Kategória: regi

 • Meglepetés-utazás előkészületek

  Mint azt bizo­nyá­ra vagy tud­já­tok (vagy nem), júni­us utol­só hét­vé­gé­jén Regi­vel Amsz­ter­dam­ban vol­tunk. Ez bizo­nyá­ra nagyon érde­kes, de nem erről fogok írni, hanem az előkészületekről. Feb­ru­ár 21‑e egy szom­ba­ti nap volt. Regi Buda­pes­ten volt, én pedig Zürich­ben. Azon a hét­vé­gén volt a Swiss nagy­sza­bá­sú akci­ó­ja, ami arról szólt, hogy nagy­já­ból min­den euró­pai város­ba el lehe­tett…

 • Így járt anyátok velem

  Gye­re­kek, ma egy tör­té­ne­tet mesé­lek el arról, hogyan nézett ki nálunk egy átla­gos péntek. Azon a pén­te­ken apát kül­föld­re szó­lí­tot­ta a mun­ka a szo­ká­sok­nak meg­fe­le­lő­en vonat­tal utaz­tunk be Zürich­be. Ige­nám, de én aznap vissza­tér­tem régi sike­re­im hely­szí­né­re, az opfi­ko­ni iro­dá­ba, így aztán nem men­tem Regi­vel Züri­chig, csak Opfikonig. Ez eddig nagyon bonyo­lult lehet azok­nak, akik…

 • Meglepetés

  Bizo­nyá­ra sokan elgon­dol­koz­tak már azon, hogy milyen arcot vág Regi akkor, ami­kor egy békés szer­da esté­re Xbox One Fifa 14-ezést szer­ve­zek magam­nak, a für­de­tést még ott­hon töl­töm, de utá­na lát­vá­nyo­san nem aka­rok még este 8 óra­kor elin­dul­ni, sőt, egy egész órát várok fölös­le­ge­sen, lát­vá­nyo­san unat­koz­va, de egy­re gyak­rab­ban néz­ve az órá­mat, majd nagy nehe­zen elin­du­lok,…

 • Insanity, 1. hónap

  Bő egy hónap­pal ezelőtt Regi talál­ta meg az Insanity‑t (itt). Első­re (már­mint első emlí­tés­re, nem első kipró­bá­lás­ra) nagyon nem tet­szett, én az összes ilyen ugra-bug­ra dol­got rossz szem­mel nézem. Mond­tam, hogy “biz­tos tönk­re teszi a tér­de­ket”, és részem­ről le is volt tud­va a test­moz­gás. Pár hónap­ja kivit­tem már a kett­le­bellt az erkély­re, jó az idő,…

 • Hétköznapok

  Bár­me­lyik hét­köz­nap este. Étke­ző­asz­tal, kis­szé­kek. Sze­rep­lők: Kata, Regi. Kata: Tádé! Tádé! Tádé! Regi: Kata, figyelj rám! Ma már néz­tünk sok Mazso­la és Tádét. Most megyünk für­de­ni, aztán alvás. Utá­na reg­ge­liz­tek, és nézünk Tádét. Kata: Jjo. (5 mp szünet.) Kata: Tádé! Tádé! TÁÁÁDÉÉÉ!!! Ugyan­ez ismé­tel­ve ötször. Füg­göny. True sto­ry.

 • GPS-es rajzolás

  Más­fél hete volt a Kerék­agyon egy cikk Micha­el “Wally” Wal­lace-ról, aki pár éve kita­lál­ta, azóta pedig tökély­re fej­lesz­tet­te a GPS-ala­pon tér­ké­pen való raj­zo­lást (?). A web­ol­da­lán ren­ge­teg képet lehet lát­ni, Wally bicik­li­vel köz­le­ke­dik, és igen szép raj­zo­kat készít. Nekem is meg­jött ehhez a ked­vem, ezért aztán ma elké­szí­tet­tem éle­tem első GPS-es raj­zát, pon­to­sab­ban fel­ira­tát. Sam­sung…