Levelezésem a NAV-val, avagy hogyan kell külföldi jövedelmet (nem) leadózni Magyarországon

írta:

| kategória: , ,

A minap Pont egy hónap­ja írtam egy leve­let a NAV-nak, mivel 5 perc gug­li­zás után nem tud­tam kita­lál­ni, hogy a kül­föl­di jöve­del­met hogyan kell beval­la­ni. Így utó­lag átgon­dol­va ott volt a sze­mem előtt a meg­ol­dás, de még­sem talál­tam. Nosza, írtam is egy hosszú, hiva­ta­los leve­let a NAV ügyfélszolgálatának.

Ked­ves NAV!

Tavaly már­ci­us köze­pé­ig dol­goz­tam Magyar­or­szá­gon, azóta Svájc­ban dol­go­zom. Be kell jelen­te­nem a sváj­ci mun­ka­bé­re­met és adó­mat a 1253-ason? Ha igen, hogyan és miként?

Köszi,
Laci

Gon­dol­tam, nem húzom el hosszan, mert akkor vissza­jo­gász­kod­nak nekem, azt meg úgy­sem értem. Pusz­tán a tények­re hivat­ko­zó leve­lem­mel tehát gyors sikert reméltem.

De nem tör­tént sem­mi. Egy hét, két hét, négy hét, sem­mi. Aztán teg­nap meg­jött a válasz. Elő­ször azt hit­tem, élet­fogy­tig­lan­ra ítél­tek, mert a ráné­zés­re is kis­re­gény hosszú­sá­gú levél nem lehet válasz egy ilyen pri­mi­tív és egy­sze­rű kérdésre.

Dehogy­nem.

Mielőtt tovább­men­nénk, egy dol­got sze­ret­nék leszö­gez­ni. Tény­leg ala­pos és átfo­gó választ kap­tam, meg­vá­la­szol­ták a kér­dést, sőt, még kap­tam hoz­zá némi olvas­ni­va­lót is. Az viszont vic­ces, hogy a 196 karak­te­rem 9.104 karak­te­res lavi­nát indított.

Tisz­telt Ügyfelünk!

Szia, Laci!

Tájé­koz­tat­juk, hogy a sze­mé­lyi jöve­de­lem­adó­ról szó­ló 1995. évi CXVII. tör­vény (a továb­bi­ak­ban: Szja tv.) jelen­leg hatá­lyos 2. § (4)-(5) bekez­dé­se alap­ján a bel­föl­di ille­tő­sé­gű magán­sze­mély adó­kö­te­le­zett­sé­ge összes bevé­te­lé­re kiter­jed (tel­jes körű adó­kö­te­le­zett­ség). A kül­föl­di ille­tő­sé­gű magán­sze­mély adó­kö­te­le­zett­sé­ge kizá­ró­lag a jöve­de­lem­szer­zés helye alap­ján bel­föld­ről szár­ma­zó, vagy egyéb­ként nem­zet­kö­zi szer­ző­dés, viszo­nos­ság alap­ján a Magyar­or­szá­gon adóz­tat­ha­tó bevé­te­lé­re ter­jed ki (kor­lá­to­zott adó­kö­te­le­zett­ség). A nem­zet­kö­zi szer­ző­dés elő­írá­sát kell alkal­maz­ni, amennyi­ben tör­vénnyel vagy kor­mány­ren­de­let­tel kihir­de­tett nem­zet­kö­zi szer­ző­dés e tör­vény­től elté­rő elő­írást tartalmaz.

Magyar ember min­dig adó­zik. Nem magyar ember (turis­ta) csak a magyar jöve­del­me alap­ján adó­zik. Van­nak egyéb sza­bá­lyok is.

A Magyar Nép­köz­tár­sa­ság és a Sváj­ci Állam­szö­vet­ség között a ket­tős adóz­ta­tás elke­rü­lé­sé­re a jöve­de­lem- és a vagyon­adók terü­le­tén Buda­pes­ten, az 1981. évi ápri­lis hó 9. nap­ján alá­írt egyez­mény kihir­de­té­sé­ról szó­ló 1982. évi 23. tör­vény­ere­jű ren­de­let (a továb­bi­ak­ban: Egyez­mény) rendelkezik.

Első óra: tör­té­ne­lem. Ma 32 éve a kapi­ta­lis­ta svej­ci­ek Buda­pest­re láto­gat­tak, és kötöt­tek egy jófé­le egyez­ményt a magyar betyárokkal.

A fen­ti­ek figye­lem­be­vé­te­lé­vel elő­ször azt kell meg­ha­tá­roz­ni, hogy Ön a jöve­de­lem meg­szer­zé­se­kor bel­föl­di, vagy kül­föl­di ille­tő­sé­gű­nek minő­sült, majd azt kell meg­ál­la­pí­ta­ni, hogy az Ön által szer­zett jöve­de­lem az Egyez­mény alap­ján hol (melyik állam­ban) adóztatható.

Kita­lál­juk, hogy magyar vagy‑e, és hogy kell‑e Magyar­or­szá­gon adóznod.

I. Ille­tő­ség­re vonat­ko­zó álta­lá­nos szabályok

Min­de­nek előtt tájé­koz­tat­juk, hogy a magán­sze­mély tény­le­ges ILLETŐSÉGÉT egy­részt az ille­tő­ség­re vonat­ko­zó MAGYAR sza­bá­lyok, más­részt az érin­tett KÜLFÖLDI ÁLLAM ille­tő­ség­re vonat­ko­zó elő­írá­sai, har­mad­részt a két állam között fenn­ál­ló, a KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉRŐL SZÓLÓ nem­zet­kö­zi EGYEZMÉNY sza­bá­lyai (jel­lem­ző­en annak 4. Cik­ke) együt­te­sen hatá­roz­zák meg. Szin­tén meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy az Egyez­mény sza­bá­lyai dön­tő­bí­ró­ként funk­ci­o­nál­nak, azaz amennyi­ben mind a magyar, mind a kül­föl­di állam meg­ál­la­pí­tot­ta a saját bel­ső joga sze­rint a magán­sze­mély bel­föl­di ille­tő­sé­gét, akkor ennek az ellent­mon­dás­nak a fel­ol­dá­sá­ra az Egyez­mény sza­bá­lyai szolgálnak.

Az Szja. tv. 3. § 2. pont­ja alap­ján bel­föl­di ille­tő­sé­gű magán­sze­mély töb­bek között a magyar állam­pol­gár (kivé­ve, ha egy­ide­jű­leg más állam­nak is állam­pol­gá­ra, és bel­föl­dön nem ren­del­ke­zik a pol­gá­rok sze­mé­lyi ada­ta­i­nak és lak­cí­mé­nek nyil­ván­tar­tá­sá­ról szó­ló tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott lakó­hellyel vagy tar­tóz­ko­dá­si hellyel).

Abban az eset­ben, ha egy magán­sze­mélyt két állam a saját bel­ső joga alap­ján egy­aránt bel­föl­di ille­tő­sé­gű­nek tekin­ti, akkor a tény­le­ges ille­tő­ség kér­dé­sét az Egyez­mény ille­tő­ség­ről szó­ló Cik­két kell alkalmazni.

A tan­könyv­ben ez az ún. kis­be­tűs rész.

TÁJÉKOZTATÁSUNKAT AZZAL A FELTÉTELEZÉSSEL ADJUK, HOGY ÖN MAGYAR ILLETŐSÉGŰNEK MINŐSÜL.

Sze­rin­tünk magyar vagy.

II. Az Egyez­mény 15. Cik­ke tar­tal­maz­za a mun­ka­vi­szony­ból szár­ma­zó jöve­de­lem adóz­ta­tá­sa helyé­nek meg­ha­tá­ro­zá­sá­ra vonat­ko­zó szabályokat.

Az Egyez­mény 15. Cikk (1) bekez­dés értel­mé­ben a 16., 18. és 19. Cik­kek fenn­tar­tá­sá­val a fize­tés, a bér és más hason­ló térí­tés, ame­lyet az egyik Szer­ző­dő Állam­ban (Magyar­or­szá­gon) ille­tő­ség­gel bíró sze­mély nem önál­ló mun­ká­ért kap, csak ebben az Állam­ban (Magyar­or­szá­gon) adóz­tat­ha­tó, kivé­ve, ha a mun­kát a másik Szer­ző­dő Állam­ban (Svájc­ban) vég­zik. Amennyi­ben a mun­kát ott vég­zik, úgy az ezért kapott térí­tés a másik Állam­ban (Svájc­ban) adóztatható.

Az Egyez­mény 15. Cikk (2) bekez­dés úgy ren­del­ke­zik, hogy tekin­tet nél­kül az (1) bekez­dés­re, az a térí­tés, ame­lyet az egyik Szer­ző­dő Állam­ban (Magyar­or­szá­gon) ille­tő­ség­gel bíró sze­mély a másik Szer­ző­dő Állam­ban (Svájc­ban) vég­zett nem önál­ló mun­ká­ért kap, csak az elő­ször emlí­tett Állam­ban (Magyar­or­szá­gon) adóz­tat­ha­tó, ha
a) a ked­vez­mé­nye­zett a másik Állam­ban (Svájc­ban) a vonat­ko­zó adó­év­ben össze­sen nem tar­tóz­ko­dik hosszabb ide­ig, mint 183 nap, és
b) a térí­tést olyan mun­ka­adó fize­ti vagy olyan mun­ka­adó nevé­ben fize­tik, aki nem bír ille­tő­ség­gel a másik Állam­ban (Svájc­ban), és
c) a térí­tést nem a mun­ka­adó­nak a másik Állam­ban (Svájc­ban) levő telep­he­lye vagy állan­dó beren­de­zé­se viseli.

A 15. Cikk (1) bekez­dés ren­del­ke­zé­sé­nek alap­ján Önnek, mint magyar ille­tő­sé­gű mun­ka­vál­la­ló­nak a Svájc­ban vég­zett, mun­ka­vi­szony­ból szár­ma­zó jöve­del­me Svájc­ban adóz­tat­ha­tó, azon­ban a 15. Cikk (2) bekez­dé­sé­ben fog­lalt kon­junk­tív fel­té­te­lek tel­je­sü­lé­se ese­tén (vagy­is ha a 15. Cikk (2) bekez­dés­ben fog­lalt mind­há­rom fel­té­tel tel­je­sül) Önnek, mint magyar ille­tő­sé­gű mun­ka­vál­la­ló­nak a Svájc­ban vég­zett, mun­ka­vi­szony­ból szár­ma­zó jöve­del­me még­is Magyar­or­szá­gon adóz­tat­ha­tó (rövid­tá­vú kiküldetés).

Akkor adó­zol kinn, ha ott vagy töb­bet, mint itt­hon, és kin­ti cég­nél dolgozol.

A leve­lé­ben közöl­tek­ben nincs uta­lás arra vonat­ko­zó­an, hogy Ön Svájc­ban kikül­de­tés kere­té­ben végez­ne mun­kát, ezért vélel­mez­zük, hogy a Svájc­ban vég­zett jöve­del­met egy Svájc­ban ille­tő­ség­gel bíró mun­kál­ta­tó­tól kap­ta. Ennek alap­ján az Ön ese­té­ben, mivel a 15. Cikk (2) bekez­dé­sé­ben fog­lalt kon­junk­tív fel­té­te­lek nem áll­nak fenn, azaz nem tel­je­sül a 15. Cikk (2) bekez­dé­sé­ben fog­lalt mind­há­rom fel­té­tel mara­dék­ta­la­nul, ezért ÖNNEK, MINT MAGYAR ILLETŐSÉGŰ MUNKAVÁLLALÓNAK A SVÁJCBAN VÉGZETT, NEM ÖNÁLLÓ MUNKÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELME nem Magyar­or­szá­gon, hanem SVÁJCBAN ADÓZTATHATÓ.

Kiszá­mol­tuk, hogy már­ci­us­tól decem­be­rig több mint 183 nap van, és úgy vél­jük, Svájc­ban nem egy türk­mén cég­nek dolgozol.

Az Egyez­mény 23. Cikk (1) bekez­dés a) pont sze­rint a Magyar Nép­köz­tár­sa­ság­ban a ket­tős adóz­ta­tást a követ­ke­ző­kép­pen kell elke­rül­ni: amennyi­ben a Magyar Nép­köz­tár­sa­ság­ban ille­tő­ség­gel bíró sze­mély jöve­del­met élvez vagy vagyo­na van és ez a jöve­de­lem vagy vagyon az Egyez­mény értel­mé­ben a Sváj­ci Állam­szö­vet­ség­ben adóz­tat­ha­tó, úgy a Magyar Nép­köz­tár­sa­ság a b) és c) pon­tok fenn­tar­tá­sá­val ezt a jöve­del­met vagy vagyont kive­szi az adóz­ta­tás alól.

A Magyar Nép­köz­tár­sa­ság a hanyat­ló (és kapi­ta­lis­ta) Nyu­gat felé nemes gesz­tust gya­ko­rol, és nem kér adót azon jöve­de­lem után, ami­hez a Magyar Nép­köz­tár­sa­ság­nak egyéb­ként sem­mi köze sincs.

Az Egyez­mény 23. Cikk (1) bekez­dés c) pont sze­rint azon­ban a Magyar Nép­köz­tár­sa­ság­ban ille­tő­ség­gel bíró sze­mély olyan jöve­del­me vagy vagyo­na, amely az Egyez­mény értel­mé­ben a Magyar Nép­köz­tár­sa­ság­ban ki van véve az adóz­ta­tás alól, a Magyar Nép­köz­tár­sa­ság­ban ennek a sze­mély­nek a töb­bi jöve­del­mé­re vagy vagyo­ná­ra vonat­ko­zó adó meg­ál­la­pí­tá­sá­nál még­is figye­lem­be vehető.

Az Szja. tv. 7. § (1) bekez­dés m) pont sze­rint jöve­de­lem kiszá­mí­tá­sá­nál nem kell figye­lem­be ven­ni a tör­vénnyel vagy kor­mány­ren­de­let­tel kihir­de­tett nem­zet­kö­zi szer­ző­dés alap­ján az adó alól Magyar­or­szá­gon men­te­sí­tett azon jöve­del­met, ame­lyet egyéb­ként az össze­vont adó­lap­ba kel­le­ne beszá­mí­ta­ni. Ugyan­ak­kor az Szja tv. 3. § 75. pont ab) alpont­ja az éves összes jöve­de­lem szá­mí­tá­sá­nál figye­lem­be kell ven­ni a tör­vénnyel vagy kor­mány­ren­de­let­tel kihir­de­tett nem­zet­kö­zi szer­ző­dés alap­ján az adó alól Magyar­or­szá­gon men­te­sí­tett azon jöve­del­met, ame­lyet az össze­vont adó­lap­ba nem kell beszámítani.

Azért írd be az adó­be­val­lá­sod­ba, hogy mennyit keres­tél, mert sze­ret­jük azt tud­ni. Ben­nünk megbízhatsz!

ÖSSZEGEZVE A FENT ÍRTAKAT: HA ÖN MAGYARORSZÁGON BELFÖLDI ILLETŐSÉGŰ ÉS SVÁJCBAN VÉGZETT MUNKÁRÓL VAN SZÓ, AKKOR AZ EBBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM SVÁJCBAN ADÓZTATHATÓ, AMENNYIBEN AZ EGYEZMÉNY 15. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAK NEM TELJESÜLNEK MARADÉKTALANUL.
EZ A JÖVEDELEM AZ EGYEZMÉNY SZERINT MAGYARORSZÁGON MENTESÍTETT AZ ADÓ ALÓL, MIVEL AZONBAN ÖNNEK MAGYARORSZÁGRÓL IS SZÁRMAZOTT JÖVEDELME A KÖZÖLT INFORMÁCIÓK ALAPJÁN, ÍGY TÁJÉKOZTATÓ ADATKÉNT A 2012. ADÓÉVRŐL SZÓLÓ 1253 SZÁMÚ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ BEVALLÁS 44. SORÁBAN KELL FELTÜNTETNI A SVÁJCBAN SZERZETT, NEM ÖNÁLLÓ MUNKÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMET.

Lac­kó, ha meg­nyi­tod az Abev­Ja­vát (ami egy iga­zi hun­ga­ri­kum), akkor a 44-es sor­ba írd be azt az össze­get, m’kay?

Vége­ze­tül utal­ni kívá­nunk arra, hogy az Szja tv. 5. § (7) bekez­dé­se sze­rint a kül­föl­di pénz­nem­ben kelet­ke­zett bevé­telt, fel­me­rült kiadást, vala­mint bár­mely bizony­la­ton kül­föl­di pénz­nem­ben meg­adott, az adó mér­té­ké­nek meg­ha­tá­ro­zá­sá­hoz fel­hasz­nált ada­tot a 6. § ren­del­ke­zé­se­i­nek figye­lem­be­vé­te­lé­vel a Magyar Nem­ze­ti Bank (a továb­bi­ak­ban: MNB) hiva­ta­los devi­za­ár­fo­lya­má­nak, olyan kül­föl­di pénz­nem ese­té­ben, amely nem sze­re­pel az MNB hiva­ta­los devi­za­ár­fo­lyam-lap­ján, az MNB által köz­zé­tett, euró­ban meg­adott árfo­lyam ala­pul­vé­te­lé­vel kell forint­ra átszámítani.
Az Szja tv. 6. §-a alap­ján a kül­föl­di pénz­nem­ről tör­té­nő átszá­mí­tás­hoz bevé­tel ese­té­ben — ha e tör­vény más­ként nem ren­del­ke­zik — a BEVÉTELSZERZÉS IDŐPONTJÁBAN, kiadás ese­té­ben a tel­je­sí­tés idő­pont­já­ban érvé­nyes árfo­lya­mot kell alkalmazni.

Ha a sváj­ci fize­té­se­det Svájc­ban sváj­ci frank­ban kap­tad (van rá esély), akkor eltölt­hetsz azzal egy bol­dog egy fer­tály­órát, hogy egye­sé­vel átszá­mol­ga­tod az MNB-árfo­lya­mok­kal forintra

Ettől elté­rő­en ha a bevé­telt kül­föl­di pénz­nem­ben sze­rez­te, vagy ha a kiadást kül­föl­di pénz­nem­ben fizet­te ki, és ren­del­ke­zik a bevé­tel meg­szer­zé­se idő­pont­ját (a kül­föl­di pénz eladá­sát) köve­tő 15 napon, illet­ve kiadás ese­tén a tel­je­sí­tést (kül­föl­di pénz véte­lét) meg­elő­ző 15 napon belül PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY ÁLTAL az adott kül­föl­di pénz eladását/vételét iga­zo­ló, a nevé­re kiál­lí­tott bizony­lat­tal, akkor a figye­lem­be vett ÁRFOLYAMOT a bizony­lat sze­rin­ti összeg mér­té­ké­ig alkal­maz­hat­ja a forint­ra tör­té­nő átszámításhoz.

Ha vol­tál olyan hülye, és forin­tot vet­tél, akkor szá­mol­hatsz azzal az árfolyammal.

Lehe­tő­ség van arra is, hogy a leír­tak­tól elté­rő­en — válasz­tá­sa sze­rint — az adó­elő­leg, adó meg­ál­la­pí­tá­sá­hoz a bevé­tel forint­ra tör­té­nő átszá­mí­tá­sá­ra a meg­szer­zé­se NAPJÁT MEGELŐZŐ HÓNAP 15. NAPJÁN ÉRVÉNYES MNB HIVATALOS DEVIZAÁRFOLYAMOT, olyan kül­föl­di pénz­nem ese­té­ben, amely nem sze­re­pel az MNB hiva­ta­los devi­za­ár­fo­lyam-lap­ján, az MNB által köz­zé­tett, euró­ban meg­adott árfo­lya­mot alkalmazza.

Még min­dig nem elég bonyo­lult a tör­vény, ezért bele­rak­tunk még egy §-t.

Itt vet­ném köz­be, hogy ennek az árfo­lyam­szá­mí­tás­nak azért nincs a vilá­gon sem­mi értel­me, mert a brut­tó jöve­del­me­met nem mon­dom meg (nem is kell). Innen­től kezd­ve aztán hót mind­egy, hogy az X‑et szor­zom 220-szal, vagy az Y‑t 230-cal. Good luck!

Ter­mé­sze­te­sen a fen­ti­ek­ben emlí­tett forint­ra tör­té­nő átszá­mí­tás­nál a brut­tó jöve­del­met kell ala­pul venni.

A brut­tó béred­del szá­mol­jál. Tudod, ez az, ami Svájc­ban a net­tó 110%-a, Magyar­or­szá­gon a net­tó 200%-a.

Az Alkot­mány­bí­ró­ság 60/1992. (XI.17.) AB hatá­ro­za­tá­ban rög­zí­tet­tek­kel össz­hang­ban tájé­koz­tat­juk, hogy a válasz­le­vél­ben rész­le­te­zet­tek szak­mai véle­mény­nek minő­sül­nek, köte­le­ző jogi erő­vel nem bírnak.

Köszi, hogy elol­vas­tad a leve­lün­ket. Ha így jársz el, még min­dig meg­bün­tet­he­tünk, ez van.

Üdvöz­let­tel:
Nem­ze­ti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyar­or­szá­gi Regi­o­ná­lis Adó Főigazgatósága
Tájé­koz­ta­tá­si Főosztály

Mari­ka a 3‑as szobából.


Comments

30 hozzászólás a(z) “Levelezésem a NAV-val, avagy hogyan kell külföldi jövedelmet (nem) leadózni Magyarországon” bejegyzéshez

 1. úris­ten, ez maga a rémálom.

 2. Pityu avatar
  Pityu

  De Lac­ko, ha beirod a 44es sor­ba, akkor az meg­eme­li az ado­a­la­po­dat es pen­get­hetsz bát­ran nem? Leg­a­lab­bis en eze­ket olvas­tam eddig.

 3. én beír­tam, és már vissza is kap­tam azt a pénzt, ami egyéb­ként jár (pl. önyp-befi­ze­tés miatt), szó­val sze­rin­tem nem kell pengetni :)

 4. Pityu avatar
  Pityu

  Na akkor szuper :)

 5. Nessie avatar
  Nessie

  Sze­rin­tem egyéb­ként mar­há­ra nem kell beval­la­ni, csak a Mo‑n szer­zett jöve­del­me­det, ha több mint 180 napot egy más ország­ban éltél — vagy­is Svájc­ban kell beval­la­nod a magyar jöve­del­me­det. Annyi a trükk, hogy a jöve­del­met és a befi­ze­tett adót is be kell val­la­nod — ha ala­cso­nyabb az adó­kulcs, akkor nem kell fizet­ned, de pl. én fizet­tem a magyar jöve­del­mem után (leadóz­va 16%-kal) Auszt­ri­á­ban (adó­kulcs: 43,5%) — elég sokat.

 6. Hol­nap meg­ke­res­lek emiatt…

 7. a 1453-ason vál­to­zott, az 50-es az új 44-es.

  A ket­tos adóz­ta­tást kizá­ró egyez­mény sze­rint bel­föl­dön az adó alól men­te­sí­tett jöve­del­met a 1453-as szá­mú sze­mé­lyi jöve­de­lem­adó beval­lás 50. sorá­ban kell szepeltetni.”

  karak­ter­hű­en idéz­tem a navos válasz­ból, tehát az össze­get nem sze­re­pel­tet­ni, hanem sze­pel­tet­ni kell, jelent­sen ez bár­mit is. én min­den­eset­re beírtam.

 8. Francesc avatar
  Francesc

  Szia Laci,

  Abban tudsz segí­te­ni, hogy kül­föld­ről szár­ma­zó jöve­de­lem ese­tén ren­del­kez­nem kell egy rész­le­tes lis­tá­val, hogy melyik hónap­ban, pon­to­san mikor és milyen össze­get (pon­to­sab­ban jut­ta­tást) kap­tam (hogy át tud­jam vál­ta­ni forint­ra a bevé­tel­szer­zés idő­pont­já­ban fenn­ál­ló árfo­lyam sze­rint, ahogy a levél­ben áll)? Jelen­leg csak egy össze­gem van a tel­jes évre, ez így ok? Ha igen, milyen árfo­lya­mot kell ilyen­kor hasz­nál­ni erre az egy összeg­re, ezt Te hogy kezelted?

 9. nem tudom, hogy van‑e éves közép­ár­fo­lya­ma az mnb-nek, ha van, azt lehet sze­rin­tem ilyen­kor hasz­nál­ni. illet­ve tovább­ra is az van, hogy a nem-huf brut­tót nem tud­ják, ergó akár­mennyit meg­szo­roz­hatsz bár­mennyi­vel, és a vég­ered­ményt kell csak megadni.

 10. Picur avatar
  Picur

  Szia Laci!
  Abban tudsz segíteni,hogy az elő­la­pon mit kell be-X-elni abban az eset­ben, mikor kül­föl­dön szer­zett-adó­zott jöve­de­lem van csak? Ügy­fél­ka­pun keresz­tül adom be,ki is töltöttem,de hibát ír az elő­la­pon meg­je­lölt pon­tok­kal kap­cso­lat­ban. Elő­re is köszi,ha tudsz segí­te­ni és a választ is.

 11. bocs, nem tudom, már hóna­pok­kal ezelőtt csi­nál­tam. talán azt kell ikszel­ni, hogy min­den lapot ki sze­ret­ne az ember töl­te­ni, nem őster­me­lő stb.

 12. Barbara avatar
  Barbara

  :D Hát ez nagyon nagy.…. magyar válasz magyar­ra for­dít­va, iga­zán hasz­nos olvas­mány! Köszö­nöm ezt a 10 perc nevetést! :)

 13. […] Bar­ba­ra on Leve­le­zé­sem a NAV-val, avagy hogyan kell kül­föl­di jöve­del­met (nem) leadóz­ni Magyarországon […]

 14. Ádám avatar
  Ádám

  Ha ezt vala­ki 2016-ban olvassa:

  Ha csak kül­föl­dön volt bevé­te­led és ott is adóz­tál, akkor majd­nem biz­tos, hogy nem kell adó­be­val­lást csi­nál­ni (fel­té­ve, hogy ebben az idő­ben kül­föl­di ille­tő­sé­gű vol­tál, vagy­is ott éltél, és van ket­tős adóz­ta­tást elke­rü­lő meg­ál­la­po­dás) (1553 kitöl­té­si útmu­ta­tó 3. oldal)

  Ha magyar és kül­föl­di bevé­te­led is volt, akkor az ille­tő­ség sze­rint kell adóz­ni (itt jön be a sok masz­lag a 4. cik­kely­ről). Gya­kor­la­ti­lag ha itt­hon is és kül­föl­dön is dol­goz­tál és MUNKABÉRT kap­tál alkal­ma­zott­ként (tehát nem vagy sem élspor­to­ló, sem magán­vál­lal­ko­zó rúd­tán­cos), vala­mint a mun­ka­vég­zés ide­jén az adott ország­ban lak­tál, akkor a fősza­bály az, hogy ott adó­zol ahol a bért meg­ke­res­ted. Magyar fizu után itt­hon, kül­föl­di fizu után kül­föl­dön (ha van ket­tős adóz­ta­tást elke­rü­lő egyez­mény, a leg­több ország azért ilyen, de azért Pana­má­ra rákeresnék…).

  Ezt a kül­föl­di brut­tó fizut kell forint­ra átszá­mí­ta­ni, és az idei, 1553-as beval­lás­ban az 57. sor­ba (egyéb ada­tok) beírni.
  Mivel ez csak tájé­koz­ta­tó adat, való­szí­nű­leg a kutyát nem fog­ja érde­kel­ni, hogy pon­to­san milyen árfo­lya­mon vál­tot­tad át (hacsak nem 100 mil­li­ós nagy­ság­ren­det írsz be), de nekem a kézen­fek­vő meg­ol­dás­nak a meg­elő­ző havi 15‑i MNB árfo­lyam tűnik.

 15. Ádám avatar
  Ádám

  Hú, ez az auto­ma­ti­kus szó­ta­go­lás a sorok végén nagyon jól működik…

 16. köszi az információt!

 17. Gábor avatar
  Gábor

  Szi­asz­tok,

  Épp most küz­dök az adó­be­val­lás­sal. Én Dubai ban dol­go­zom egy mul­ti cég­nél, előt­te is ugyan­an­nál a cég­nél vol­tam Mo-on. 2015 júli 1‑től vagyok kint de itte­ni szer­ző­dés­sel, ott­hon fel­mod­tam szó­val nem kiküldetés. 

  Na most ket­tős adó­zás­ról van egyez­mény de ez elég friss a NAV nál is nehe­zen talál­tak rá mikor kér­dez­tem de végül meglett.
  Kicsit én is nehéz­ség­be ütköz­tem a bel­föl­di ille­tő­sé­gű sze­mély meg­ál­la­pi­tá­sa stb pontoknál.

  Van vala­ki hason­ló cipő­ben, úgy értem szin­tén Dubai és adóbevallás? 

  Kiván­csi len­nék más hogy értelmezi/oldja meg.

  Köszi
  Gábor

 18. Ildikó avatar
  Ildikó

  Ked­ves Laci!

  Köszi az infor­má­ci­ót, sokat segí­tett a magya­rá­zat­ban. Nekem is elég kínai ez az egész. :)

 19. Szi­asz­tok,
  az árfo­lyam attól függ, hogy melyik nap kap­tad meg a pénzt ‑vélel­mez­he­tő­leg — a bank­szám­lád­ra, azaz ha 12 alka­lom­mal kap­tál egy évben fize­tést, akkor 12 külön­bö­ző árfo­lya­mot kell figye­lem­be venni.

 20. Ha beírod a kere­ső­be, hogy “4. szá­mú infor­má­ci­ós füzet
  Magán­sze­mé­lyek kül­föld­ről szár­ma­zó jöve­del­mé­nek adóztatása,
  és járu­lék­kö­te­le­zett­sé­ge” egy pdf fájl­ba tölt­he­ted le, és nagyon jól leve­ze­ti az ille­tő­ség kérdését!
  Ha júni 30-ig volt adó­kö­te­les jöve­del­med, akkor azt beval­lod a szo­ká­sos sor­ba — sor­azo­no­san állít­ják ki a magyar cégek az év végi adóigazolást‑, a júli 1 után kelet­ke­zet­tet kül­föl­di jöve­del­me­det, pedig a B oldal 57. sorá­ba. Ez nem növe­li az össze­vont adó­ala­pot, csak tájé­koz­ta­tó jel­leg­gel kell a NAV-nak (hogy lám-lám ennyi pénz­től esett el kishazánk…)

 21. Ked­ves Laci!
  Rend­kí­vül szó­ra­koz­ta­tó per­ce­ket okoz­tál, mind­amel­lett nagyon kor­rekt módon össze­fog­lal­tad, nagy gratula!

 22. Bela Dudas avatar
  Bela Dudas

  Ked­ves Gábor!

  Én is Duba­i­ban vagyok és nekem ezt írta a könyvelőm:
  “Az átszá­mí­tás­nál a Magyar Nem­ze­ti Bank (MNB) hiva­ta­los devi­za­ár­fo­lya­mát, olyan kül­föl­di pénz­nem ese­té­ben, amely nem sze­re­pel az MNB hiva­ta­los devi­za­ár­fo­lyam-lap­ján, az MNB által köz­zé­tett, euró­ban meg­adott árfo­lya­mot kell alkalmazni.”

  Mivel az AED‑t nem jegy­zi az MNB, elkezd­tem keres­ni az euro­ban meg­adott árfo­lya­mot, de nem leltem.

  Van eset­leg tipp?

  Köszi, Béla

 23. itt van min­den mnb‑s árfolyam:
  https://www.mnb.hu/arfolyam-lekerdezes

  AED itt sincs ugye. én tet­sző­le­ges másik oldal hiva­ta­los árfo­lya­mát hasz­nál­nám, pl. ezt:
  http://www.xe.com/currencycharts/?from=AED&to=EUR&view=2Y

  innen meg­van az EURO érték, azt lehet már egy­sze­rű­en forin­to­sí­ta­ni. mivel a brut­tó jöve­del­me­det AED-ben nem mon­dod meg (ld. fenn), ezért tel­je­sen mind­egy, hogy mivel szá­molsz, nem tud­ják ellen­őriz­ni. rakd el vala­ho­va az árfo­lya­mo­kat, amik­kel szá­mol­tál, ha vélet­le­nül vala­ki kér­de­né, akkor tud­jál mit mondani.

 24. István avatar
  István

  Szin­tén Svájc, és nem volt Mo‑i jöve­del­mem a tava­lyi évre, ebben az eset­ben ha jól értem, az adó­be­val­lá­som az 1 db tájé­koz­ta­tó ada­tot fog tar­tal­maz­ni (a kin­ti kere­se­tem)? Vagy ilyen eset­ben nem is kell egy­ál­ta­lán adó­be­val­lást kül­de­ni? üdv

 25. én addig csi­nál­tam adó­be­val­lást, amíg igé­nyel­tem vissza pénzt (ez még 2012-re és 2013-ra ez sike­rült), utá­na pedig még 2014-ben csi­nál­tam egy ilyen tájé­koz­ta­tós beval­lást, mert len­dü­let­ben vol­tam. ha nincs adó­kö­te­les jöve­de­lem, nem kell beval­la­ni a semmit.

  mivel sem jogász, sem okle­ve­les jog­ér­tel­me­ző nem vagyok, ezért nem kívá­nok sen­ki­nek sem prob­lé­mát okoz­ni ezzel. érde­mes a nav­hoz for­dul­ni. én spe­ci­el már nem adó­zom, és eddig nem volt ezzel gondom.

 26. konti avatar
  konti

  NEm tisz­ta szá­mom­ra, hogy akkor most a brut­tó vagy a net­tó kül­föl­di bér átszá­mí­tá­sá­val kell számolni?

  Ellent­mon­dá­sos az erre uta­ló rész. Egy­szer azt írod, h nem kell brut­tót meg­mon­da­ni, utá­na meg pár sor­ral lej­jebb, h a brut­tó­val kell számolni.

  szó­val?

 27. nem kell meg­mon­da­nod a brut­tó bére­det az adott pénz­nem­ben, csak szá­molsz vele.

  pl. 240.000 frank az éves fize­té­sem. (de jó len­ne.) ezt nem mon­dom el sen­ki­nek. (csak kiírom a blo­gom­ra.) havi 20.000 fran­kot kapok. ezt beszor­zom janu­ár­ban mond­juk 290 forint / frank­kal, feb­ru­ár­ban 295 forint / frank­kal, … szó­val a brut­tó bére­met nem mon­dom meg, csak szá­mo­lok vele.

 28. Gábor avatar
  Gábor

  Végül nem mate­koz­tam sokat, egy kb árfo­lya­mon átvál­tot­tam ami 75huf/Aed volt és azt irtam be… Mivel tájé­koz­ta­tó adat nem hiszem hogy ezzel prob­lé­ma len­ne, igy is jó fej vol­tam hogy feltüntettem.

 29. első adózás... avatar
  első adózás...

  Szi­asz­tok!

  Nagyon hasz­nos olvas­mány, én is ezzel szen­ve­dek most. oszt­rák és magyar adóbevallás..Az itt­ho­ni auto­ma­ti­ku­sat már meg­te­kin­tet­tem az ügy­fél­ka­pun, de nem mer­tem elfo­gad­ni, mert nem tün­tet­tem fel az oszt­rák mun­kát (6 hónap).
  Az oszt­rák adó­be­val­lá­som­hoz, ami kötelez,mert 2 mun­ka­he­lyen is dol­goz­tam kint, kérik az iga­zo­lást a magyar adózásomról..
  Sze­rin­te­tek prob­lé­mát okoz­hat, ha nem módo­sí­tom a magyar ter­ve­ze­tet és így kima­rad belő­le a tájé­koz­ta­tó oszt­rák jöve­de­lem? Jár érte büntetés?

  Nagyon köszi:)

 30. adó­alap növe­lő, de nem adó­kö­te­les, mivel kül­föl­dön adó­zod le. ettől füg­get­le­nül be kell val­la­ni, ha nem, és kide­rül, akkor bün­tet­het­nek. miért nem írod be az oszt­rák jöve­del­met? mert akkor nem tudod auto­ma­ti­ku­san elfo­gad­ni? azt a 10 perc szösz­mö­tö­lést sze­rin­tem megéri.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük