Kategória: oktatás

 • BMF ÓE, 4. félév

  Pár per­ce kap­tam egy auto­ma­ti­kus e‑mailt a Nept­un­tól, misze­rint “jegy­be­írás tör­tént”, így kije­lent­he­tem, hogy ez a fél­év is befe­je­ző­dött. Még egy ilyen fél­év, és készen is vagyunk, ha min­den jól megy (kopp, kopp, kopp). Rövi­den: 5/5 tárgy, 20/20 kredit. Itt kell meg­je­gyez­nem, hogy ez a negye­dik fél­év, de iga­zá­ból az ötö­dik, csak az elő­ző passzív volt.…

 • Mi van, mi van, mi van?

  Az elmúlt héten és ezen a héten sincs túl sok una­lom erre­fe­lé, min­den­fé­le sza­bad­sá­gok miatt hét­köz­nap nap­köz­ben (hét­köznapköz­ben) van mit csi­nál­nom. Hét­vé­gén vol­tunk Gödön, és hol­nap is megyünk majd ki. Teg­nap talál­koz­tam Zsol­ti­val, Geri­vel, Ricsi­vel, Dénes­sel, Peti­vel, azaz gimis osz­tály- és évfo­lyam­tár­sak­kal, és hogy egy élő klasszi­kust idéz­zek, “meg­it­tuk egy fél sör fél hab­ját”. Jó…

 • BMF, 3. félév

  Még len­ne pár nap a vizs­ga­idő­szak­ból, de tár­gyam már nincs több, így most fejez­tem be ezt a félévet. Rövi­den: 6/6 tárgy, 20/20 kredit. Mak­ro­ö­ko­nó­mia (V, 5 kr.): a tárgy, amit elő­ző fél­év­ben kihagy­tam, nem men­tem el belő­le vizs­gáz­ni. Fél­tem tőle, na, mert egy­részt BME‑n se nagyon sze­ret­tem, vért izzad­va lett meg a ket­tes, más­részt meg…

 • WAT?

  Az elmúlt közel egy órám azzal telt, hogy a szom­ba­ti Vál­la­lat­gaz­da­ság­tan 2 / Vál­lal­ko­zá­sok pénz­ügyei (való­szí­nű­leg egyik­nek se ez a neve, de mind­egy) vizs­ga­kom­b­óra készül­jek. Kicsit fel­bosszan­tott, hogy emelt­dí­jas SMS-ért lehet­ne gya­kor­ló fel­ada­to­kat letöl­te­ni, de ezen hamar túl­tet­tem magam. De ami­kor az imént meg­ta­lál­tam az egyik tárgy tan­tár­gyi adat­lap­ját, akkor nem hit­tem a szememnek. Szó­val: wat?…

 • BMF, 2. félév

  Ez is kész, illet­ve hát nem tel­je­sen kész, de vége a vizs­ga­idő­szak­nak, így nem vizs­gá­zom többet. Rövi­den: tárgy -> 8/9, kre­dit -> 26/31. (Mond­tam Bálint­nak, hogy ha nem csi­ná­lom meg a kre­di­tek 75%-át, abba­ha­gyom. Mák.) Állam­igaz­ga­tá­si és jogi isme­re­tek (F, 3 kr.): ez ugye meg­lett, éppen­hogy (2, elég­sé­ges — nekem töké­le­tes). Tény­leg nem sokat tudok róla…

 • Ezt zéháztam tegnap

  10:40-től 11:25-ig, Bálint­tal: EEM, azaz Embe­ri erő­for­rás menedzs­ment, rövi­den HR ZH volt az első, ami szom­ba­ton elle­nünk tört. A tárgy­ból volt házi, ami jó volt, meg a néni is ren­des volt, de a ZH nem annyi­ra. Ked­venc kér­dé­sem: “Mi a különb­ség a tel­je­sít­mény­elem­zés és a mun­ka­kör­elem­zés között?”. Igen! 12:20-tól 13:55-ig (inkább 12:55-ig), Bálint nél­kül: Állam­igaz­ga­tá­si…