BMF, 3. félév

Még len­ne pár nap a vizs­ga­idő­szak­ból, de tár­gyam már nincs több, így most fejez­tem be ezt a félévet.

Rövi­den: 6/6 tárgy, 20/20 kredit.

Mak­ro­ö­ko­nó­mia (V, 5 kr.): a tárgy, amit elő­ző fél­év­ben kihagy­tam, nem men­tem el belő­le vizs­gáz­ni. Fél­tem tőle, na, mert egy­részt BME‑n se nagyon sze­ret­tem, vért izzad­va lett meg a ket­tes, más­részt meg akk­re­di­tál­ni se sike­rült, mert­hogy az 5 kre­dit jóval több a 2 kre­dit­nél. Szó­val bele­ve­tet­tem maga­mat a mak­ro­ö­ko­nó­mia szép­sé­ge­i­be. Vol­tam néhány órán (mond­juk min­den tárgy­ból néhány óra van csak, szó­val pon­to­sabb kife­je­zés, hogy vol­tam órán), jegy­ze­tel­tem is. Sőt, volt nyom­ta­tott jegy­ze­tem is, ami igen nagy rit­ka­ság, mert én ezek­ből a könyv­osz­tá­sok­ból vala­hogy min­dig kima­ra­dok. ZH nem volt, csak vizs­ga, meg házi lett vol­na, de azo­kat nem adtam le. A vizs­gá­ra tanul­tam, majd­nem végig­ol­vas­tam az egész köny­vet, néz­tem teszt­kér­dé­se­ket a pél­da­tár­ban, még össze­fog­la­lót is olvas­gat­tam. Sze­ren­csé­re meg­lett a tárgy (3, köze­pes — örü­lünk), ami azért fon­tos, mert igen sok későb­bi tárgy épül rá. A téma érde­kes volt, sok min­dent meg­ta­nul­tam, amit nem tud­tam, de érde­kes (pl. a pénz hitel­pénz, hop­pá). Kez­dem érte­ni az össze­füg­gést az inf­lá­ció és a mun­ka­nél­kü­li­ség között; tudok GDP‑t és bará­ta­it szá­mol­ni; és most már a Phil­lips­ről sem csak a DVD-leját­szónk és az eind­ho­ve­ni foci­csa­pat jut eszem­be, hanem a gör­be is.

Minő­ség­biz­to­sí­tás és minő­ség­irá­nyí­tás alap­jai (F, 3 kr.): fél­év­kö­zis tárgy, tehát ZH volt, előt­te meg házit is kel­lett csi­nál­ni. Írtam egy esszét, nem is lett olyan rossz, majd vala­mi­kor úgy­is fel­ra­kom az összes műve­met, lehet majd raj­tuk nevet­ni. A ZH‑t kicsit elron­tot­tam, mert azt hit­tem, csak az anyag fele kell rá, és hát nem, de így is meg­lett meg­lett (3, köze­pes — solid). A tárgy egyéb­ként érde­kes, leg­alább­is maga a téma, és a jegy­zet is jó volt hoz­zá. Egyéb­ként ez az a tárgy, ami­hez a letölt­he­tő segéd­le­tek egy hot­mai­les e‑mail cím fold­ere­i­ben van­nak, aho­va min­den­ki ugyan­az­zal az egy user­rel lép­het be…

Ter­me­lés­me­nedzs­ment (F, 3 kr.): újabb Buj­do­só-tárgy, tehát újabb érde­kes tapasz­ta­lat­szer­zé­si lehe­tő­ség. Nem vol­tam órán (ütkö­zött min­dig), aztán ami­kor Bálint­tal vég­re bemen­tünk órá­ra, akkor kide­rült, hogy 1.) van házi, 2.) most írunk ZH‑t. Házim nem volt, de köny­vem igen, ami jól jött, hiszen lehe­tő­ség nyílt azt hasz­nál­ni, sőt, erre a tanár hatal­ma­zott fel min­ket. Sze­ren­csé­re meg­lett a ZH, és a tárgy is (4, jó — töké­le­tes), mivel volt mód pótol­ni a házit, és rittyen­tet­tem egy esszét. Saj­nos erről a tárgy­ról soha nem fogom meg­tud­ni, hogy miről szól.

Üzle­ti kom­mu­ni­ká­ció (F, 3 kr.): érde­kes tárgy, épp meg­lett (2, elég­sé­ges — nekem is). Az elő­adá­sok tény­leg jók és érde­ke­sek vol­tak, gya­kor­la­ti dol­gok is elhang­zot­tak. A ZH-ra elol­vas­tam a köny­vet, és értet­tem is, szó­val meg­tet­tem a maxi­mu­mot. A tárgy nehéz, mert a tanár­nő közöl­te, hogy a rizsa nem barát­ja, csak a lénye­get sze­ret­né olvas­ni. Ez min­dig rossz, mert ha van elég tin­tád és papí­rod, min­dig tudsz ele­get írni ahhoz, hogy az leg­alább pár aprócs­ka pon­tot érjen. De így?

Vál­lal­ko­zás­gaz­da­ság­tan II. (V, 2 kr.): az elő­ző fél­éves Vállgazd1 (mél­tó) foly­ta­tá­sa. Erre szin­tén nem tud­tunk bejár­ni Bálint­tal, viszont házit kel­lett csi­nál­ni. Elfo­gad­ta a néni, szó­val lehe­tett men­ni vizs­gáz­ni. Saj­nos azt se tud­tuk, hogy a hét­köz­na­pi vizs­gák írás­be­li­ek, a hét­vé­gi­ek meg szó­be­li­ek, így kegyet­le­nül elha­sal­tunk. (Ehhez mond­juk hoz­zá­já­rult az is, hogy rossz jegy­zet van meg­ad­va a hiva­ta­los olda­lon, illet­ve kép­te­len vagyok meg­ta­lál­ni azt a tan­köny­vet, ami kel­lett vol­na.) IV volt teg­nap du. 4‑kor (!), 30 fele­let­vá­lasz­tós kér­dés és 5 defi­ní­ció. Sze­ren­csé­re meg­lett (3, köze­pes — hur­rá), így a két tárgy együtt kite­szi a nagy Váll­gaz­dot, ami a C tan­terv­ben van. Sok min­den épül rá, fon­tos tárgy, azt nem mon­dom, hogy érde­kes is, de a jegy­zet (amit egyéb­ként hála az égnek meg­ta­lál­tam a neten scannel­ve) jó, és a téma önma­gá­ban szin­tén fontos.

Vál­lal­ko­zá­sok pénz­ügyei (V, 4 kr.): a Bálint­tal foly­ta­tott B vs. C tan­ter­ves har­cunk­nak hála ez a tárgy pont abba a fél­év­be került, mint a Vállgazd2, ami azért vic­ces, mert a témá­juk gya­kor­la­ti­lag egy és ugyan­az. Itt a vizs­gán volt szá­mo­lás, nem is kevés, az idő viszont annál keve­sebb (gyor­san halad­va volt időm 3 fel­adat kidol­go­zá­sá­ra a 4‑ből). Elég sokat készül­tem rá, ami­nek meg is lett az ered­mé­nye (2, elég­sé­ges — nice). Itt olyan vic­ces hely­ze­tek vol­tak, mint pél­dá­ul az óra, ami­kor nem sike­rült PPTX-es pre­zen­tá­ci­ót leját­sza­ni egy XP‑s gépen, így elma­radt az egész, és egy szer­da este 7 (!) órai alka­lom­mal pótol­ták az anya­got. Az elég­gé rosszul érin­tett, hogy annyit han­goz­tat­ták, hogy min­den fel­adat fenn van a dkonyvtar.hu‑n, hogy sen­ki se jegy­ze­tel­te le a fel­ada­to­kat, aztán később kide­rült, hogy tény­leg fenn van az anyag, csak éppen emelt­dí­jas SMS-ekkel lehet­ne meg­ven­ni a PDF-et… Ja, és nem volt a tárgy előtt Pénz­ügyek alap­jai, így elég­gé lóg az egész a levegőben.

Közzétéve:
oktatás kategóriába sorolva

Szerző: laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

2 hozzászólás

  1. üzle­ti kom­mu­ni­ká­ci­ó­ból két óra volt, a máso­di­kon zéhát írtunk, az elsőn meg elmond­ta a mas­low-pira­mist, utá­na a kutyá­tok­ról mutat­tál képe­ket a telefonodon.

  2. amíg figyel­tem az órán, biz­tos érde­kes volt, a kutya érde­kes volt, és ZH‑n se unat­koz­tunk. tehát min­den óra érde­kes volt! :)

Hozzászólás

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük