Nagykép

Lesz majd nor­má­lis tar­ta­lom is előbb-utóbb, csak nehe­zen veszem rá maga­mat.

(…) éle­te össze­ol­vadt a pro­pa­gan­dá­val. Magát, mint népe gon­dos­ko­dó és bölcs vezé­rét mutat­ta be. Az okta­tást, a médi­át és a fil­me­ket szi­go­rú­an ellen­őriz­ték, hogy azt sugall­ják, hogy a (…) meg­ha­lad­ta a demok­rá­ci­át, a libe­ra­liz­must és a bol­se­viz­must. Egy idő­ben pél­dá­ul nem lehe­tett rossz híre­ket bemon­da­ni a hír­adó­ban. (…) Sok pénzt öltek lát­vá­nyos köz­mun­ka-prog­ra­mok­ra is.

(index.hu)

Eskü­szöm, hogy a máso­dik Orbán-kor­mány ugrott be nekem erről …

3 Replies to “Nagykép”

  1. Legyen már új, nor­má­lis post! Vagy pedig engedd Regit a gép­hez, ő vic­ces!

  2. de miről írjak? olyan vál­sá­gos idő­ket élünk, hogy még a ték­asz­to­ris kis­vi­ku is a fácsén kér­dez­te meg a rajon­gó­it, hogy miről írjon.

    na, mi legyen: por­nó, gyer­mek­ne­ve­lé­si tanács­adás, sváj­cos poszt, gaszt­ro, mun­ka?

  3. Legyen egy sza­va­zás az olda­lon.
    Amúgy meg sváj­cos gaszt­ró-por­nó legyen!!! Yes, you can!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *