Kategória: élet

 • Napok, hetek

  Fur­csa hete­ket élünk mos­ta­ná­ban. Az elő­ző szom­bat hét­fő volt (vagy a pén­tek volt hét­fő, a szom­bat meg pén­tek). És akkor most ezen a héten is ugyan­ez lesz, csak most nem okt.23., hanem nov.1. miatt? Csak nekem fur­csák ezek a dolgok? És akkor még el se kezd­tünk beszél­ni a Nagy Magyar Két­ezer-hét Októ­ber Huszon­har­ma­di­kai For­ra­da­lom­ról, Sza­bad­ság­harc­ról…

 • Annie és Izidor

  Ma este ünne­pé­lyes kere­tek között meg­te­kin­tet­tük a Tita­nic c. kiál­lí­tást. Nem mon­dom, hogy hol, mert az aján­lás­nak szá­mí­ta­na, azt meg nem szeretném. Kez­dő­dött az egész azzal, hogy a belé­pő fejen­ként 2900 forint volt. Azért ily’ olcsó, mert hét­köz­nap men­tünk, egyéb­ként még egy ezres­sel több lett vol­na. Az, hogy a fize­tős ruha­tár köte­le­ző, nem lehet se…

 • Spf!

  Teg­nap sike­re­sen bevá­sá­rol­tunk, mely­nek ered­mé­nye­kép­pen ruha­tá­ram két nad­rág­gal, két pul­csi­val, két hosszú­uj­jú póló­val, egy övvel, egy ing­gel és egy pár cipő­vel bővült. Fize­tés min­den eset­ben céges hitel­kár­tyá­val, szó­val meg lesz még a böjt­je ennek. Sebaj. Már csak két nap…

 • A jó pap…

  … hol­tig tanul. Ugyan pap nem vagyok, de ma két dol­got is megtanultam. TV-sze­re­lés: konk­ré­tan kábe­lek­kel való fog­lal­ko­zás, erősítő/elosztó beépí­té­se, sok kosz és por elviselése. Ablak­pucuolás: dup­la­ab­lak (4 oldal!) tisz­tí­tá­sa kívül, közé­pen és belül. Domestos‑, szivacs‑, papír­tör­lő- és veödör­hasz­ná­lat. Ja, és dol­goz­ni tanul­tam is, de arról nem írok, mert Ti abból nem tanul­tok. Bez­zeg a…

 • Kis esti foci

  Teg­nap és ma is lap­to­pon foci­né­zés­sel telt az este. (Leg­alább­is nekem, Regi vala­mi­ért nem néz focit. Ezek a nők!) Ami külön szim­pa­ti­kus, az az, hogy az MTV maga is stream-el, így nem kell sem­mi­lyen machi­ná­lás ahhoz, hogy vala­ki neten keresz­tül élvez­ze a Bar­ca-Lyon‑t. Je.

 • Vége van már a hétnek — mindjárt

  Kez­dem meg­ér­te­ni a hét­vé­gék jelen­tő­sé­gét. Bizo­nyos élet­hely­ze­tek ese­tén ekkor lehet vég­re jó soká­ig alud­ni, nap­köz­ben szó­ra­koz­ni, pihen­ni etc. Addig is: pén­te­ken (azaz ma) este sörözünk.

 • Régi szép idők

  Nem is tudom, mikor ins­tal­lál­tam utol­já­ra Windows‑t. Talán már­ci­us­ban, akkor sem egye­dül, meg akkor sem csak úgy “just for fun”. Most viszont egy jól tele­sze­me­telt, össze-vissza ins­tal­lált, gya­kor­la­ti­lag sem­mi­re sem hasz­nált gépet újra­rak­tam. Most jó, pél­dá­ul innen blo­go­lok. Nem is volt olyan rossz, szin­te már élvez­tem, hogy egy­szer csak elszállt a video­kár­tya dri­ve­re, és min­den…

 • Csovászolás

  Nehéz időn­ként a blog­ger éle­te. No nem első­sor­ban azért, mert a tör­té­né­sek nyo­mon köve­té­se, az ese­mé­nyek átélé­se vagy a prob­lé­mák meg­ol­dá­sa nehéz, hanem mert vala­mi­lyen szin­ten eze­ket meg kel­le­ne örö­kí­te­ni. Ez az, ami még nem jól megy. Meg ugye el kéne dön­te­ni előbb-utóbb azt is, hogy milyen blog legyen ez. Bár most meg az a…

 • Break-es helyzetjelentés

  Min­den szük­sé­ges anya­got bemu­tat­tam (nyers vide­ók, fotók, amik bizo­nyít­ják, hogy én csi­nál­tam a vide­ót stb.), Pay­Pal-account kész. Ha min­den igaz, akkor a héten meg­jön a pénz. Je.