BMF, 2. félév

Ez is kész, illet­ve hát nem tel­je­sen kész, de vége a vizs­ga­idő­szak­nak, így nem vizs­gá­zom töb­bet.

Rövi­den: tárgy -> 8/9, kre­dit -> 26/31. (Mond­tam Bálint­nak, hogy ha nem csi­ná­lom meg a kre­di­tek 75%-át, abba­ha­gyom. Mák.)

Állam­igaz­ga­tá­si és jogi isme­re­tek (F, 3 kr.): ez ugye meg­lett, éppen­hogy (2, elég­sé­ges — nekem töké­le­tes). Tény­leg nem sokat tudok róla elmon­da­ni, egy­szer se vol­tam benn raj­ta, pedig lehet, hogy hasz­nos lett vol­na.

Anyag­is­me­ret (F, 2 kr.): szkip­pelt ZH, Lon­don miatt szkip­pelt pótZH — alap eset­ben itt van vége egy tárgy­nak. De írtam a tanár­nő­nek, aki fel­aján­lot­ta, hogy vizs­gáz­ha­tok nála egy másik vizs­gá­ján, és akkor majd vala­hogy beügyes­ked­jük a Nep­tun­ba. Viszony­lag sokat tanul­tam rá, meg is lett bőven (3, köze­pes — túl jó), most máso­dik hete azon küz­dök, hogy vég­re fel­ve­gyék nekem a múlt­ban levő vizs­gát, hogy a t.nő beír­has­sa a jegyet. Maga a tárgy hasz­nos és érde­kes, kicsit túl mély, de leg­alább tanul­tam kris­tály­rács-hibák­ról, acél­ké­szí­tés­ről, műanya­gok­ról — csu­pa érde­kes­ség, mi?

Embe­ri erő­for­rás menedzs­ment (F, 3 kr.): házi meg­volt, utá­na ZH is, ami szin­tén sike­rült (3, köze­pes — cso­dás). Szin­tén bizo­nyos fokig érde­kes tárgy, bár kis­sé bulls­hit-ízű, elég sok evi­dens dol­got tar­tal­ma­zott (talán ezért is sike­rült a ZH). Nem hit­tem vol­na, hogy vala­ha is örü­lök egy ehhez hason­ló tárgy­nak, de a szá­mo­lós-gaz­da­sá­gis tár­gyak között ez szin­te fel­üdü­lés volt.

Gaz­da­ság­sta­tisz­ti­ka (V, 4 kr.): brr. BMF-es éle­tem első bukós vizs­gá­ja. Per­sze ebben kis mér­ték­ben köz­re­ját­szott az, hogy Regi figyel­mez­te­té­se elle­né­re nemigen tanul­tam rá, vala­mint — ott­hon hagy­tam a szá­mo­ló­gé­pe­met… Azért nem adtam fel, két A4-es oldalt szá­mol­tam tele kéz­zel, három­je­gyű szá­mok osz­tá­sa, szor­zá­sa, össze­adá­sa, kivo­ná­sa, volt min­den; aztán ott hagy­tam abba az egé­szet, ami­kor köb­gyö­köt kel­lett vol­na von­ni, meg loga­rit­must szá­mol­ni. (Bez­zeg Anyu nyert logar­léc-baj­nok­sá­got isko­lás­ko­rá­ban, én meg nem is fog­tam még kéz­be logar­lé­cet.) Mind­egy, buk­tam. Aztán tanul­tam rá, meg­csi­nál­tam azo­kat a fel­ada­to­kat, amik a vizs­gán vol­tak (meg­bíz­ha­tó infor­má­ci­óm volt arról, hogy csak a szá­mok fog­nak vál­toz­ni a revizs­gán). Jött hát az IV, és tel­je­sen más fel­ada­tok vol­tak… De, volt szá­mo­ló­gé­pem, neki­es­tem mind­egyik­nek, és hál’ Isten­nek sike­rült (3, köze­pes — bra­vúr). Nehéz tárgy, sok gya­kor­la­ti hasz­nát nem látom, de tudok sze­zon­in­de­xet meg asszo­ci­á­ci­ós együtt­ha­tó­kat szá­mol­ni — vég­re.

Kémia (V, 3 kr.): Anyag­is­me­ret light? Volt némi átfe­dés, a két tárgy között, illet­ve sok átfe­dés a közép­is­ko­lás kémi­á­val, így annyi­ra nem ígér­ke­zett nehéz­nek. Meg is lett (3, köze­pes — uncsi, mi?), per­sze sokat tanul­tam rá (tény­leg), plusz még kel­lett hoz­zá a ful­le­ré­nek gyors kigug­li­zá­sa vizs­gán. Nem mon­dom, hogy nem érde­kes, mert érde­kes­nek érde­kes, de hasz­nos­nak nem hasz­nos. (Ha két­szer szó­is­mé­telsz, akkor azok kiütik egy­mást.) Inkább úgy fogal­maz­nék, hogy “inkább két kémia, mint egy mak­ro­ö­ko­nó­mia”.

Kör­nye­zet­vé­de­lem és ergo­nó­mia (F, 3 kr.): easy, mert a felét elő­ző fél­év­ben meg­csi­nál­tuk, így csak kör­nye­zet­vé­de­lem­ből kel­lett ZH-zni. Mivel nekem az ergo 5‑ös volt elő­ző fél­év­ben, így nem cso­da, hogy ez jól sike­rült (5, jeles — a stré­ber). Nem jár­tam be, de sokat tanul­tam, főleg hul­la­dék­ke­ze­lés­sel kap­cso­la­to­san, ami még akár jól is jöhet majd, egy­ko­ron.

Mak­ro­ö­ko­nó­mia (V, 5 kr.): no, ezt min­den szem­pont­ból átug­rot­tam. Egy-két elő­adá­son vol­tam, nem sok siker­rel, volt egy beadott házim is (lett is vagy 2 pon­tos a 10-ből), de vizs­gáz­ni nem men­tem el egy­szer sem. Követ­ke­ző fél­év­ben újra talál­ko­zunk!

Mar­ke­ting alap­jai (V, 4 kr.): ez nagyon szá­mo­lós volt. A köny­vet és a fel­adat­gyűj­te­ményt elol­vas­tam, tet­szett is, a vizs­ga már kevés­bé. Egy 300 fős terem­ben 200-an írtunk 5 (?) külön­bö­ző tárgy­ból vizs­gát, nem kicsit volt kao­ti­kus a hely­zet. De meg­lett (3, köze­pes — as always), ez a lényeg. Sze­rin­tem jó tárgy, bár hasz­nál­ni nem fogom sose.

Vál­lal­ko­zás­gaz­da­ság­tan I. (V, 4 kr.): túl sok emlék nem maradt, a téma itt is elég­gé tele volt evi­dens dol­gok­kal, ezért is sike­rült a vizs­ga (2, elég­sé­ges — fine). Min­den­fé­le “érde­kes­sé­gek” vál­lal­ko­zá­sok­ról, kft-rt-bt-kkt-…, ez még jó is len­ne, de a tan­anyag része az összes olyan infó is, hogy x ezer forint kell a kft-hez — ezek úgy­is pár éven­te vál­toz­nak, akkor meg minek?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *