Kategória: film

 • Horror

  by

  in

  Nem tudom, miért, de vala­hogy az utób­bi pár évben rákap­tam a hor­ror­fil­mek­re. Koráb­ban ret­te­ne­te­sen fél­tem az ilye­nek­től, emlék­szem arra, ami­kor fényes nap­pal néz­tem A kör c. fil­met, és elta­kar­tam a sze­me­met. Erre már csak nevet­ve tudok vissza­gon­dol­ni, haha! Amennyi­re emlék­szem, Regi ter­hes­sé­ge alatt szok­tam rá a hor­ror­ra, nem mint­ha ennek bár­mi­hez is köze len­ne, de kro­no­ló­gi­a­i­lag…

 • Életrevalók (2011)

  by

  in

  Teg­nap este Regi­vel elmen­tünk mozi­ba (!), csak úgy. A teto­vált lány remake-jét akar­tuk első kör­ben meg­néz­ni, de túl hosszú lett vol­na, nem értünk vol­na haza idő­ben, így a fen­ti film­re esett a választás. Ez egy fran­cia film, fel­ira­tos, amin elég­gé ledöb­ben­tem az első perc­ben. (Mos­ta­ná­ban pró­bá­lom fel­irat nél­kül élvez­ni pl. a How I Met Your…

 • Pech

  Van egy inter­fész, két­órán­ként fut. 18:35-kor rak­tam rá fáj­lo­kat, per­sze pont 18:30-kor futott, és most (20:30) fog újra. Ez a pech. Iga­zá­ból nem ez az érde­kes, csak sok isme­rő­söm szo­kott ilye­ne­ket írni, hát én sem aka­rok nagyon kilógni. Az éltet, hogy mind­járt “zárok” mára, és akkor… Már csak egy év a lemaradásunk! :)

 • Slumdog Millionaire

  by

  in

  Te jó ég, ez a film vala­mi elké­pesz­tő! Nem szok­tam fil­mek­ről írni, nem szo­kott elkap­ni ennyi­re az érzés, hogy “mek­ko­ra film ez”, de most lebo­ru­lok az alko­tók előtt. Aki nem akar kicsi spo­i­lert se, az ne jelöl­je ki ezt itt: ha a végén elütöt­te vol­na Dev Patelt (fősze­rep­lő) a vonat, akkor fel­kon­col­tam vol­na Dan­ny Boyle‑t (ren­de­ző)…

 • Hello

  No, volt egy kis hall­ga­tás, usque 10 nap. Sebaj, a hall­ga­tó­sá­gunk olyan nagyon úgy­sem tud elfogy­ni, lévén az 5%-os küszö­böt ugyan­úgy nem éri el, mint az MDF és az SZDSZ — együtt­vé­ve. Ha ha, mek­ko­ra poli­ti­kai poén így kora délelőtt. Szó­val az elmúlt napok­ban volt sok min­den, érde­kes és kevés­bé érde­kes tör­té­nés. Vol­tunk néha-néha buliz­gat­ni,…

 • Szombat

  (…) 05.00: Suhan a Sko­da Fabia Szi­get­ha­lom felé. Kis­sé álmos vagyok, úgy­hogy néha átka­lan­do­zunk a szem­be sáv­ba, de ilyen­kor Regi szól, és akkor vissza­me­gyek a helyem­re. Már vilá­gos van, mire haza­é­rünk, hisz május 24-én öt perc­cel öt előtt kel a nap (mint az közismert). 12.00: Már ébren vagyok, kutyá­kat kell etet­ni. Nem esz­nek a dögök,…