Egy linkért 150 dollárt?

írta:

| kategória: ,

Nálam már szin­te hagyo­má­nya van a nem túl sok mun­ká­val tör­té­nő “online” pénz­ke­re­sés­nek, ld. kob­rás videó, online foga­dás (most is 300%-os plusz­ban vagyok egy ingye­nes kupon­nal) stb. A mos­ta­ni tör­té­net viszont min­dent visz, illet­ve vihet, ha úgy dön­tök, hogy belevágok.

Szó­val az egész úgy kez­dő­dött, hogy júli­us 12-én kap­tam egy spa­met. Volt már ilyen cso­da, a leg­jobb gmail pos­ta­fi­ók­nál is elő­for­dul. Egy Amy nevű hölgy/robot írt nekem egy angol digi­tá­lis ügynökségtől.

I work for (…); a UK bas­ed Dig­ital Mar­ke­ting Consultancy.
We rep­re­sent cli­ents inter­es­ted in soci­al media mar­ke­ting on smal­ler sites with litt­le or no exist­ing advert­ising and we’­re cur­rently loo­king for advert­ising partners.
We pay a fixed upfront annu­al fee which we will agree on with you. Once the ad is in place, pay­ment is made wit­hin app­ro­xi­ma­tely 48 hours.
Would you be inter­es­ted in pla­cing a small text-bas­ed ad on Markert.hu?

Hm, mond­tam a boros­tám alatt, hm, hm. Ez már most mókás volt, nosza, vála­szol­tam is neki egy óvatosat.

Yeah, why not?
Ple­a­se send me the details.

Alá is írtam hiva­ta­lo­san, mint a markert.hu nagy­ha­tal­mú tulaj­do­no­sa (“Laci”). Bő egy hétig csend volt, aztán meg­kap­tam az ere­de­ti leve­let Lupé­től, de ezút­tal egye­ne­sen nekem címez­ve. Mivel még min­dig nem tud­tam, hogy most akkor ez mi a szösz, megint kér­tem tőle konk­ré­tu­mo­kat. Kis­vár­tat­va vála­szolt is.

New Page With the Cont­ent of your Choice
You will be free to crea­te a new page or blog post and write the cont­ent how you wish. We will pro­vi­de you with the URL to our cli­ents web­site that we would like you to link to, you can link to our cli­ents site in any man­ner you see fit. We would offer you 150USD for a one year placement.
(…)
We pay the full annu­al fee via secu­re pay­ment part­ners Pay­pal or Money­boo­kers wit­hin 48 hours of the advert going live on your site.
(…)

Hop­pá, mond­tam ekkor magam­ban, ezek itt tény­leg úgy tesz­nek, mint akik komo­lyan gon­dol­ják. Írtam is nekik.

I’m still inter­es­ted. Can you ple­a­se show me a web­site whe­re you have such an advertising?

Erre teg­nap kap­tam választ, íme a lényeg.

My sin­ce­re apo­lo­gi­es for the dela­yed res­pon­se but I am glad to let you know that we are now ready to pro­ce­ed with our offer.
I sent your site to our tech­ni­cal team for furt­her assess­ment and I am ple­as­ed to inform you that your site has been approved!
(…)
1) Kindly crea­te a new blog post on Markert.hu writ­ten in Hun­ga­ri­an. It can be abo­ut anyth­ing you nor­mally write on this site. We are not requ­i­ring you to write abo­ut our cli­ent but you can do that if you prefer.
2) Once you have writ­ten the post, you sho­uld find a sec­ti­on or key­word in the cont­ent to link to:
(…)
3) It would be ide­al if the anc­hor text is rela­ted to the cli­ent’s nic­he. We sug­gest pla­cing it in the midd­le of the page and embed­ded in the cont­ent to opti­mi­se its exposure.
(…)
Ple­a­se let me know your tho­ughts on this. Sho­uld you deci­de to move for­ward, ple­a­se send me an email along with your Pay­pal or Money­boo­kers reg­is­te­red email add­ress when you have uplo­a­ded the ad so we could pro­cess the payment.

Ezen felül kül­dött még nekem egy scre­ens­ho­tot is egy koráb­bi pos­tom­ról, ami­ben egy szót link­ké kon­ver­tált, és mutat­ta, hogy ennyi az egész, így kell ezt csinálni.

Itt tar­tunk most. 150 dol­lá­rért “elad­ha­tom a blo­gom füg­get­len­sé­gét” (by Regi). Hol itt a kamu? Töke van a menyasszonynak?


Comments

9 hozzászólás a(z) “Egy linkért 150 dollárt?” bejegyzéshez

 1. Figyi, elég jól állsz már ezzel a goog­le­nél is: :)

  http://bit.ly/QixdP0

 2. Höhö, való­ban :)

  Utó­la­gos enge­del­med­del edi­tál­tam a kom­men­te­det, és berak­tam egy bit.ly lin­ket, hogy ne legyen hat­ezer pixel szé­les az oldal… :P

 3. Nyu­god­tan, per­sze, egy­sze­rűbb, mint css‑t tanul­ni, oké.

 4. pont teg­nap gon­dol­tam arra, hogy írok neked egy érzel­gős leve­let, mennyi­re hiány­zik a csa­pat meg a leg­jobb scrum mas­ter a vilá­gon, erre tes­sék. fityisz!

 5. :( Akkor legyen itt a com­ing out: Te is hiány­zol Laci! Ribi vol­tam, írd már meg a leve­let, mert ha nem, akkor nekem kell…

 6. MEGJÖTT A PÉNZ! :D

 7. balazs avatar
  balazs

  nem értek hoz­zá, de ez kicsit black hat seo sze­rin­tem (ha sok embert rávesz­nek, hogy ok nél­kül lin­kel­je az adott oldalt), hogy ennek lehetnek‑e követ­kez­mé­nyei rád néz­ve, már­mint hogy ki leszel‑e tilt­va te is a goog­le-ből, ahhoz megint nem értek…

 8. nem félek :)

 9. […] volt már ilyen meg­ke­re­sé­sem a múlt­ban (150 dol­lár — én már akkor inf­lu­en­cer és bér­író vol­tam, ami­kor Scho­bert Nor­bert még […]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük