Kategória: állatok

 • Szabadság miatt zárva

  írta:

  | kategória: ,

  Igen, ezt kel­lett vol­na kiír­nom még a hét ele­jén, de nem tet­tem :) Hét­főn intéz­tünk sok min­dent, ked­den lemen­tünk Angya­li­szi­get­re, pén­te­ken (teg­nap) haza­jöt­tünk, és még min­dig van egy tel­jes hét­vé­ge. Rakok ide egy képet. Egyéb­ként ha már szó­ba­jött: Angya­li­szi­get egy kis szi­get a rác­ke­vei Kis-Duná­nál, tehát ez egy holt­ág. Egyik oldal­ról a Cse­pel-szi­get, másik oldal­ról pedig…

 • Fekete macska és foci

  írta:

  | kategória: , ,

  Teg­nap éjfél körül jöt­tünk haza kocsi­val az Üllői úton. A Kli­ni­kák magas­sá­gá­ban sze­mem sar­ká­ból látom, hogy vala­mi feke­te­ség rohan át az úton. Egy feke­te macs­ka futott át előt­tünk. Fékez­tem, pont átért a szem­be­sáv­ba a macsek, ahol az ott köz­le­ke­dő Q7-essel már nem volt olyan mák­ja, mint velünk. Szó­val sze­ret­nék kér­ni egy perc néma csen­det a…

 • Linda kvíz — eredményhirdetés

  írta:

  | kategória: ,

  Dob­per­gés, füg­göny fel, Lin­da beti­peg a szín­pad­ra két­lá­bon, man­csai között egy üveg “finom” bor­ral — ugye min­den­ki lát­ja e képet maga előtt? Kezd­jük a válaszokkal. válasz: Lin­da 2009. szep­tem­ber 12-én szü­le­tett, pon­to­san azon a napon, ami­kor Regi­vel a temp­lo­mi eskü­vőnk volt. válasz: Valen­tin-napon Lin­da 5,1 kg-ot nyo­mott, itt elfo­gad­tam helyes válasz­nak min­dent 4 és 6 között. válasz:…

 • Linda kvíz

  írta:

  | kategória: ,

  Elha­tá­roz­tam, hogy nagy­sza­bá­sú kvízt csi­ná­lok, mert rég volt már bár­mi ilyen vagy bár­mi­lyen eksön itt. A játék­sza­bály egy­sze­rű: a leg­gyor­sabb ember nyer, aki min­den kér­dés­re helye­sen vála­szol, illet­ve ha a határ­idő­ig (ami legyen mond­juk 2010. feb­ru­ár 28. 23:59) nincs 100%-os meg­fej­tés, akkor az, aki sze­rin­tem a leg­kö­ze­lebb volt. A győz­tes kap egy üveg finom bort,…

 • Linda, a pusztító

  írta:

  | kategória:

  Kezd­jünk egy kép­pel, hogy alá­tá­masszam a címet. Lin­da itt éppen abba­hagy­ta a bab­zsák- és papucs­mar­can­go­lást, hogy kér­dőn néz­hes­sen rám: mi a baj? Most ezek után az esen­dő gaz­di mi mást tehet, mint hogy “hágy­ere­i­de­te­kis­hü­lye­ku­tya­jáj­buk­sí” kiál­tás­sal elkezd­je dögönyözni? No, de vissza a fő témá­hoz. Ked­den a követ­ke­ző tör­té­net esett meg. Lin­da egész este nagyon rakon­cát­lan volt, fel-alá…

 • Linda alszik

  írta:

  | kategória:

  Meg­jött! :)