index.hu

Sze­re­tem az inde­xet, min­dig azt pin­ge­lem elő­ször, sőt, néha még olvas­ni is szok­tam! De annyi­ra utá­lom, hogy tele van helyes­írá­si hibák­kal, fél­re­for­dí­tá­sok­kal és komp­lett hülye­sé­gek­kel.

Az LG mobil­já­ban mMin­den meg­van ben­ne, ami egy csúcs­ka­te­gó­ri­ás okos­te­le­fon­tól elvá­runk, a négy­ma­gos pro­cesszor, 16 giga­báj­tos bel­ső tár­hely és a leg­újabb and­ro­i­dos ope­rá­ci­ós rend­szer már alap, erre jön rá a 8 mega­pi­xe­les HD kame­ra és az NFC. Nincs raj­ta fizi­kai bil­len­tyű­zet, leg­alább­is az elő­lap­ján, ami­kor hasz­nál­juk a mobilt, hal­vá­nyan fény­le­nek a navi­gá­ci­ó­hoz elen­ged­he­tet­len gom­bok. Amíg meg nem tanul­juk, hogy melyik gomb melyik, náha fél­re­nyo­munk, ugyan­is csak akkor lát­ni eze­ket, ha meg­érint­jük a mobilt. Amit hiá­nyol­tam, az a figyel­mez­te­tő LED, enél­kül csak akkor tud­juk, hogy van üze­net a mobi­lon, ha meg­néz­zük.

Remé­lem, itt már ki van javít­va …

One Reply to “index.hu”

  1. na, szép las­san elkezd­ték javí­ta­ni, egy téve­dést átír­tak egy ért­he­tet­len fel­mon­dat­ra.

    utol­só előt­ti and­ro­i­dos ope­rá­ci­ós rend­szer

    tud­nak vala­mit, a jelly bean­nel bezár az and­ro­id? :D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *