(Század)végünk van

G. Fodor Gábor írá­sa a saját magá­ról elne­ve­ze­tett blo­gon érde­kes olvas­ni­va­ló. Tóta W. rea­gált is rá egyet. Én csak egy bekez­dést emel­nék ki az ere­de­ti anyag­ból, az egyik legszebbet.

Az Orbán-kor­mány viszont azt mond­ja, hogy a meg­ál­la­po­dá­sért cse­ré­be nem fog­ja fel­ad­ni cél­ja­it: a mun­ka­hely­te­rem­tést, a kiter­jesz­tett köz­te­her­vi­se­lést, az állam haté­ko­nyab­bá téte­lét, a meg­szo­rí­tó poli­ti­ka eluta­sí­tá­sát. Ez a pozí­ció szem­ben­áll az IMF hagyo­má­nyos dik­tá­tu­ma­i­val, de Magyar­or­szág nincs egyedül.

Akkor csi­nál­já­tok! Sen­ki sem csa­var­ja ki a keze­tek­ből a varázs­pál­cát, csi­nál­já­tok a mun­ka­he­lye­ket, csi­nál­já­tok a haté­ko­nyabb álla­mot, csi­nál­já­tok az elosz­tott köz­te­her­vi­se­lést! Nem hiszem el, hogy van olyan hülye Fidesz-sza­va­zó, aki elhin­né, hogy az IMF azért nem ad pénzt nek­tek, mert ők maga­sabb mun­ka­nél­kü­li­sé­get, nagyobb-drá­gább álla­mot és igaz­ság­ta­lan adó­zást szeretne.

Illet­ve van egy rossz hírem saját magam­nak. Az összes Fidesz-sza­va­zó ezt így elhi­szi. Mit elhi­szi, dup­la­gon­dol­ja! :)

Update: átír­tam a címet, mert ez így rövi­debb. És job­ban kieme­li ezt a rémes szóviccet.

Szerző: laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

Hozzászólás

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük