Kategória: mobil

 • LG Optimus 2X egy két hónapos használat után a szervízben van

  Néhány hete gon­dol­tam arra, hogy írok egy Opti­mus 2X tar­tós­tesz­tet. Mert van miről. Meg mert én is szí­ve­sen olvas­tam vol­na egy ilyet: min­den­kép­pen hasz­no­sabb, mint egy cikk, amit mond­juk két nap (igaz igen aktív) hasz­ná­lat után ír vala­mi Android-guru. Aztán olvas­tam tar­tós­tesz­tet az AndroidPortál.hu‑n, ami ugyan nem tet­szett (nem volt ben­ne sem­mi olyan sze­rin­tem, ami…

 • Tépelődés (még mindig Nokia N8)

  Igen, még min­dig az N8-as témá­nál tar­tok. Engem ez a tele­fon egy­sze­rű­en nem hagy békén, ezért én sem hagyom a témát békén. Szó­val szép csend­ben, novem­ber köze­pén elin­dult a Nokia N8 magyar­or­szá­gi for­gal­ma­zá­sa. Jelen­leg ott tar­tunk, hogy 115.000 és 155.000 HUF között lehet kap­ni kár­tya­füg­get­len kivi­tel­ben; Telen­or­nál nincs, T‑Mo­bi­le-nál van, de rak­tá­ron nincs, én meg nem…

 • iPhone 4 Nokia N8

  Én tény­leg komo­lyan gon­dol­kod­tam azon, hogy a követ­ke­ző tele­fo­nom iPho­ne lesz. Néz­tem össze­ha­son­lí­tá­so­kat, ámul­tam-bámul­tam az AppStore-on, az UI‑n, a dizáj­non, és egy­re köze­lebb sod­ród­tam a szi­fon­hoz. Aztán ugye meg­je­lent maga a készü­lék, és rög­tön jött az eddi­gi két fő gond: sár­ga pacás lesz a kijel­ző, illet­ve nem jó a vétel a tele­font kéz­ben tartva. Hm.…

 • Böngészni mobilon

  Kb. egy hónap­ja úgy dön­töt­tem, hogy nem len­ne olyan rossz, ha bár­mi­kor, bár­hol tud­nék netez­ni, vagy leg­alább­is meg­néz­ni a leve­le­i­met, fours­qu­a­re-ezni, twit­te­rez­ni, ilye­nek. A Pan­non Telen­or akko­ri­ban csi­nált egy új mobil­ne­tes cso­ma­got, 100MB/hó talán 2000-ért, ami még min­dig nevet­sé­ge­sen drá­ga, de hát ez a magyar táv­köz­lé­si hely­zet, majd talán pár év múl­va jobb lesz. (Meg…

 • Nokia N8

  Min­dig nagy prob­lé­ma nekem, hogy mikor, milyen tele­font vegyek majd. Most van elő­ször az, hogy jó elő­re tudom, mit fogok ven­ni majd. Nokia N8, ennyi. Van ben­ne 12 mega­pi­xe­les kame­ra, HD-fel­bon­tá­sú fil­me­ket készít, HDMI kime­ne­te van, GPS ben­ne, Face­book és Twit­ter kli­ens is per­sze stb. stb. stb. Kell nekem, még akkor is, ha annyi­ba fog…

 • My year in cities 2009

  Nagyon tren­di leszek akkor most. Plas­ti­kon lát­tam, ő egy Kott­ke nevű úr blog­já­ra hivat­ko­zott, hát akkor én hivat­ko­zom mind­ket­tő­jük­re. Az ere­de­ti cím citi­es, amit átve­szek, de per­sze csak kül­föl­di váro­sok­ra verem rá a nyá­la­mat, és csak olya­nok­ra, ahol huza­mo­sabb időt eltöltöttem. Feb­ru­ár: Pie­send­orf, Auszt­ria (snow­boar­do­zás) Júni­us: Lon­don, Egye­sült Király­ság (tan­fo­lyam)             Prá­ga, Cseh­or­szág (mun­ka) Augusz­tus: Kozi­no,…