Hasznos vasárnap

Egy hely­re kis vasár­nap lett ez a mos­ta­ni:

  • Korán kel­tünk.
  • Vol­tunk sza­vaz­ni, bár én csak elkí­sér­tem Regit. Egy ilyen nép­sza­va­zá­sért nem mászom haza.
  • Elmen­tünk Veres­egy­ház­ra, a med­ve­ott­hon­ba. Régi ked­ves isme­rő­se­ink, a med­vék köszö­nik, meg­van­nak. Az eny­he tél miatt nem volt téli álom, így elma­radt a tava­szi ébre­dés is. Vet­tünk mézet, meg köl­csö­nöz­tünk két hatal­mas faka­na­lat, úgy­hogy jól meg­etet­tük őket. Sőt, még két far­kast is, akik ezek sze­rint nem csak véreng­ző raga­do­zók, hanem iga­zi ínyen­cek is.
  • Itt­hon hatal­mas ren­det rak­tunk a szo­bá­ban: min­den veze­té­ket fel­ra­gasz­tot­tunk a falra/ablakpárkányra, min­den rág­ha­tó dol­got elrak­tunk a föld­ről, úgy­hogy mos­tan­tól tel­je­sen degu­biz­tos a szo­ba. Hol­nap sza­ba­don enged­jük Tibit és Ste­ve McQu­eent.
  • Kika­pott a Bar­ca, hehe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *