Farádon keresztül vezet az út a Voltra”

Hatal­mas volt ez a pén­te­ki Volt, kár, hogy kicsit berúg­tunk. Köszön­jük a majd’ fél liter mézes barack pál­eszt Ger­gő­nek, aki volt olyan balek, hogy két cigi­ért leitas­son min­ket hár­mun­kat (gyk. Regi, Bálint, Laci, még gyk. ez a Ger­gő egyik known Ger­gő­vel sem azo­nos, hanem egy vad­ide­gen srác). És Valcs­nak meg a ven­dég­lá­tást, sőt, bera­kom a bará­ti blo­gok közé is.

Egyéb­ként meg Neot ülve hall­gat­tunk, aztán Regi a Tank­csap­dán har­colt egy erő­set, Pro­digy-ra már csak homá­lyo­san ( azért sok min­den kris­tály­tisz­ta… ;) ) emlék­szem, de tán­col­tunk sokat. Aztán meg 30Y, fre­ne­ti­kus. Volt vala­mi az üze­nő­fa­lon is, de ez legyen titok:)

Ha len­ne vala­ki, aki még nem unta meg halá­lo­san ezt a szá­mot (pl. én), akkor tes­sék:
[audio:2007/07/05_rajzszoggel_kozepre.mp3]

Gasztroblog az elmúlt hetekről

1. Sta­ti­on Pub, Göd
Más­fél hete vol­tunk, egy for­gal­mas szom­bat estén, ami­kor raj­tunk kívül egyet­len ven­dég sem volt ebben gril­les-vad­nyu­ga­tos-rög­bis étte­rem­ben. Viszont ettünk két hatal­mas bur­gert (csir­kés a lány­nak, mar­hás a srác­nak), meg egy halom steakk­rump­lit. Volt ked­ves elő­étel is, és min­de­nes­tül nem volt több a vacsi 4000 forint­nál. Meg­éri, ajánl­juk, az iga­zi stea­kek­re kiván­csi­ak vagyunk.
Ár: 4/5
Minő­ség: 5/5
Hely: 5/5
Han­gu­lat: 2/5

2. Vissza­fo­gott gril­le­zés, Göd
Más­nap, azaz vasár­nap. Tes­co­ban vásá­rol­tunk be szé­pen, aztán meg jól meg­sü­töt­tünk min­dent, pél­dá­ul mexi­kói fűsze­re­zé­sű csir­ke­mel­le­ket és bajor grill­kol­bá­szo­kat. Utób­bi­a­kat meg­éget­tük az egyik, majd a másik olda­lu­kon is, per­sze vélet­le­nül. Köret­nek görög­sa­lá­ta, szin­tén home-made (és sang­ria).
Ár: 5/5
Minő­ség: 3/5
Hely: 5/5
Han­gu­lat: 5/5

3. Bur­zsuj gril­le­zés, Göd
Szer­dán a Corá­ban vásá­rol­tunk, ezút­tal gar­né­la­rá­kocs­ká­kat, lepény­hal- és lazac­fi­lét. Az előb­bi­ek nyár­son, utób­bi­ak simán gril­le­ződ­tek meg, mind­egyik nagyon finom volt, bár a lepény­hal diós íze kis­sé fur­csa volt. Köret­ként sült zöld­sé­gek szol­gál­tak (meg áfo­nya­pá­lin­ka és rosé-fröccs).
Ár: 2/5
Minő­ség: 5/5
Hely: 5/5
Han­gu­lat: 5/5

4. Két­fo­gá­sos menü, Szi­get­ha­lom
Szom­ba­ton, Auchan­ban vásá­rol­tunk, majd mi magunk készí­tet­tük el a nagy­sze­rű sajt­krém­le­vest, és a tzat­zi­ki­val töl­tött, héjá­ban sült krump­lit és a póré­hagy­ma­szósszal leön­tött sült csir­ke­mel­let. Utób­bi tanul­sá­ga az, hogy a blansíro­zás víz­zel való lefor­rá­zást jelent, nem főzést-for­ra­lást. Min­den­eset­re min­den nagyon jó lett.
Ár: 5/5
Minő­ség: 5/5
Hely: 5/5
Han­gu­lat: 5/5

5. Kis Boros­tyán, Buda­pest
Múlt hét vasár­nap. Kel­le­mes, csa­lá­di­as ven­dég­lő a Lágy­má­nyo­si utcá­ban. Halál­fé­le­lem a ven­til­lá­tor miatt, Tim Roth-ra haja­zó, fia­tal pin­cér­srác. Kagy­ló­val-sajt­tal töl­tött csir­ke­mell, rák­sa­lá­ta, mozar­el­lás-pep­p­eró­nis bél­szín­lán­gos salá­ta­ágyon, kókusz­par­fé, szó­val a hagyo­má­nyos magyar kony­ha. Nagyon jó volt, ezt is ajánl­juk, bár a szám­la bor­ra­va­ló­val 7000 fölött volt a végén. (Este Aszú For­dí­tás, hm…)
Ár: 3/5
Minő­ség: 5/5
Hely: 5/5
Han­gu­lat: 4/5

6. Mexi­kói buli, Szi­get­ha­lom
Ked­den, Aucha­nos bevá­sár­lást köve­tő­en gyors és egy­sze­rű tortil­la készült sült puly­ka­mell­koc­kák, para­di­csom, hagy­ma, salá­ta, ketchup, és készen vett tortil­latész­ta fel­hasz­ná­lá­sá­val. Nya­mi.
Ár: 4/5
Minő­ség: 5/5
Hely: 5/5
Han­gu­lat: 5/5

Hogy miért nem voltam a saját szülinapi bulimon…?

Szer­da este kide­rült, hogy a csü­tör­tök nem a koráb­ban meg­ter­ve­zett napi­rend sze­rint fog ala­kul­ni, még­pe­dig azért, mert haj­nal­ban Regi­vel elin­du­lunk Szkop­je felé, hogy aztán rög­vest vissza is jöj­jünk, amint lehet.

Kalan­dos utun­kat örö­kí­ti meg eme nagy­sza­bá­sú poszt.

Indu­lás
Haj­na­li fél 5‑kor csö­rög a tele­fon, fel­ka­pom: Ki az? — Itt Regi beszél. — Na, mi az, sze­vasz! — Elté­ved­tem, és a kis­ál­lat­te­me­tő­nél vagyok, Alsó­né­me­di hatá­rá­ban!
És tény­leg ez tör­tént. De aztán csak sike­rült talál­koz­nunk, és fél 6 körül már a sz.szt.miklósi meki­ben köl­töt­tük tar­tal­mas reg­ge­lin­ket. Ezután pedig az M5-ön repesz­tet­tünk:

Sze­ged
A 8 óra már Sze­ge­den foga­dott min­ket, aho­lis sok fel­ada­tunk volt. Én pél­dá­ul leit­tam maga­mat kávé­val. Per­sze nem ez volt a fő cél: utas­biz­to­sí­tás, zöld­kár­tya, ilye­nek… A fon­tos dol­gok után úgy gon­dol­tuk ránk­fér pihe­nés­kép­pen egy kis sop­pin­go­lás, úgy­hogy a helyi bót­ban be is sze­rez­tünk két diva­toss nap­szem­üve­get, occsó­ér’:

Napszemcsik

Határ
Ezután már nem volt meg­ál­lás, irány Szer­bia. Ha egy éve men­tünk vol­na, akkor Szer­bia és Mon­te­neg­ró, még koráb­ban meg Jugo­szlá­via. Most meg már csak lazán Szer­bia és szer­bek, ha min­den papír­for­ma sze­rint ala­kul, akkor nem­so­ká­ra Koszo­vó se lesz nekik. Hehe. Viszont a szer­bek rászol­gál­nak a hír­ne­vük­re, mert pl. autót azt meg­le­he­tő­sen fur­csán vezet­nek, főleg két­sá­vos úton. Ti. ilyen­kor elő­sze­re­tet­tel hasz­nál­ják a leál­ló­sá­vot, akár őket elő­zik, akár for­dít­va. Ez a gya­kor­lat­ban így néz ki:

Belg­rád
Belg­rád­ról nem sokat beszél­nék. Bocs.

Hm

Ellen­ben ha nem Belg­rád, akkor szer­pen­tin, mint itt:

Egy­szer sem volt élet­ve­szé­lyes elő­zé­sünk, mert anyu­ék is olvas­sák a blo­go­mat. Hel­lo, anyu, hel­lo, apu.

Még Szer­bia
Ami­kor nem volt sem­mi érde­kes sem, akkor ez volt:

Haza­fe­lé
Most ment el vég­képp min­den ener­gi­ám a blo­go­lás­tól, így hát meg­sú­gom, hogy haza­ér­tünk épen, egész­sé­ge­sen.
Itt pél­dá­ul este volt:

Itt meg már éjsza­ka:

Összeg­zés

  • 2 ember
  • 24 óra autó­ban
  • 1700 km
  • 1 magyar­gyű­lö­lő szerb ben­zin­ku­tas
  • 1 udva­ri­as, de miat­tunk már magyar­gyű­lö­lő szerb ben­zin­ku­tas
  • 6 Red Bull
  • 5 hisz­ti
  • 10 mély­pont (fejen­ként)

Köszö­nöm a figyel­met, jó éjt min­den­ki­nek!