Számla…

Azt hit­tem, hogy a múlt­ko­ri pan­no­nos csekk után már nem érhet meg­le­pe­tés. Téved­tem. Most csekk nem jött, csak szám­la. Szép borí­ték, két­ol­da­las össze­sí­tő, fel­adás­sal együtt nem kerül­he­tett töb­be 50 forintnál.

0,00 Ft

Közzétéve:
nem jó, pénz kategóriába sorolva

Új telefon?

Régen írtam egy­szer a fan­ta­szi­kus Alca­tel tele­fonomról, amely bejegy­zés végén meg­ígér­tem, hogy akkor most azt kido­bom, és veszek egy Noki­át. Ez azóta sem tör­tént meg, mert idő­köz­ben kezel­he­tő­vé vált a kis drá­ga. Viszont most újabb beteg­sé­gé­re derült fény: most egy éves tele­fon, és az aksi kez­di meg­ad­ni magát. Régeb­ben aktív hasz­ná­lat mel­lett egy hétig is kibír­ta akár, most ha sokat hasz­ná­lom, napon­ta, két­na­pon­ta kell töl­te­ni. Ugyan a memó­ria­kár­tya tar­tal­mát már nem vesz­ti el egy ide­je (per­sze, alig van raj­ta vala­mi), de tovább­ra is nagyon ide­ge­sí­tő az egész. A héten kap­tam a gyár­bó’ egy K510i‑t, ami újra fel­ve­tet­te a “mi len­ne ha lecse­rél­nénk a telefonunkat”-projectet. Szó­val akkor kérek taná­cso­kat, hogy mit és melyi­ket, aztán majd dön­tök. Foly­ta­tó­la­gos sza­va­zás is lesz majd, és jól leszű­kít­jük a fel­ho­za­talt, de izgulok.

Okosabb vagy…?

Kese­rű Dóra 24 éves buda­pes­ti lakos, fog­lal­ko­zá­sát tekint­ve mar­ke­ting asszisz­tens és recepciós.
Dóra sze­ret buliz­ni és pihenni.
Dóra ango­lul és spa­nyo­lul beszél.

Dóra nem tud­ja, hogy mi Mátyás király veze­ték­ne­ve, illet­ve hogy kik a szülei.

Dórát egy ország röhö­gi most ki. Leg­alább­is ez lesz a Blikk hol­na­pi címlapja.

(Ja, meg­néz­tem a ma esti “Oko­sabb vagy, mint egy 5.-es?” c. agyrémet.)

Közzétéve:
nem jó kategóriába sorolva

Alcatel OT-S853

Tudom, hogy egy cso­mó­an mond­tá­tok, hogy “az Alca­tel tele­fo­nok sza­rok”, meg hogy “ne vegyél Alca­telt”. És tény­leg mennyi­re iga­za­tok lett: éle­tem leg­rosszabb tele­fon­ja immá­ron hiva­ta­lo­san is ez a fent neve­zett szörnyűség.

Amit érde­mes elő­re leszö­gez­ni: soha ennyit még nem keres­tem tele­font, mint anno tavaly októ­ber­ben. Hete­kig néze­lőd­tem, hogy melyik mit tud, és végül az Alca­telt válasz­tot­tam, mert olcsó volt, volt ben­ne min­den, ami nekem kel­lett, ráadá­sul még 2.1‑es “hang­rend­szert” is tar­tal­ma­zott. Oké, ez utób­bi nyil­ván nevet­sé­ges, de tény­leg jól szól raj­ta min­den zene.

No de ennyi elég is a jó dol­gok­ból, lás­suk, hogy miként értünk el odá­ig, hogy jövő héten — éle­tem­ben elő­ször — azért fogok tele­font ven­ni, mert ele­gem van a régiből.

 • Átvált fran­cia nyelv­re, ha egy­szer­re két SMS érkezik.
 • Nem lehet lené­mí­ta­ni akkor, ha töl­tőn van.
 • A gyá­ri Alca­tel PC Sui­te bugos, kép­te­len­ség ren­de­sen fel­rak­ni és használni.
 • A néma üzem­mód nem vál­toz­tat a fen­ti han­go­kon: mind­egyi­ket jó han­go­san lejátssza a tele­fon, akkor is, ha egyéb­ként min­den hang le van véve róla.
 • Még kez­det­ben egy­ál­ta­lán nem akart fel­men­ni a Pan­no­nos hálózatra.
 • Csú­nya az alsó és a fel­ső műanyag rész.
 • Össze­kar­co­ló­dik tel­je­sen a hát­la­pon levő minitükör.
 • Min­den érin­tés, a leg­ap­róbb ujj­le­nyo­mat is lát­szó­dik a képernyőn.
 • Rosszul lehet hal­la­ni az embe­re­ket beszél­ge­tés közben.
 • Kép­te­len vagyok bekap­csol­ni az átirányítást.
 • Csú­nya képe­ket és vide­ó­kat csinál.
 • Nehéz leven­ni és ráten­ni a billentyűzárat.
 • Fur­csa, de nehéz bekap­csol­ni a telefont.
 • Las­sú és buta az egész tele­fon — hard­ver, szoft­ver, minden.

És most hogy mivel telt be vég­leg a pohár.

 • Az utób­bi pár nap­ban napi mini­mum egy alka­lom­mal a memó­ria­kár­tyát abszo­lút elvesz­ti szem elől a tele­fon, kivé­tel-bera­kás nem segít, kikap­cso­lás-bekap­cso­lás sem. A kár­tyán min­den rend­ben meg­van, ilyen­kor lefor­má­zom a szá­mí­tó­gép­pel, majd lefor­má­zom a tele­fon­nal, és rára­kom az elmen­tett dol­go­kat, így újra “jó”.
 • Napi leg­alább egy­szer vala­mi­lyen tel­je­sen álta­lá­nos funk­ció hasz­ná­la­ta után a tele­fon reboo­tol, mint­ha kikap­csol­tam volna.
 • Teg­nap egy kikap­cso­lás után nem volt haj­lan­dó bekap­cso­lód­ni. Mint utóbb kide­rült, három per­cet kel­lett vár­ni, hogy az oda­fa­gyott Alca­tel fel­irat eltűn­jön, és kér­je a PIN‑t.
 • Elve­szett a tel­jes tele­fon­könyv. Min­den név, min­den telefonszám.
 • Nem megy a fény­ké­pe­zés, már egy­ál­ta­lán sehogy se. A vide­ó­fel­vé­tel szintúgy.

Ennyi. Soha, ismét­lem soha ne vegye­tek Alca­tel tele­font! Nem, akkor sem! Veszek egy Noki­át jövő héten, ezt meg dur­ván össze­tö­röm, vagy vala­mi még csú­nyáb­bat csi­ná­lok vele.

Sony Ericsson - Alcatel

Közzétéve:
mobil, nem jó kategóriába sorolva