Szabadság miatt zárva

Igen, ezt kel­lett vol­na kiír­nom még a hét ele­jén, de nem tet­tem :) Hét­főn intéz­tünk sok min­dent, ked­den lemen­tünk Angya­li­szi­get­re, pén­te­ken (teg­nap) haza­jöt­tünk, és még min­dig van egy tel­jes hét­vé­ge. Rakok ide egy képet.

Egyéb­ként ha már szó­ba­jött: Angya­li­szi­get egy kis szi­get a rác­ke­vei Kis-Duná­nál, tehát ez egy holt­ág. Egyik oldal­ról a Cse­pel-szi­get, másik oldal­ról pedig a Duna-Tisza köze, azaz a “pes­ti oldal” fog­ja köz­re. Itt van nekünk egy tel­künk, amit még a nagy­szü­le­im vet­tek kb. 60 éve. Mi Angya­li­nak vagy Rác­ke­vé­nek hív­juk, pedig iga­zá­ból Kis­kun­lac­há­za-Duna­part­hoz van a leg­kö­ze­lebb. Akit még min­dig érde­kel a téma, az néze­lőd­het Goog­le Mapsen.

Gyors és rövid hírek:
 — Lin­da min­den­fé­le élős­kö­dő­ket hozott haza a bun­dá­já­ban, teg­nap órá­kon keresz­tül kefél­tem (a szó szo­ros értel­mé­ben), aztán volt für­de­tés, és Regi egy csi­pesszel neki­esett, majd karan­tén­ba helyez­tük. A mai nap fő fel­ada­ta vala­mi­lyen vegy­szer beszer­zé­se, ami meg­öli a mara­dék para­zi­ta­ko­ló­ni­át.
 — Mint­egy foga­da­lom gya­nánt leírom, hogy ma sövényt vágok, füvet nyí­rok, és hason­ló far­mer­dol­go­kat teszek.
 — Kije­lent­he­tő, hogy koráb­bi jós­la­tom­mal ellen­tét­ben még­sem volt nagy zuhé teg­nap. Ennek örü­lök, a tűzi­já­té­kot viszont még tévé­ben sem néz­tük.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *