Ezt zéháztam tegnap

10:40-től 11:25-ig, Bálint­tal: EEM, azaz Embe­ri erő­for­rás menedzs­ment, rövi­den HR ZH volt az első, ami szom­ba­ton elle­nünk tört. A tárgy­ból volt házi, ami jó volt, meg a néni is ren­des volt, de a ZH nem annyi­ra. Ked­venc kér­dé­sem: “Mi a különb­ség a tel­je­sít­mény­elem­zés és a mun­ka­kör­elem­zés között?”. Igen!

12:20-tól 13:55-ig (inkább 12:55-ig), Bálint nél­kül: Állam­igaz­ga­tá­si és jogi isme­re­tek ZH, az. A kér­dé­se­ket egy­szer majd­nem átol­vas­tam, de aztán a tulaj­don­jog olyan unal­mas volt, hogy abba­hagy­tam. Per­sze a tulaj­don­jog volt az egyik ZH kér­dés, hát per­sze. Ked­venc kér­dé­sem: “Jogi sze­mé­lyi­ség nél­kü­li gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok”. Vért izzad­va meg­nyi­tot­tam a pus­kát a tele­fo­non, és meg­ke­res­tem ben­ne kikö­vet­kez­tet­tem.

16:25-től 18:00-ig (inkább 17:00-ig), Bálint­tal: Komcsy nyert, Ger­gő vesz­tett, a Kör­nye­zet­vé­de­lem lett a nye­rő az Anyag­is­me­ret elle­né­ben. Ex-vil­lany­ka­ros­ként nagyon ciki lett vol­na egy alap­kép­zé­ses vil­la­nyos tárgy­ból sem­mit se tud­ni (mert ez a hely­zet), még akkor is, ha infós vol­tam. Ked­venc kér­dé­sem: “A toposzfé­ra jel­lem­zői”. Betip­pel­tem, hogy a toposzfé­ra az a lég­kör alsó része, és írtam néhány vic­ces gon­do­la­tot.

Jövő héten kide­rül, hogy mire jutot­tunk.

10 Replies to “Ezt zéháztam tegnap”

  1. je! nyer­tem! mit nyer­tem? :)

    jo neked h tul vagy eze­ken, nekem hol­nap (ma, v mi) kez­do­dik a vizs­ga­i­do­szak (es pen­te­ken er veget).

  2. A tanar­no sze­rint Kor­nye­zet­ve­de­lem es ergo­no­mia targy­bol Lasz­lonak jeles, Balint­nak koze­pes volt a tel­je­sit­me­nye, de meg nem volt ide­je beir­ni Nep­tun­ba.

  3. ez öröm­hír, köszi :)
    de azért nyug­tá­val dicsér­jük a nept­unt, szó­val vár­junk.

  4. Kör­nye­zet­vé­de­lem és ergo­nó­mia (3 kre­dit), Jeles (5)

    Tehát 3/3 lett a szom­bat, hur­rá :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *