BMF status report

Nos, a hely­zet az, hogy nem állunk túl rózsá­san. Ma van szom­bat, az utol­só olyan szom­bat ebben a sze­mesz­ter tri­mesz­ter fél­év­ben, ami­kor így effek­tí­ve be kell men­ni, tanul­ni kell, elő­adá­sok van­nak. Ebből kifo­lyó­lag — ha min­den igaz, akkor — most lesz min­den F‑es (fél­év­kö­zis, aki már nagyon elfe­led­te vol­na) tárgy­ból ZH. Az 4, azaz négy darab.

Lesz tehát Anyag­is­me­ret, Állam­igaz­ga­tá­si és jogi isme­re­tek, Embe­ri erő­for­rás menedzs­ment és Kör­nye­zet­vé­de­lem ZH. Bálint­nak az első ket­tő nem, mert akk­re­di­tál­ta, a máz­lis­ta. Az első három tárgy­ból házi is volt, végü­lis így kiló­ra mind­egyi­ket meg­ír­tam, de az EEM kivé­te­lé­vel mind­egyik olyan szin­ten szar, hogy erő­sen gon­dol­kod­tam, nem a saját, hanem inkább Sze­ga Péter neve alatt kéne bead­ni… Mind­egy, majd meg­lát­juk, hogy mi lesz.

A leg­vic­ce­sebb része a mai nap­nak egyéb­ként fél 5 körül vár­ha­tó, ami­kor egy­szer­re két tárgy­ból fogok vizs­gáz­ni. Kom­men­tek­ben akár lehet­ne is sza­vaz­ni, hogy az Anyag­is­me­ret vagy a Kör­nye­zet­vé­de­lem legyen a nye­rő, bár úgy­is én dön­tök.

Erő­sen át kel­le­ne gon­dol­nom ezt az egész BMF-es kér­dés­kört, mert most nem érzem magam túl jól.

És a leg­vic­ce­sebb: hol­nap (vasár­nap) céges eve­ző­ver­seny lesz a Mar­git­szi­ge­ten. Nem len­nék én — magam, ha ebbe se ugrot­tam vol­na bele, én. Rész­le­tek itt, a szur­ko­ló­tá­bo­rom meg­je­le­né­sé­re ezút­tal is szá­mí­tok.

3 Replies to “BMF status report”

  1. hát én vala­mi hason­ló miatt hagy­tam abba a gtk‑t. fasza volt, meg jó dol­go­kat mond­tak meg min­den, de inkább nem őrül­tem meg. jah, és menj anyag­tud­ból, ahhoz leg­alább van anya­god

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *