Categories
krav-maga

Combat run

Com­bat run à la Ervin: talál­ko­zó a Bor­áros téren; más­fél órás edzés a követ­ke­ző­kép­pen: 5 perc futás, 5 perc krav­ma­gá­zás; cél a ZP mel­let­ti rét; köz­ben pedig D‑Pest és D‑Buda tel­jes bejá­rá­sa. Ami­kor teg­nap olvas­tam a leve­let, gon­dol­tam, már csak ez hiány­zik az éle­tem­ből. Szó­val elmen­tem rá.

(…)

Ez dur­va, kegyet­len és iszo­nyú. Kb. ez volt az útvo­nal, és eze­ket csi­nál­tuk.


Com­bat run, 2010.06.15. nagyobb tér­ké­pen való meg­je­le­ní­té­se

És a végé­re egy mspa­int­tel “pho­tosho­polt” cso­port­kép.

By laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

4 replies on “Combat run”

goog­le account, maps.google.com, és ott my maps / crea­te new map.

de még jobb len­ne, ha tud­nám bezoo­mol­tat­ni és az érde­kes rész­re pozí­ci­ó­nál­ni, vagy ha ezút­tal rájöt­tem vol­na, hogyan lehet a kis pöttyö­ket lecse­rél­ni más­ra, pl. kivert fogak­ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *