Ultimate weapon

Az elmúlt hetek­ben krav­ma­gán első­sor­ban bot elle­ni véde­ke­zé­se­ket gya­ko­rol­tunk: fenye­ge­tés innen-onnan, szú­rás, ütés jobb­ról-bal­ról-felül­ről-alul­ról. A bot időn­ként nem is iga­zi bot, inkább sti­li­zált pus­ka: azt is gya­ko­rol­juk, hogy ilyen pus­kás fenye­ge­tés­nél mit kell tenni.

(Kis kité­rő: kurucin­fón és hason­ló helye­ken volt régeb­ben egy cikk, ami arról szól, hogy a krav­ma­ga az a zsi­dó Magyar Gár­da. Kikép­zés van, ideo­ló­gi­a­i­lag átfor­má­lás, adat­gyűj­tés a gyors moz­gó­sí­tás vég­ütt stb. A múlt­kor a srá­cok­kal beszél­get­tünk e téma­kör­ről, odá­ig jutot­tunk, hogy bizo­nyá­ra hama­ro­san chi­pet ültet­nek a bőrünk alá, és egye­ne­sen Jeru­zsá­lem­ből tud­nak majd min­ket irá­nyí­ta­ni egy joys­tick segít­sé­gé­vel. Itt egy cikk.)

Szó­val a lényeg: a bot úgy lesz pus­ka, hogy úgy tart­juk, mint egy pus­kát. Ugyan van krav­ma­gás gumi Kalas­nyi­kov, de hát akár­mennyi­re is pén­zel­nek min­ket a Szent­föld­ről, erre azért még­se telik. Fel­me­rült egy kér­dés gya­kor­lás kikép­zés ido­mí­tás köz­ben, hogy még­is ha ez nem egy bot len­ne, hanem tény­leg egy pus­ka, akkor mi len­ne a mar­ko­lat­tal, a tár­ral, ilye­nek­kel. Ervin meg­mu­tat­ta: a ren­del­ke­zé­sé­re álló esz­kö­zök segít­sé­gé­vel rög­tön­zött egy ulti­ma­te wea­pont, hogy vizu­á­li­san is meg­ért­sük, mit-hogy-merre.

Ezért (is) sze­re­tek én krav­ma­gá­ra járni :)


Comments

2 hozzászólás a(z) “Ultimate weapon” bejegyzéshez

  1. Ciprián avatar
    Ciprián

    Azt mond­tam, hogy azért nem vol­tam egy ide­je edzé­sen, mert a mosza­dos mun­ká­im miatt keve­sebb az időm?

  2. Ciprián avatar
    Ciprián

    Meg egyéb­ként, ha sokat kett­le­bel­le­zel akkor KGB egy szép napon fel­hív, hogy tegyél meg nekik vala­mit és nem fogsz tud­ni ellen­áll­ni. Ez a kett­le­bel­lek­be épí­tett mik­ro­chip miatt van btw. true stroy

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük