Kategória: film

 • Hello

  No, volt egy kis hall­ga­tás, usque 10 nap. Sebaj, a hall­ga­tó­sá­gunk olyan nagyon úgy­sem tud elfogy­ni, lévén az 5%-os küszö­böt ugyan­úgy nem éri el, mint az MDF és az SZDSZ — együtt­vé­ve. Ha ha, mek­ko­ra poli­ti­kai poén így kora délelőtt. Szó­val az elmúlt napok­ban volt sok min­den, érde­kes és kevés­bé érde­kes tör­té­nés. Vol­tunk néha-néha buliz­gat­ni, […]

 • Szombat

  (…) 05.00: Suhan a Sko­da Fabia Szi­get­ha­lom felé. Kis­sé álmos vagyok, úgy­hogy néha átka­lan­do­zunk a szem­be sáv­ba, de ilyen­kor Regi szól, és akkor vissza­me­gyek a helyem­re. Már vilá­gos van, mire haza­é­rünk, hisz május 24-én öt perc­cel öt előtt kel a nap (mint az közismert). 12.00: Már ébren vagyok, kutyá­kat kell etet­ni. Nem esz­nek a dögök, […]

 • indaHouse

  Ugye min­den­ki nézi a Hou­se-t? Aki nem, az még simán bele­kezd­het, mert csak három és fél évad ment le, az meg egy dur­va hét alatt behozható. No, mind­egy. 4x15 (Hou­se’s Head) sze­rin­tem eddig messze a leg­jobb rész volt, min­den évad­ban van leg­alább egy ilyen. Per­sze nem aka­rom lelő­ni, hogy milyen meg mennyi­re meg hogyan és […]

 • Film, ‑sorozat

  Teg­nap meg­néz­tünk egy fil­met, amit már nagyon rég lát­tunk, meg egy soro­za­tot, amit már nagyon rég vár­tunk. Beh, mih khöltői! Siva­ta­gi show (1974): gye­rek­ko­rom ked­venc film­je, sze­rin­tem 6‑tól 12 éves koro­mig havon­ta leg­alább egy­szer biz­to­san lát­tam. Mos­ta­ni szem­mel már egy cso­mó kér­dést vet fel ben­nem, amit anno nyil­ván nem (pl. össze-vissza van vág­va, mert más­hogy […]

 • Sorozatok, végre

  Elin­dul­tak a nagy ame­ri­kai soro­za­tok, amik közül négy­nek a rab­ja vagyok. Ennek örö­mé­re teg­nap letor­ren­tez­tem meg­vet­tem a Vide­o­On­De­mand-rend­sze­ren keresz­tül a My Name Is Earl (3. évad) első (dupla)részét, a Pri­son Break (3. évad) első három részét, és meg is néz­tem mind. Most jön le fize­tek elő a Hero­es (2. évad) első két részé­re, és a Hou­se […]

 • Csovászolás

  Nehéz időn­ként a blog­ger éle­te. No nem első­sor­ban azért, mert a tör­té­né­sek nyo­mon köve­té­se, az ese­mé­nyek átélé­se vagy a prob­lé­mák meg­ol­dá­sa nehéz, hanem mert vala­mi­lyen szin­ten eze­ket meg kel­le­ne örö­kí­te­ni. Ez az, ami még nem jól megy. Meg ugye el kéne dön­te­ni előbb-utóbb azt is, hogy milyen blog legyen ez. Bár most meg az a […]

 • Rossz-rossz filmek

  Én azt hit­tem, hogy a Vacancy rossz film. Nem az. Csak meg­fe­le­lő viszo­nyí­tá­si ala­pot kel­lett talál­ni hoz­zá: Zodiac. Még csak a felé­nél tar­tok, de már alig bírom. Ha nem len­ne ben­ne Don­nie Jake, már rég abba­hagy­tam vol­na. Így még meg­kap­ja a mara­dék más­fél órát. Rémes. Tanul­ság: ne nézz olyan fil­met, ami­nek a címé­ben C van. UPDATE: […]

 • Hogy keress 400 dollárt 5 perc alatt?

  1. Nézz meg egy “fánt­ász­tik kóbrá só”-t, az izgal­mas jele­ne­tek­nél vide­ózz a fényképezőgéppel! 2. Vágd össze a két leg­jobb vide­ót, a sej­tel­mes befe­je­zést se feledd! 3. Töltsd fel break.com-ra, és remény­kedj, hogy kike­rül a főoldalra!

 • Sorozatok vége

  Ápri­lis 2‑án ment le a Pri­son Break 2. évad zárója. Május 10-én lett vége a My Name Is Earl 2. évadjának. Május 21-én volt a Hero­es 1. évadzárója. Május 29-én pedig befe­je­ző­dött a Hou­se 3. évadja. Az a nagy sze­ren­cse, hogy itt a nyár, és ilyen­kor lehet egy cso­mó min­dent csinálni… :)