Kategória: élet

 • Simplon

  írta:

  | kategória: ,

  Vol­tunk ma az épü­lő Simp­lon Udvar­ban, Regi apu­ká­ja kör­be­ve­ze­tett min­ket és pár épí­tész-növen­dé­ket. Nekem nagyon tet­szett a hely, paint­ball-ozni pél­dá­ul iste­ni len­ne itt :) Tüz­ol­tó leszel s katona! Vada­kat tere­lő juhász!

 • Új te’efon

  írta:

  | kategória: ,

  Olyan dolog tör­tént velem, ami 2006 vége óta nem. (Nem, a detox az koráb­ban volt, de kösz.) Tele­font vásároltam. Igye­kez­tem olyan készü­lé­ket válasz­ta­ni, ami a bará­ti köröm­ből még sen­ki­nek sincs. A dön­tés így a Nokia E51-re esett, mivel az csak Bálint­nak, gyp-nek, Dezső­nek meg Regi apu­ká­já­nak van. Na jó, iga­zá­ból két dol­got sze­ret­tem vol­na: legyen WLAN-os, legyen…

 • Négy kép

  írta:

  | kategória:

  Fel­gyűlt pár kép a tele­fo­nom­ban, amik­hez egy-egy rövid, fél­mon­da­tos tör­té­net tar­to­zik. Önma­guk­ban nem len­né­nek jók, de így ömleszt­ve sem. Az utób­bi idő­ben a Tele­táltól ren­de­lek ebé­det. Finom, nem drá­ga, de a múlt héten a leves­ben talál­tam egy fél kati­ca­bo­gár-szárny­fe­dél-kitin­pán­cél-dara­bot (bár ezt nem így kell kötő­je­lez­ni). Sze­gény katica. Sze­rin­tem Töpör­tyű még sosem volt itt meg­örö­kít­ve. (Gyk.: Töpör­tyű…

 • Kaprun 2009 — fényképek

  írta:

  | kategória: , ,

  Néhány kép, tessék. Csak a közön­ség­nek játszunk.

 • Köszönjük!

  írta:

  | kategória:

  Haza­ér­ke­zé­sünk­kor négy kel­le­mes meg­le­pe­tés várt minket. 1.) Ez itt, a konyhaasztalon: 2.) WC kifestve 3.) Für­dő­szo­ba kifestve 4.) Kony­ha kifestve (Aki e három utób­bit nem tud­ja elkép­zel­ni, annak egy kis segít­ség: a lepat­tog­zott, fel­hó­lyag­zott #FFFF00-ból gyö­nyö­rű, sima #FFFFFF lett.) Ezúton is köszön­jük, Anyu!

 • Megjöttünk

  írta:

  | kategória:

  Újra itt­hon vagyunk. Nem tört el semmink. Jó volt snow­board-ozni, kivé­ve, ami­kor nem. 21 videó, 69 kép, majd mutatom.