Breaking: Rafa már Moratti szerint sem klafa!

írta:

| kategória: ,

No, elér­ke­zett a pil­la­nat, amit egy ide­je már remél­tem: Rafa Bení­tez immá­ron nem az Inter edző­je, cir­ka 2 mil­li­árd forin­tos vég­ki­elé­gí­tés­sel távo­zott a spa­nyol pin­cér (jól mon­dom, Komcsy?). Ennek egy­rész­ről örü­lök, más­rész­ről viszont nem.

Kine­ve­zé­se előtt, ami­kor még csak rebes­get­ték, hogy Milá­nó­ba köl­tö­zik, írtam már a gon­do­la­ta­im­ról. Akkor arra szá­mí­tot­tam, hogy Rafa a már rég­óta meg­le­vő olasz ered­mé­nyes­sé­get az újon­nan jött BL-ered­mé­nyes­ség­gel ötvöz­ve trip­láz­ni fog megest. Ez volt az egyik sce­na­rio, a másik meg az, hogy “itt­hon” is, Euró­pá­ban is csú­nyán meg­bu­kik, és saj­nos ez tör­tént. Cso­port­má­so­dik­ként tovább­jut­ni a BL-ből, nem dobo­gón len­ni a baj­nok­ság­ban, az ilyen csúf­ság­ra egy éve még a város másik felén büsz­kék let­tek vol­na, de az Inter más szint. (Bocs.)

Örü­lök, mert ez a két dolog (Rafa és az Inter) tény­leg nem jöt­tek ki egy­más­sal, és még nem tel­je­sen késő a sza­kí­tás (nincs még sem­mi sem vesz­ve, csak egy kicsit). Rafa, Olasz­or­szág nem az a hely, ahol azt mon­dod: telj­ha­tal­mat kérek, külön­ben nem lesz­nek ered­mé­nyek. Nem, ez itt nem megy. Talán nem vélet­len, hogy a Cal­cio az egyik olyan liga, ahol kb. az összes csa­pat­nál napi szin­ten van­nak hírek az elnö­kök­ről. Tud­ja vala­ki, hogy mond­juk a MU elnö­ke ki? Gla­zer vala­me­lyik déd­uno­ká­ja lehet. Egyéb­ként meg nem volt egy sze­ren­csés fél­év ez a mos­ta­ni, főleg sérü­lé­sek szem­pont­já­ból, de hát ebben meg talán a szak­mai veze­tés­nek is lehet némi sze­re­pe (mint­ha Rafát min­den­hol sérü­lés­hul­lám súj­ta­ná, ld. Tor­res, Gerard, Car­rag­her, etc. @ Liverpool).

A lehet­sé­ges utó­dok­ról: ezt a Leo­nar­do-vona­lat jó len­ne elfe­lej­te­ni, mert még vicc­nek is rossz. Jó, hogy nem már Mal­di­ni lesz az edző, az is leg­alább ilyen jó húzás len­ne. Spal­let­ti­vel nincs bajom, a Romá­ból sze­rin­tem töb­bet hozott ki, mint amit a gar­ni­tú­ra muta­tott, szó­val az nem egy rossz vonal. Mond­ják még Zen­gát is, de sze­rint ő nagyon kevés (bár van egy román és egy szerb baj­no­ki ara­nya). Egyéb­ként úgy­is Leo­nar­do lesz az edző, Mor­at­ti sze­rin­tem már rég lezsí­roz­ta ezt az egé­szet. Ez van.


Comments

3 hozzászólás a(z) “Breaking: Rafa már Moratti szerint sem klafa!” bejegyzéshez

  1. Azért Zen­gá­nak még Mor­at­ti is job­ban örül­ne szerintem..

  2. komcsy avatar
    komcsy

    nem irtam ide hogy igen jol mon­dod, most potolom.

  3. az sem­mi, de tudom azt is, ki lesz sir alex utódja :)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük