Mi van, mi van, mi van?

Az elmúlt héten és ezen a héten sincs túl sok una­lom erre­fe­lé, min­den­fé­le sza­bad­sá­gok miatt hét­köz­nap nap­köz­ben (hét­köznapköz­ben) van mit csi­nál­nom. Hét­vé­gén vol­tunk Gödön, és hol­nap is megyünk majd ki. Teg­nap talál­koz­tam Zsol­ti­val, Geri­vel, Ricsi­vel, Dénes­sel, Peti­vel, azaz gimis osz­tály- és évfo­lyam­tár­sak­kal, és hogy egy élő klasszi­kust idéz­zek, “meg­it­tuk egy fél sör fél hab­ját”. Jó volt dumál­gat­ni, jó az, ha így, két évvel a tíz­éves érett­sé­gi talál­ko­zó előtt is még le tudunk ülni szé­pen egy kocs­má­ban.

Jövő héten sza­bad­sá­gon leszek, egy egész hétig, ami a pén­te­ki augusz­tus 20-ának hála csak négy mun­ka­na­pot jelent. (Sze­rin­tem a fél iro­da is erre bazí­roz, üres lesz az offi­ce.) Utá­na meg már mind­járt itt a szep­tem­ber, akkor is lesz még egy hosszú hét­vé­gé­zés, aztán pedig indul a suli. Egy­elő­re négy tár­gyat tud­tam fel­ven­ni, ez tizenk­evés kre­dit így, kell még mel­lé pakol­ni ket­tőt-hár­mat, és akkor gya­kor­la­ti­lag végez­tem az alap­kép­zés­sel. (A szak­irányt meg beakk­re­di­tál­tam félig.)

FMI (for my info) jel­leg­gel akkor tehát ezek a tár­gyak van­nak az alap­kép­zés­ből:
* Gyár­tás­tech­no­ló­gia alap­jai
* Ter­mék­ter­ve­zés
* Fel­dol­go­zó­ipar
* Cont­roll­ing
* Szám­vi­tel

A szak­irány műsza­ki modul­já­ból elvi­leg ez van vissza:
* Ener­ge­ti­ka
* Öko­lo­gi­kus műsza­ki konst­ruk­ci­ók
* Auto­ma­ti­zá­lás
* Auto­ma­ti­zá­lás labor

A gaz­da­sá­gi modul pedig ennyi:
* Pro­jekt­me­nedzs­ment
* Pro­jekt­fi­nan­szí­ro­zás
* Vál­ság-és vál­to­zás­me­nedzs­ment

Ez 41 kre­dit, és 15 még a szak­dol­go­zat. Tehát jó len­ne idén (= ebben a tan­év­ben) végez­ni, azaz jövő nyá­ron dip­lo­máz­ni. Hup Laci Hup!

One Reply to “Mi van, mi van, mi van?”

  1. Laci, azért az már kicsit pofát­lan len­ne, ha hama­rabb fejez­nél be két kép­zést, mint én egyet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *