Shake & Fold

Néhány nap­ja talál­tam twit­te­ren az aláb­bi oldal­ra muta­tó linket:

What are com­mon acti­vi­ti­es people get wrong every day but don’t know it?

Iga­zán érde­kes “you are doing it wrong”-koncepció, nem abból a szem­pont­ból, hogy mit hogyan kel­le­ne inkább csi­nál­ni, hanem hogy mennyi­re osto­bák az ame­ri­ka­i­ak. Bizo­nyá­ra mil­li­ó­nyi repub­li­ká­nus és demok­ra­ta sza­va­zó fog innen­től kezd­ve másod­per­ce­ket meg­spó­rol­ni az éle­té­ből azál­tal, hogy nem a banán egyik végét pró­bál­ják fel­bon­ta­ni, hanem a mási­kat. Wow.

Nekem két videó tet­szett, az egyik a csir­ke­szár­nyas (spo­i­ler: a sült csir­ke­szárny­ból ki lehet ven­ni a cson­to­kat), a másik­ról pedig írok még két bekezdést.

Ha az iro­dá­ban kezet mosol, álta­lá­ban papír­tör­lő­vel tör­löd szá­raz­ra a keze­i­det, ha éppen nincs leve­gő­fú­jó vagy töröl­kö­ző­ada­go­lós meg­ol­dás. (Vonat­ko­zó tör­té­net: ex-kol­lé­ga végez a meg­fe­le­lő műve­let­tel a mel­lék­he­lyi­ség­ben, kezet mos, majd az orrát bele­fúj­ja a tex­til­csík­ba. Azóta nem hasz­ná­lok ilyen készü­lé­ket.) A fen­ti videó arra a prob­lé­ma­kör­re hív­ja fel a figyel­met, misze­rint min­den­ki 3–4‑5 papír­tör­lőt hasz­nál, és ez pazar­lás. A helyes meg­ol­dás: shake (12x jó erő­sen lerá­zod a vizet a kezed­ről, ami­nek min­den­ki örül, aki épp akkor mel­let­ted áll) & fold (össze­haj­tod a papír­tör­lőt, és úgy tör­löd meg a kezed). Kipró­bál­tam, tény­leg műkö­dik, Nobel-díj. Ossza meg min­den­ki, ha az egész olva­só­tá­bo­rom átáll­na erre a mód­szer­re, éven­te 40 dkg papír­tör­lőt spó­rol­hat­nánk meg.

De van egy jobb ötle­tem, nevez­zük úgy, hogy Shake for Pros. Shake (24x), majd a mara­dé­kot bele­tör­löd a far­me­red­be. Csőd­be mehet a Tork meg a töb­bi kapi­ta­lis­ta erdő­gyil­kos vál­lal­ko­zás. Majd csi­ná­lok egy vide­ót, és viral­lá megyek.


Comments

2 hozzászólás a(z) “Shake & Fold” bejegyzéshez

  1. a nász­út tag­et azért elmagyarázhatnád :-)

  2. mel­lé­nyúl­tam, mint a zon­go­rá­zó kislány :)
    javí­tot­tam, köszi!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük