Kategória: nem jó

 • Gyerekülés

  Kalan­dos utunk Buda­pest­ről Rafz­ba (pén­tek reg­gel 8‑tól szom­bat este 6‑ig) már ele­ve úgy indult, hogy jobb lett vol­na azon­nal vissza­for­dul­ni, és haza­men­ni. Kata abban a pil­la­nat­ban hány­ta össze magát (sugár­ban), ahogy ráfor­dul­tunk az M1-M7 közös sza­ka­szá­ra Buda­fok­nál, uta­zá­sunk 40. per­cé­ben. A szag­nál csak az a tudat volt még rosszabb, hogy vala­mi­lyen módon le kell majd […]

 • index.hu

  Sze­re­tem az inde­xet, min­dig azt pin­ge­lem elő­ször, sőt, néha még olvas­ni is szok­tam! De annyi­ra utá­lom, hogy tele van helyes­írá­si hibák­kal, fél­re­for­dí­tá­sok­kal és komp­lett hülyeségekkel. Az LG mobil­já­ban mMin­den meg­van ben­ne, ami egy csúcs­ka­te­gó­ri­ás okos­te­le­fon­tól elvá­runk, a négy­ma­gos pro­cesszor, 16 giga­báj­tos bel­ső tár­hely és a leg­újabb and­ro­i­dos ope­rá­ci­ós rend­szer már alap, erre jön rá a […]

 • Német …

  Saj­nos a német­tel hadi­lá­bon állok. Már azt hit­tem, hogy kez­dem újra maga­mé­vá ten­ni ezt a lágy és könnyen tanul­ha­tó nyel­vet, de pén­te­ken egy olyan tele­fo­nos beszél­ge­té­sem volt, ami évek­kel vetett vissza. Egy úr hívott fel, mint utóbb kide­rült, az óvó­he­lyet akar­ta meg­néz­ni a ház­ban, ami­nek a kijá­ra­ta a mi pin­ce­ré­szünk­ből érhe­tő el. Elő­ször azt hit­tem, […]

 • Samsung Galaxy Nexus negatívumok

  Ami­kor bő egy hónap­ja tesz­tel­tem a Sam­sung Galaxy Nexus c. zász­lós­ha­jó-tele­font, nem gon­dol­tam vol­na, hogy az otta­ni enyel­gés­nek lesz (nega­tív) foly­ta­tá­sa. Annyi­ra meg­tet­szett, hogy az első adan­dó alka­lom­mal rög­tön vet­tem is egyet kár­tya­füg­get­le­nül. Vet­tem hoz­zá egy orange-os elő­fi­ze­tést is (ezt már meg­bán­tam), és azóta hasz­ná­lom itt kinn, illet­ve ott­hon, a pan­no­nos SIM-mel hasz­nál­tam. Mikor mutat­ja […]

 • A pálgium

  A smit­pál­ga­te-ről eszem­be jutott a Zed­na-féle iwiw-útmu­ta­tó, ami ere­de­ti for­má­já­ban eltűnt, de a word­press-en még meg­ta­lál­ha­tó: Titu­lus: buzi­kám! Ez is egy olyan rovat, amit nem kell köte­le­ző­en kitöl­te­ned. Ez azok­nak van fenn­tart­va, akik kur­va sokat tanul­tak, és elve­re­ked­ték magu­kat a dok­to­ri cím­hez, és ezért irdat­lan sok faszt szop­tak. Ám a kis tizen­hat­éves csics­kák és a […]

 • A középső ujj

  Ha ezt a szto­rit ma nem mesél­tem el 20 ember­nek, akkor egy­nek sem. Cir­mi az oka minden­nek. Cir­mi egy weker­lei ille­tő­sé­gű macs­ka, aki néhány hónap­ja — hogy, hogy nem — elve­szett. Ez még nem lett vol­na gond, de Cir­mi gaz­dá­ja — nevez­zük Mimi­nek — felet­tébb elszo­mo­ro­dott, hogy ked­ves cicá­ja nincs meg. Ezért aztán meg­kér­te apu­ká­ját, Imit, […]

 • SOPA Blackout

  Hol­nap (2012. janu­ár 18., ha vala­mi­ért pár hétig/hónapig nem írnék új posz­tot) én is csat­la­ko­zom a SOPA Black­out­hoz (ki nem hagynám). Szor­gos népünk győz­ni fog!

 • 1984 van

  (…) meg kell őriz­ni a Párt csal­ha­tat­lan­sá­gát. (…) Azt is jelen­ti ez, hogy soha nem ismer­he­tő be sem­mi­fé­le vál­to­zás sem az elmé­let­ben, sem a poli­ti­kai vonal­ve­ze­tés­ben. Mert aki meg­vál­toz­tat­ja véle­mé­nyét vagy éppen a poli­ti­ká­ját, gyen­ge­ség­ről tesz tanúságot. (Geor­ge Orwell: 1984 — Szíj­gyár­tó Lász­ló for­dí­tá­sa, ld. itt) Egy pozi­tí­vu­mot azért min­den­kép­pen lehet emlí­te­ni a mos­ta­ni kor­mány­zat­tal […]

 • Biciklit vennék

  Jöt­tem haza bicaj­jal, már Weker­lén vol­tam, fél km-re az édes ott­hon­tól. Az Esze Tamás utcán teker­tem, mint min­dig. Egy­szer­csak a jár­dán ész­re­vet­tem Regit az iker­ba­ba­ko­csi­val. (Ebben per­sze segí­tett az is, hogy Regi kiál­tott egy jó nagyot.) Lehúzódtam… A tör­té­net foly­ta­tá­sa előtt néhány known issue a bicajról: rossz a váltó, ereszt mind­ket­tő kerék, akut olaj­hi­ány miatt akad a lánc, […]

 • Alma

  A héten két nagy hír volt az App­le háza táján: ked­den bemu­tat­ták az iPho­ne 4S-et, szer­dán pedig meg­halt Ste­ve Jobs. Ezzel kap­cso­lat­ban sze­ret­nék néhány gon­do­la­tot meg­osz­ta­ni nagy­lá­to­ga­tott­sá­gú blo­gom szé­les közönségével. iPho­ne 4S: hatal­mas fel­haj­tás, félel­me­tes újdonságok Két­ma­gos processzor: LG Opti­mus 2X: 2010. december Motoro­la Atrix 4G: 2011. január Sam­sung Galaxy S II: 2011. február HTC Sen­sa­ti­on: […]