LG Optimus 2X egy két hónapos használat után a szervízben van

Néhány hete gon­dol­tam arra, hogy írok egy Opti­mus 2X tar­tós­tesz­tet. Mert van miről. Meg mert én is szí­ve­sen olvas­tam vol­na egy ilyet: min­den­kép­pen hasz­no­sabb, mint egy cikk, amit mond­juk két nap (igaz igen aktív) hasz­ná­lat után ír vala­mi Android-guru.

Aztán olvas­tam tar­tós­tesz­tet az AndroidPortál.hu‑n, ami ugyan nem tet­szett (nem volt ben­ne sem­mi olyan sze­rin­tem, ami miatt egy tar­tós­teszt tar­tós), de a címét azért leloptam.

Most pedig követ­ke­zik egy olyan iga­zi lebe­szé­lős (?), sírós, dühös, de leg­in­kább csa­ló­dott össze­fog­la­ló az Opti­mus 2X-szel eltöl­tött közel két hónapomról.

Bel­becs, kül­csín, tech­ni­kai spe­ci­fi­ká­ció: na, ezek­ről nem írok, akit érde­kel, olvas­sa el lipi­lee — egyéb­ként fran­kó — cik­két.

Ami nem jó… (És itt nem tudom meg­mon­da­ni, hogy álta­lá­nos Opti­mus 2X hibák­ról van‑e szó, vagy csak én fog­tam ki egy selej­tes készü­lé­ket — de egy fel­ső kate­gó­ri­ás tele­fon­nál én ezt konk­ré­tan lesza­rom.)

GPS: sokat szen­ved­tem vele, több alkal­ma­zás­nál (pl. Endom­on­do, Fours­qu­a­re, de akár a gyá­ri autós navi­gá­ci­ós appot is mond­hat­nám) is elő­for­dult, hogy per­ce­kig nem talál­ta meg a műhol­dak jelét a tele­fon, és mind­ezt sok­szor, sok külön­bö­ző helyen — nem atom­bun­ker­ben, nem fel­hő­kar­co­lók között, hanem kert­vá­ros­ban — tapasz­tal­tam. Az is fur­csa, hogy a Nokia E51-em (ami­ben nincs is GPS!) gyor­sab­ban és pon­to­sab­ban lőt­te be a hely­ze­tét Fours­qu­a­re-nél, mint az Opti­mus 2X.

Wifi: itt­hon is, cég­nél is sok­szor pró­bál­koz­tam, néha jó, néha nem. Elő­for­dult, hogy vala­mi­ért egy­ál­ta­lán nem talált wifit a tele­fon, pedig volt (de van, de van!). Sem a gyá­ri, sem a Wifi Mana­ger nevű app segít­sé­gé­vel nem sike­rült csat­la­koz­nom több alka­lom­mal is háló­za­tok­hoz, ilyen­kor álta­lá­ban a reboot segí­tett. Az is fur­csa volt, hogy — megint csak az E51-hez hason­lít­va — mint­ha gyen­géb­ben érzé­kel­né a jelet a tele­fon, pedig viszony­lag kevés alka­lom­mal pró­bál­tam netez­ni ólom­ta­ka­ró alá bújva.

3G: ha nincs Wifi (vagy van, csak nem klap­pol vala­mi, ld. elő­ző bekez­dés), akkor marad a 3G. Már ha van, mert sok­szor ezzel is volt gon­dom. Úgy értem, hogy nem vidé­ken, mobil­tor­nyok­tól távol, a ter­mé­szet lágy ölén pró­bál­tam netez­ni, hanem Buda­pes­ten, bel- és kül­vá­ros­ban, egyéb­ként tér­erő­vel tel­je­sen nor­má­li­san lefe­dett helye­ken. A tele­fon álta­lá­ban mutat­ta, hogy van háló­zat, de netez­ni vala­hogy nem sike­rült (se Ope­rá­val, se a gyá­ri böngészővel).

Tele­fo­ná­lás: hason­ló tapasz­ta­la­tok­ról tudok beszá­mol­ni, mint az elő­ző bekez­dés­ben. Ért­he­tet­len meg­sza­ka­dá­sok (TGV-vel való uta­zás nél­kül), hívás­kez­de­mé­nye­zés vagy ‑foga­dás siker­te­len­sé­ge — ezek vol­tak kb. napon­ta. Ezzel pár­hu­za­mo­san a háló­za­tot is szé­pen dobál­ta a tele­fon, hol nor­má­lis jel­erős­sé­get mutat­va, hol nem (inkább utóbbi).

Gyá­ri alkal­ma­zá­sok: ször­nyű­ek! Mivel most nincs nálam a tele­fon (ld. cím), lehet, hogy néhá­nyat kiha­gyok, de azért meg­pró­bá­lom őket fel­so­rol­ni: Twit­ter for LG, Face­book for LG, MyS­pace, Music, vala­mi Car-izé, és még szám­ta­lan app, amik feles­le­ge­sek, hasz­nál­ha­tat­la­nok, vagy csak hasz­nál­ni nem hasz­nál­tam őket soha. A leg­jobb, hogy unins­tal­lál­ni ugye nem lehet őket, és folya­ma­to­san fut­nak — ha vala­mi­lyen app kil­ler­rel ki is lövöd őket, pár másod­perc után vissza­jön­nek. Nem gyá­ri, de vala­hogy ide tar­to­zik a Teg­ra Zone: ez egy vicc, van ben­ne kb. 10 játék, azok közül 2 ingye­nes, na ezt a ket­tőt nem lehet letöl­te­ni, leg­alább­is nekem nem sikerült.

Memó­ria: fura ezt leír­ni egy zász­lós­ha­jó-tele­fon­nál, de — kevés. Több helyen írták, hogy az oprend­szer és a fen­ti nem-opci­o­ná­lis alkal­ma­zá­sok­nak “hála” soha nem lehet 200 MB sza­bad memó­ri­á­hoz jut­ni, és tény­leg. Auto Task Kil­ler fél órán­ként agresszív beál­lí­tás­sal öli az appo­kat, és a nap végé­re kb. 100–110 MB marad, pedig nem ját­szom egy­szer­re hét teg­rás játék­kal. Mivel az Opti­mus 2X az első (utol­só?) and­ro­i­dos tele­fo­nom, egy­elő­re nem tudom, ez sok vagy kevés, kell‑e a sok sza­bad memó­ria, vagy bőven elég, ha annyi van, hogy még egy appot elin­díts, min­den­eset­re furcsa.

Újra­in­dí­tá­sok: főleg a fris­sí­tés előtt (V10b-ről V10c-re fris­sí­tet­tem a tele­font) volt jel­lem­ző, de utá­na is meg­ma­rad az a “jó” szo­kás, hogy a tele­fon se szó, se beszéd, magá­tól újra­in­dul. Ez tör­tén­het nyu­gal­mi álla­pot­ban, vagy nyom­ko­dás köz­ben, nem iga­zán talál­tam kivál­tó okot. Per­sze az upti­me-mal ará­nyos volt a dolog, de azért volt olyan is, hogy a bekapcsolás/újraindítás/lefagyás után pár órá­val indult újra a telefon.

Lefa­gyá­sok: kb. mint az előbb, csak ez egy kicsit bosszan­tóbb jelen­ség. Ha újra­in­dul, hát újra­in­dul, leg­alább akkor újra 200 MB-ról indul a sza­bad memó­ria. De sok­szor csak fog­ta magát a tele­fon, és lefa­gyott. Játék, nete­zés vagy csak sima nyom­ko­dás köz­ben, de szám­ta­lan­szor elő­for­dult. Ilyen­kor álta­lá­ban a kikap­cso­lás sem műkö­dik, hanem hát­lap le, aksi ki, aksi vissza, hát­lap vissza. A ked­ven­cem, ami­kor kikap­cso­lás köz­ben fagyott le a tele­fon, ezt a mai napig nem tudom felfogni.

Tel­je­sít­mény: megint csak fur­csa erről írni, mert ugye két mag így, 1 GHz úgy, de a tele­fon las­sú. Alkal­ma­zá­sok tal­ló­zá­sa, nete­zés, de sok­szor játék (nem Cry­sis 2, hanem mond­juk Angry Birds) köz­ben is indo­ko­lat­lan las­su­lás lépett fel, amit más (egy­ma­gos) tele­fo­nok­nál nem nagyon tapasz­tal­tam. Nyil­ván az okok között nem elha­nya­gol­ha­tó az, hogy Froyo van a tele­fo­non, és még nem jött ki a Gin­gerb­re­ad, de akkor is (meg aztán ki tud­ja, hát­ha a Gin­gerb­re­ad még több memó­ri­át fog­lal majd, és akkor még las­sabb lesz a telefon).

SIM-lock: a végé­re hagy­tam a leg­ide­ge­sí­tőbb, leg­szá­nal­ma­sabb hibát, ami miatt végül szer­víz­be adtam a készü­lé­ket. Sok­szor, mit sok­szor, ren­ge­teg­szer for­dult elő az, hogy a SIM-kár­tya hasz­ná­lat köz­ben lock-oló­dott, azaz a tele­fon a bekap­cso­lás után isme­rős PIN-kód beké­rő kép­er­nyőt mutat­ta. Ez per­sze azzal jár, hogy ilyen­kor elér­he­tet­len vagy, nem tud­nak hív­ni, és te erről max. úgy veszel tudo­mást, hogy kapsz egy emailt — “már megint lefa­gyott a tele­fo­nod?”. (Ne mond­ja azt sen­ki, hogy vegyem le a PIN-kódot a SIM-ről, mert nem. Ebből nem enge­dek.) Ezek a hibák napi gya­ko­ri­ság­gal jelent­kez­tek, de volt olyan, hogy 2 óra alatt 6‑szor… Fel­me­rült, hogy talán a SIM-kár­tya a hibás, volt is egy kár­tya­cse­rém egy hete, de sem­mi sem vál­to­zott. Min­den áldott nap átlag 2–3 alka­lom­mal kel­lett meg­ad­nom a PIN-kódo­mat (az újra­in­dí­tá­so­kat nem szá­mít­va, ugye); attól füg­gő­en, hogy mennyi idő után vet­tem ész­re a lock-oló­dást, néha egy órá­ig nem tud­tak hív­ni; és mind­ez egy csúcs­mo­bil­nál, amit nyil­ván két év hűség­re vettem.

Elké­pesz­tő.

Ami jó: min­den más, de tény­leg. Szép a kijel­ző, jók a fény­ké­pek, erős a pro­ci stb., de ezt már min­den­ki olvas­ta szám­ta­lan­szor (én is, azért vet­tem meg).

Ennyit erről. Én még 22 hóna­pig biz­tos Opti­mus 2X hasz­ná­ló leszek, de aki tehe­ti, inkább válasszon vala­mi menő HTC‑t, vagy a non-plus-ult­ra Sam­sung Galaxy S II‑t (amit egyéb­ként volt sze­ren­csém nyo­mo­gat­ni — anyám!).

UPDATE
Két hét után jött vissza a tele­fon a szer­víz­ből. “Főrész cse­re” volt, ergó a kijel­ző és a borí­tás maradt, a töb­bi mind új. Egyéb­ként ez kicsit meg­le­pett, mert gon­dol­tam, ha már min­dent elvesz­tek, ami a tele­fo­non van, leg­alább szól­nak, hogy csi­nál­jak egy bac­ku­pot. Nem szól­tak, így pár kép, videó és SMS ment a lecsó­ba, ez van :)

Egy dara­big jó volt a hely­zet, keve­sebb gond volt a Wifi­vel, a 3G‑s nete­zés­sel, nem volt több újra­in­du­lás, sta­bi­labb lett min­den. Aztán szép las­san vissza­rom­lott min­den a szo­ká­sos szín­vo­nal­ra, annyi­val jobb (?) most a hely­zet, hogy leszed­tem a PIN-kódot, és így újra­in­du­lás­nál “gond nél­kül” fel­áll a tele­fon, és nem mara­dok elér­he­tet­len órá­kig. A 3G most már gya­kor­la­ti­lag hasz­nál­ha­tat­lan, a leg­rit­kább eset­ben tudok bön­gé­sző­ből netez­ni, a 4sq egy­foly­tá­ban timeoutol.

A héten gon­dol­tam egy nagyot, és fel­rak­tam a Cya­no­gen­Mod 7.1 RC1-et — mivel már úgy­is roo­tol­tam a tele­font. (Előt­te ter­mé­sze­te­sen min­dent lemen­tet­tem Clock­work­Mod Reco­very-vel — három­szor.) Elő­ször nem sike­rült az egész, mivel elfe­lej­tet­tem tel­jes cache‑t meg min­dent ürí­te­ni. (Ehhez jó tud­ni, hogy a CwMR akkor indul el, ha a hal­kí­tás bil­len­tyűt bekap­cso­lás után folya­ma­to­san benyom­va tart­juk.) Aztán elin­dult a CM, nagyon jól nézett ki, 250 MB memó­ri­át hagyott meg, ami nem rossz, de. De kép­te­len vol­tam netez­ni, se a Wifi, se a 3G nem ment egy­ál­ta­lán, ahogy látom, ezzel nem vagyok egye­dül. Egy okos­te­le­fon­nál nem hát­rány, ha tudsz netez­ni, szó­val CwMR újra, és vissza­ál­lí­tot­tam a leg­fris­sebb men­tést, most az van. Nigthly buil­dek­kel sze­me­zek, azok­kal állí­tó­lag nincs annyi gond, de ki tud­ja. Elvi­leg — LG sze­rint — idén nyá­ron jön a 2.3.x Gin­gerb­re­ad, hát, így Q3 vége felé ezt egy­re kevés­bé hiszem :)

Közzétéve:
mobil, nem jó kategóriába sorolva

Szerző: laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

8 hozzászólás

  1. a képek eltűn­tek, mert ere­de­ti helyük­ről (ami emlé­ke­im sze­rint a vik-hk.bme.hu szer­ver) letö­röl­tem őket.
    a trol­lok pedig spam­mer robo­tok, és úgy néz ki, dimi nem nagyon védi elle­nük a sarkot.

  2. pedig milyen érté­ke lehet most egy több éve fel­tett hk.bme szer­ve­ren par­kolt képnek:)

  3. Az enyém 2 nap után ment vissza a keres­ke­dés­be. Újra­in­dult, kifa­gyott, végül bekap­csol­ni se lehe­tett. A keres­ke­dő meg­kér­dez­te: “csak ennyi a baj vele?”.… Igen, CSAK annyi, hogy hasz­nál­ha­tat­lan. :(( Kíván­csi vagyok, szer­víz után lesz‑e változás…

  4. szép. ennek örö­mé­re update-elem a posz­tot a leg­fris­sebb fejleményekkel :)

Hozzászólás

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük