ÓE, 5. félév

Az elő­ző fél­év volt a negye­dik, de iga­zá­ból az ötö­dik. Ez tehát az ötö­dik, de való­já­ban a hato­dik. Mind­egy, a lényeg, hogy ez volt a har­mad­év tava­szi féléve.

Rövi­den: 4/4 tárgy, 13/13 kredit.

Igen, még min­dig 30 kre­dit az elő­irány­zat fél­éven­te. Ez van. Drá­ga a kre­dit, de leg­alább laza a sze­mesz­ter, ez van a hátam­ra tetoválva.

Mar­ke­ting­kom­mu­ni­ká­ció (V, 3 kr.): egy érde­kes, aktu­á­lis tárgy, amit egy igen lel­kes tanár(nő) tart (sok­kal több ilyen kel­le­ne). A tema­ti­ka a rek­lám kiala­ku­lá­sá­nál indul, aztán szé­pen elju­tunk a hir­de­tő­osz­lo­po­kon és a mozi­rek­lá­mon át egé­szen az inter­ne­tes ban­ne­re­kig. Volt két házi fel­adat: az első­ben egy off­line hir­de­tést kel­lett ele­mez­ni sok­fé­le szem­pont­ból, itt sze­ret­ném meg­kö­szön­ni Regi — nem kicsi — segít­sé­gét; a máso­dik­ban pedig egy meg­adott költ­ség­ke­ret­ből kel­lett meg­ter­vez­ni a KAR egy konk­rét rek­lám­kam­pá­nyát. A vizs­ga köze­pes nehéz­sé­gű volt, kor­rek­tül javít­va (4, jó — jó!). Még annyit kiemel­nék, hogy 1.) az órá­kon értel­mes pár­be­széd ala­kult ki, ami­ben lehe­tő­sé­ge volt bár­ki­nek elmon­da­nia az adott témá­ról a véle­mé­nyét — ez min­den­kép­pen jó; 2.) az utol­só órán vol­tak meg­hí­vott elő­adók, akik saját mun­ká­juk­ról beszél­tek a témá­ba vágó­an — meg­je­lent egy Bala­to­ni Eme­se nevű hölgy is az Adver­ti­cum szí­ne­i­ben, szia, Mesi! :)

Pro­jekt­me­nedzs­ment (V, 3 kr.): nem, ez nem az a tárgy volt… Három házi fel­adat, az első címe “Egyé­ni élet­vi­tel pro­jekt”, érte­lem­sze­rű­en saját magad­ról, illet­ve a ter­ve­id­ről, cél­ja­id­ról kell írnod. Ha másért nem, hát ezért volt némi értel­me a tárgy­nak, így leg­alább kicsit rá vol­tunk kény­sze­rít­ve az elgon­dol­ko­dás­ra. (Meg ezt azért nehéz is len­ne másol­ni.) A máso­dik egy bár­mi­lyen, köze­pes mére­tű téma volt — nem volt ennél sok­kal több hint órán sem, a har­ma­dik pedig egy NAGYOBB téma. Én máso­dik­nak írtam egy esszécs­két a magyar nyug­díj­rend­szer prob­lé­má­i­ról. Ere­de­ti­leg meg is akar­tam olda­ni, de a hato­dik oldal­nál vissza­for­dul­tam, ennyit azért nem ér az egész :) Har­ma­dik­nak pedig a “Magyar­or­szág, mint fut­ball­nagy­ha­ta­lom” c. utó­pisz­ti­kus pro­jekt­ter­vet vetet­tem papír­ra. Vizs­ga nem volt, ZH se, két kidol­go­zott (tan­könyv­ből vagy Wiki­pé­di­á­ból kiírt) témát kel­lett bead­ni, illet­ve meg­néz­tünk egy fil­met a Burj Al Arab épí­té­sé­ről. A tárgy nehéz­sé­gé­hez illő jegyet (5, jeles) szereztem.

Szám­vi­tel (V, 4 kr.): egy órán tud­tam bent len­ni, ami után oda­men­tem a tanár(nő)höz, és azt mond­tam: évek óta ilyen érde­kes és magas szín­vo­na­lú elő­adást nem hal­lot­tam ezen a sza­kon. És tény­leg! Azon az órán tanul­tunk a mér­leg­ről meg néhány dol­got a köny­ve­lés­ről, a vizs­gá­ra pedig a könyv­ből készül­tem a mara­dék­ból — pl. ered­mény­szá­mí­tás. Mivel nem volt túl sok hét­vé­gi vizs­ga — ejnye-bej­nye, sza­bit (!) vet­tem ki, és tanul­tam (!) is, meg is lett az ered­mé­nye (3, köze­pes — fran­kó). Ilyen nehéz­ség­gel, ilyen mély­ség­ben és ilyen szak­mai fel­ké­szült­sé­gű taná­rok­nak kel­le­ne az összes tár­gyat oktat­nia, és akkor ez a poszt se len­ne ilyen gúnyos hangvételű.

Vál­ság- és vál­to­zás­me­nedzs­ment (V, 3 kr.): vizs­ga­kur­zust vet­tem fel (vélet­le­nül?), így túl sokat nem tudok a tema­ti­ká­ról (ejtsd sem­mit se). Volt két házi, az első­ben leír­tam, hogyan tesz­kóz­tam, ami­kor Regi ter­hes volt (nem vicc saj­nos), a máso­dik­ban pedig a bolo­gnai rend­szer BME-VIK-re gya­ko­rolt hatá­sát mutat­tam be, illet­ve kar­col­gat­tam meg a fel­színt talán öt olda­lon. A jegy (3, köze­pes — ?) nem tudom, minek az ered­mé­nye, mert hogy a tanár (ld. Pro­jekt­me­nedzs­ment) a házi­kat nem olvas­ta el ren­de­sen, az biz­tos, a vizs­ga pedig — nos vizs­ga nem volt. A Fel­dol­go­zó­ipar szín­vo­na­lát a tárgy némi­leg meg­ha­lad­ta (mert a máso­dik házim tény­leg jó lett), de nem sok­kal. Szánalom.

Mi van még vissza? 8 tárgy, 2 fél­év, 1 szak­dol­go­zat. Lesz egy Mecha­ni­kám (kemény suli ez az ÓE, a 10 kre­dit­nyi BME‑s Fizi­ka C1-C2 nem volt elég az akk­re­di­tá­ci­ó­hoz…), egy “Öko­lo­gi­kus műsza­ki konst­ruk­ci­ók”, egy Auto­ma­ti­zá­lás (+ labor), egy Pro­jekt­fi­nan­szí­ro­zás, és a “Mér­nök-üzlet­kö­tő almo­dul” (ne nevess!) 75%-a — Piac­ku­ta­tás, Kül­ke­res­ke­del­mi isme­re­tek, Menedzs­ment tré­ning. Ez utób­bi­ról eszem­be jut a “Kom­mu­ni­ká­ci­ós tré­ning VIK” nevű BME‑s tárgy, ami­ből dup­la­ke­reszt­re kerül­tem vol­na, ha har­mad­szor is fel­vet­tem vol­na — így csak két­szer vet­tem fel, és mind a két­szer tel­je­sen elfe­lej­tet­tem elmen­ni a hét­vé­gi tré­ning­re… Mit hagy­tam ki! :)


Comments

2 hozzászólás a(z) “ÓE, 5. félév” bejegyzéshez

  1. nahát, cso­mó közös tár­gyunk lesz. milyen meglepő…

  2. minő vélet­len egybeesés :)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük