BMF ÓE, 4. félév

Pár per­ce kap­tam egy auto­ma­ti­kus e‑mailt a Nept­un­tól, misze­rint “jegy­be­írás tör­tént”, így kije­lent­he­tem, hogy ez a fél­év is befe­je­ző­dött. Még egy ilyen fél­év, és készen is vagyunk, ha min­den jól megy (kopp, kopp, kopp).

Rövi­den: 5/5 tárgy, 20/20 kredit.

Itt kell meg­je­gyez­nem, hogy ez a negye­dik fél­év, de iga­zá­ból az ötö­dik, csak az elő­ző passzív volt. Egy­sze­rű­en nem volt annyi tár­gyam, hogy gaz­da­sá­go­san meg­ér­je beirat­koz­nom, így vár­tam egy kicsit.

Cont­roll­ing (V, 5 kr.): ettől a tárgy­tól fél­tem egy kicsit. Cont­roll­ing. Milyen neve van már, nem is magyar, gaz­da­sá­gi témá­jú is, ennyi nekem épp elég a fenn­tar­tá­sok­hoz. De iga­zá­ból erre is igaz az, amit sok más eset­ben írtam már: ilyen mély­ség­ben, ennyi rész­let­tel, és leg­fő­kép­pen ilyen szá­mon­ké­rés­sel ez egy kife­je­zet­ten érde­kes és tanul­sá­gos tárgy. A jegy­zet is ért­he­tő volt, egy­szer végig is olvas­tam. A vizs­ga fele­részt elmé­let (volt tétel­sor), fele­részt gya­kor­lat (néhány fel­adat meg­ol­dás) volt, simán meg is lett (4, jó — wow). Ez is egy olyan tárgy, ami­nek a tema­ti­ká­ja — leg­alább­is egy része — soka­dik alka­lom­mal for­dult elő az elmúlt fél­évek­ben, ami egy­rész­ről jó, mert könnyebb így, más­rész­ről viszont azt mutat­ja, a tan­terv mennyi­re átgon­do­lat­lan. (Erről talán majd a dip­lo­má­zás után érte­ke­zem bővebben.)

Ener­ge­ti­ka (V, 3 kr.): ez egy érde­kes tárgy, egyet­len apróbb hibá­ja az, hogy néhány témá­ban olyan rész­le­tek­be megy bele, ami­be nem kel­le­ne. Tanul­tunk az elekt­ro­mos háló­za­tok­ról álta­lá­ban, ezen belül a magyar rend­szer­ről, kicsit a háló­zat­irá­nyí­tás­ról, erő­mű­vek­ről, sza­bad­ve­ze­té­kek­ről (meg vol­tam győ­zöd­ve arról, hogy tőlem is kér­de­zik majd a sza­bad­ve­ze­té­kek vek­tor­áb­rá­ját, mint apu­tól, de nem), csu­pa-csu­pa olyan dolog­ról, ami­re majd­hogy­nem azt lehet­ne mon­da­ni, alap­mű­velt­ség kéne hogy legyen. De volt min­den­fé­le zár­lat­vé­de­lem, hiba­ke­ze­lés meg olyan dol­gok, amik az egy­sze­ri hall­ga­tó­ban azt a téves gon­do­la­tot táp­lál­hat­ják, hogy ha ezt és ezt meg­ta­nul­ja, akkor tény­leg érte­ni is fog hoz­zá. Nem. Én inkább csak emlí­te­ném az olyan dol­go­kat, amik­ről más egye­te­me­ken tel­jes (nap­pa­li!) fél­éve­ket tanul­nak a diá­kok, mert meg­ér­te­ni úgy­sem ért­het­jük, hasz­nál­ni meg inkább csak akkor hasz­nál­juk a tanul­ta­kat, ha új Cser­no­bil­re vágyunk. (Remé­lem, ért­he­tő, mit akar­tam itt írni.) Lényeg a lényeg: szó­be­li vizs­ga volt huszon­egy­né­hány tétel alap­ján, volt nor­má­lis segéd­anyag is hoz­zá, a jegye­met (5, jeles — hop­pá) azzal magya­ráz­nám, hogy 1.) én vol­tam aznap az utol­só; 2.) addig még sen­ki sem kapott ötöst.

Fel­dol­go­zó­ipar (F, 5 kr.): bocsá­nat, de nem tudok erről a tárgy­ról jót írni azon kívül, hogy milyen jegyet kap­tam (5, jeles — vicc). A tanár­nő az órán min­den­fé­le szö­ve­te­ket és haris­nyá­kat (!) adott kör­be, azt tapo­gat­tuk, köz­ben meg hason­ló témá­ban szto­r­iz­ga­tott az asz­ta­lon ülve. Majd azt mond­ta, hogy min­den­ki írjon házi fel­ada­tot, a téma: fel­dol­go­zó­ipar, bár­mi olyan dolog, ami teksz­ti­les. Érted, írjál vala­mi­ről, tizen­sok oldalt, és készíts belő­le pre­zen­tá­ci­ót is, amit aztán elő kell adni a töb­bi­ek előtt (mond­juk ez utób­bit támo­ga­tom, ha vala­mi­nek, hát ennek van tény­leg értel­me). Ha ezek után lett vol­na nor­má­lis szá­mon­ké­rés, akkor mor­cos let­tem vol­na, de saj­nos (sze­ren­csé­re) nem volt, az egyik ZH-kér­dés pél­dá­ul így szólt: “miről írtál a házi fel­ada­tod­ban?”. Kicsit úgy érez­tem (-tük), hogy az 5 kre­dit­hez, illet­ve az ehhez tar­to­zó 25–40.000 forint­hoz képest ez a tárgy mél­tat­lan. Mind­egy, az legyen a leg­na­gyobb prob­lé­mám, hogy egy tárgy sok­kal könnyebb, mint amit a neve és a súlya első­re sugall.

Gyár­tás­tech­no­ló­gia alap­jai (V, 4 kr.): ettől elő­ször nem tar­tot­tam, aztán az órán (ahol egy nagyon okos tanár nagyon bonyo­lult dol­go­kat mesélt, köz­ben pedig min­den­fé­le esz­ter­gált alkat­ré­sze­ket adott kör­be) fel­me­rült ben­nem, hogy még­is ebből milyen szá­mon­ké­rés lesz. És jogo­san. Főis­ko­lai Máso­dik egye­te­mi éve­im leg­ne­he­zebb tárgya/vizsgája volt ez, éppen­hogy meg­lett (2, elég­sé­ges — ennek nagyon örül­tem). Érde­kes a téma: alap­ve­tő­en a gyár­tás, azon belül is kiemelt súllyal sze­re­pel a for­gá­cso­lás, de eze­ken kívül van még mérés­tech­ni­ka is (eddig már nem jutot­tam el a könyv­ben). Jó dol­go­kat lehe­tett tanul­ni, most már tudom, hogy mi az esz­ter­gá­lás, a fúrás, a gya­lu­lás, a vésés, a köszö­rü­lés; tudom, hogy hogyan néz ki egy szer­szám (elmé­le­ti) ábrá­ja, mitől és hogyan kelet­ke­zik a for­gács; és ha vala­ha beke­rül­nék egy gyár­ba — egy olyan iga­zi­ba, akkor nem tévesz­te­ném össze a CNC-esz­ter­gát a Xerox-nyomtatóval.

Ter­mék­ter­ve­zés (V, 3 kr.): három elő­adás, három tanár, néhány nehe­zen tanul­ha­tó (pl. 150 olda­las) PPT-sze­rű PDF-jegy­zet, nagyon tág tema­ti­ka, viszont rend­kí­vül egy­sze­rű, józan parasz­ti ésszel is meg­old­ha­tó vizs­ga. Volt itt min­den vali­dá­lás­tól veri­fi­ká­lá­sig, köve­tel­mé­nyek, funk­ci­ók, szó­val tény­leg a téma sava-bor­sa. Nekem a fen­ti­ek miatt kicsit lógott a leve­gő­ben az egész tárgy, de nincs okom a panasz­ra: tanul­tam is néhány hasz­nos dol­got, és az átla­go­mat is javí­tot­tam (5, jeles — meg­hi­szem azt). Talán keve­sebb témá­val, keve­sebb elő­adó­val job­ban össze lehet­ne szed­ni a tár­gyat, és egy kemé­nyebb szá­mon­ké­rés sem árta­na (per­sze most az utá­nam követ­ke­ző évfo­lya­mok nemi szer­vé­vel csap­ko­dom a csa­lánt, bocs).

A mos­ta­ni vizs­ga­idő­szak­nak a követ­ke­ző három oko­za­ta van:

 1. egész évben rend­kí­vül borot­vált ábrá­za­tom lesz — ezért;
 2. vala­mi­kor a közel­jö­vő­ben le fog sza­kad­ni mind­két kezem tőből — ezért;
 3. ha min­den igaz, akkor 6 db tárgy és 1 db szak­dol­go­zat van vissza. TBC
Közzétéve:
oktatás kategóriába sorolva

Szerző: laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

5 hozzászólás

 1. ez király, gra­tu­lá­lok. más érde­kes­ség nem tör­té­nik mos­ta­ná­ban veled? ;-)

 2. Ked­ves Laci!

  Fiam az ELTE infor­ma­ti­ká­ról sze­ret­ne elis­mer­tet­ni tan­tár­gya­kat OE műsza­ki mene­dzser sza­kán, ha fel­ve­szik a nyá­ron. Hiá­ba néze­get­jük az OE hon­lap­ját nem iga­zán talál­juk, hogy mik lehet­nek azok a tan­tár­gyak, ami­ket elfo­gad­nak. Olvas­tam a blo­god­ban, hogy Te is meg­szen­ved­tél az akkreditálással.
  Kér­lek, adj vala­mi tám­pon­tot, hogy kezd­jünk neki, ha jól értem akkor a pont­szá­mok kihir­de­té­se után alig 3 hét van erre, ezért sze­ret­nénk már jó elő­re kép­ben len­ni. Nagy segít­ség len­ne, ha meg­ír­nád, Neked miket sike­rült elfo­gad­tat­ni, úgy tudom a BME‑n hason­ló tan­tár­gyak is van­nak mint az ELTE IK‑n.Ugye az elég­sé­gest is elfo­gad­ják, nem csak a jobb jegyeket.
  Fiam nevé­ben nagyon köszö­nöm a tan­tár­gyak­ról írt ismer­te­tő­i­det és tapasztalataidat.

  Köszö­nöm elő­re is a segítséget
  Miter­li Ili

 3. Ked­ves Ili! Vála­szol­ni fogok Önnek a meg­adott email címen a mai nap folya­mán. Üdv: Laci

 4. Ked­ves Laci!

  Köszö­nöm szé­pen, várom az emailt.

  Üdv
  Ili

Hozzászólás

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük