Meghúztam a tőke bajszát

Előz­mény: “Simon Gábor” szám­lá­ja a Mag­Net Bank­nál

LACIBANK
Tisz­telt Mag­Net Bank!
Jelen­leg van még magyar­or­szá­gi lak­cí­mem, de azon gon­dol­ko­zom, hogy előbb-utóbb kije­lent­ke­zem, mivel évek óta kül­föl­dön élek. Ha nem lesz mo‑i lak­cí­mem, fogok még tud­ni Önök­nél ügye­ket intéz­ni

pl. bis­sau-gui­ne­ai

vagy magyar útle­vél­lel?
Vála­szu­kat elő­re is köszö­nöm!
Üdvöz­let­tel:
Mar­kert Lász­ló

BANKLACI
Tisz­telt Ügy­fe­lünk!
Leve­lé­re vála­szol­va tájé­koz­tat­juk, hogy sze­mé­lyes azo­no­sí­tás­hoz érvé­nyes sze­mély­azo­no­sí­tó okmány szük­sé­ges.
Továb­bá tájé­koz­tat­juk, hogy amennyi­ben vál­toz­nak az ada­tai, úgy a módo­sí­tás­ra sze­mé­lye­sen bár­me­lyik bank­fi­ók­ban lehe­tő­sé­ge van.
(…)
Üdvöz­let­tel:
(…)

Én maga­mat min­den továb­bi nél­kül elküld­tem vol­na messzi-messzi tájak­ra az ügy­in­té­ző helyé­ben. Nem tudom, napon­ta hány pöcs ügy­fél süti el ezt a vic­cet, de én azért moso­lyog­tam, ami­kor meg­ír­tam a leve­let.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *