta az órát, volt jegy­zet is, tan­könyv is. Már az ele­jén kide­rült, hogy nem ez lesz a szó­ró­tárgy az ÓE‑n, idé­zem “aki a kér­dő­ív­szer­kesz­tést tud­ja, az átmegy”. Az utol­só órán írtuk a ZH‑t abból, amit 20 perc­cel koráb­ban ismé­tel­tünk át… Ennek meg­fe­le­lő jegyet (5, jeles — az) kap­tam, rend­kí­vül tanul­sá­gos tárgy volt ez is.

Pro­jekt­fi­nan­szí­ro­zás (F, 3 kr.): no, ez viszont tény­le­ge­sen egy olyan tárgy volt, amit TANÁR() tar­tott, volt tema­ti­ká­ja, jegy­ze­te, elő­adás­fó­li­ái stb. — tisz­tá­ra mint egy iga­zi isko­lá­ban. Talán egy órán vol­tam benn (félig), az elő­vizs­gá­ra pedig közel 45 per­cet készül­tem. Volt egy 30 pon­tos vizs­ga, 10 pont I/H, 10 pont defi­ní­ció, 10 pont kiegé­szí­tős fel­adat. Ava­tott sze­mem (a bal) rög­tön az első pil­la­nat­ban kiszúrt egy hibát a fel­adat­sor­ban, amit jelez­tem a tanár­nő­nek, majd a másik sze­mem­mel (a jobb) kacsin­tot­tam, hogy adjon egy plusz­pon­tot. Talán ennek köszön­he­tő a vára­ko­zá­son felü­li tel­je­sít­mé­nyem (3, köze­pes — fran­kó). El is felej­tet­tem, ebből is volt házi fel­adat, amit Bálint­tal közö­sen írtunk egy pályá­zat­ról. Jól meg­osz­tot­tuk a mun­kát, ő írta a lénye­get, én pedig csi­nál­tam egy kis meg­té­rü­lés­szá­mí­tást. Az okta­tó jó, a tárgy jó, van ben­ne szó PPP-ről is, mi kell még a boldogsághoz? :)

Még a fél­év­ről annyit, hogy iga­zá­ból az egész elfért egy hosszú szom­ba­ton. 9‑től volt PK., az óra máso­dik felé­ben írtuk a ZH‑t. Aztán Bálint­tal elmen­tünk meg(villám)látogatni a lányo­kat, majd gyor­san vissza, mert nekem dél­ben volt a M. ZH‑m. Ami­kor arról kijöt­tem, pont oda­ér­tem ÖMK-ra, hogy még vár­has­sak fél órát a tanár­ra. Aztán megint haza, “tanul­tam”, és 5‑re vissza PF. elővizsgára.


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük