iPhone 4 Nokia N8

Én tény­leg komo­lyan gon­dol­kod­tam azon, hogy a követ­ke­ző tele­fo­nom iPho­ne lesz. Néz­tem össze­ha­son­lí­tá­so­kat, ámul­tam-bámul­tam az AppStore-on, az UI‑n, a dizáj­non, és egy­re köze­lebb sod­ród­tam a szi­fon­hoz. Aztán ugye meg­je­lent maga a készü­lék, és rög­tön jött az eddi­gi két fő gond: sár­ga pacás lesz a kijel­ző, illet­ve nem jó a vétel a tele­font kéz­ben tartva.

Hm.

Erre per­sze lehet azt mon­da­ni, hogy majd meg­ja­vul, kija­vít­ják, nem annyi­ra fon­tos, gyár­tá­si prob­lé­ma stb., el is hiszem. De az, hogy ilyet meg­en­ged­jen magá­nak Ste­ve Jobs, már nekem is sok.


a fotót ebből a cikk­ből szedtem

Érted, tartsd más­hogy. Bal­ke­zes vagy? (Én mond­juk nem.) Gye­rek­ko­rod­ban rúd­dal kel­lett vol­na a jobb­ra (vissza)szoktatni. Még beszólsz a szi­fon­ra? Vegyél vissza, suta gye­rek. Még eze­ket vár­tam vol­na SJ-tól, talán egy követ­ke­ző leve­lé­ben tovább­gon­dol­ja a témát.

De hogy mit is sze­ret­nék mon­da­ni: ez az iPho­ne azért még­is­csak egy tele­fon! Lehes­sen már tele­fo­nál­ni egy tele­fon­nal! Lehes­sen már a kép­er­nyőn meg­je­le­nő tar­tal­mat néz­ni, ne pedig sár­ga pacá­kat! Sze­rin­tem 2010-ben ez lehet, hogy nem hát­rány egy telefonnál.

Grip­p­ing any mobi­le pho­ne will result in some atten­ua­ti­on of its anten­na per­for­mance, with cert­ain pla­ces being wor­se than others depend­ing on the place­ment of the anten­nas. This is a fact of life for every wire­less pho­ne. If you ever expe­ri­en­ce this on your iPho­ne 4, avo­id grip­p­ing it in the lower left cor­ner in a way that covers both sides of the black strip in the metal band, or simply use one of many ava­i­lab­le cases.

Nem! Az előbb per­ce­kig mar­ko­lász­tam a tele­fo­no­mat (Nokia E51), és egy han­gya­bo­ká­nyit nem vál­to­zott a tér­erő. Szo­rí­tot­tam egy marok­ba, ket­tő­be, bele­szo­rí­tot­tam a könyök­haj­la­tom­ba, és még­is maxi­mu­mon volt az anten­na­jel­ző. Lehet, hogy az N8-as nem lesz olyan csil­li-vil­li, nem lesz rá 200.000 alkal­ma­zás, nem lesz olyan “tak­nyom-nyá­lam egybefolyik”-szerűen menő, de az biz­tos, hogy tele­fo­nál­ni lehet majd vele jól. És ezért veszek majd N8-ast. Mert — nem győ­zöm ele­get ismé­tel­ni Janit — a tele­fon: Nokia. A csil­lo­gás: App­le. Ha sok pén­zem lesz, a kará­csony­fán iPho­ne lesz a csúcsdísz.

Közzétéve:
mobil, nem jó kategóriába sorolva

Szerző: laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

5 hozzászólás

 1. Néhány nap­ja egy fórum­ban össze­szed­tem, mi bajom van az N97 mini-vel.
  Egy­szer kény­sze­rül­tem egy hard­re­set­re, mert annyi­ra ele­gem volt a tele­fon hülyeségeiből.
  De egy friss oprend­szer­rel is képes a követ­ke­ző­ket művel­ni (azaz 0 ins­tal­lált programmal):
  — bill lezá­rás­kor nem rezeg, kiol­dás­kor cse­ré­be ket­tőt is.
  — hívást egy­sze­rű­en nem enged fogad­ni. hiá­ba húzom raj­ta az ujja­mat, semmi.
  — fel­ug­rik a nap­tár figyel­mez­te­tés, de nem tudok rányom­ni, mint­ha inak­tív marad­na a kijel­ző (pró­bá­lom kiol­da­ni a bil­len­tyű­zá­rat, hát­ha az ragad be, de per­sze sem­mi.) per­sze ilyen­kor cseng tovább mint a veszedelem.
  — van úgy, hogy kiol­dom a bil­len­tyű­zá­rat, de csak a gom­bok­ra rea­gál, a kép­er­nyő­re nem. (ilyen­kor vissza­zár, és újra)
  — ez a mult­itask egy vicc sze­rin­tem. megy a zene­le­ját­szó, meg­nyi­tok egy bön­gé­szőt, ami­ben kike­re­sek vala­mit, majd egy újabb pro­git, és min­den figyel­mez­te­tés nél­kül zár­ja be a bön­gé­szőt. még azt se men­ti el, milyen olda­lon voltam.
  — bt ste­reo fej­hall­ga­tót hasz­ná­lok. alap eset­ben tel­je­sen nor­má­li­san keze­li, de ha pl kivi­szed a tele­font a ható­kö­ré­ből, akkor a bejö­vő hívást, még min­dig oda pró­bál­ja nyom­ni, és elszáll hibá­val. indít­ha­tod újra a tele­font. per­sze a hívó fél meg pará­zik köz­ben, ha vala­mi sür­gő­set akarna.
  — simán bekap­cso­lás után kiír­ja, hogy Rend­szer­hi­ba, leokéz­om, és megy tovább. ezt 0 per­ce­sen is sike­rült előadnia.
  — a web­bön­gé­szés no com­ment. az egy dolog, hogy nem lehet nor­má­li­san gör­get­ni, amíg nem töl­tő­dött be az oldal, de a menü aka­do­zik össze-vissza, a flash leját­szás­sal meg sok­ra megyek, ha min­den máso­dik­nál a kis sár­ga fel­ki­ál­tó­je­let dob­ja fel, hogy akkor ezt most nem ját­sza­ná le.
  — miért nem lehet beál­lí­ta­ni alap kap­cso­la­tot egy alkal­ma­zás­hoz? miért kell min­dig meg­kér­dez­nie (pl Accu­Weat­her), hogy melyik kap­cso­la­tot aka­rom használni?
  — widge­tek­nek miért kell állan­dó net­kap­cso­lat? komo­lyan, ki az aki hasz­nál­ja eze­ket, ami­kor 6 óra alatt képes így leszív­ni az aksit? vagy foly­ton töl­tő­re dug­va hasz­nál­ja a tele­font? per­sze így érhe­tő, hogy miért nincs több­szö­rös homescreen.
  — ele­in­te a GPS jelet kri­ti­kán alu­li sebes­ség­gel fog­ta csak. hard reset után már szin­te pil­la­na­tok alatt kiszá­mol­ja, hol vagyok.

  Hoz­zá­te­szem a leg­fris­sebb sw van raj­ta. Annyi­ra lát­szik, hogy gyen­ge alat­ta a HW. Az N97 tula­jok hely­ze­té­be bele se merek gondolni…
  Ezek olyan ide­ge­sí­tő dol­gok, amik miatt egy­sze­rű­en elment a ked­vem a Noki­á­tól. Lehet jó lesz ez az N8, de én már nem merem kipró­bál­ni. Ezzel a Sym­bi­an­nal maguk alatt vág­ják a fát sztem.

  És akkor még kiegé­szí­te­ném azzal, hogy:
  — a kijel­ző halk, de ide­ge­sí­tő han­got ad ki, ami­kor világít.

 2. egy világ omlott össze bennem…
  symbian^3 nem old­ja meg eze­ket a hülye­sé­ge­ket? esé­lyes, hogy kipró­bá­lás (értsd oda­me­gyek a bolt­ba, és nyo­mo­ga­tom a készü­lé­ket meg­vé­tel előtt) ese­tén lehet, hogy elő­jön­nek a hibák? ha nem szi­fon és nem nokia, akkor még­is mi? az alca­t­elem leg­alább 2.1‑es hang­rend­szer­rel volt szerelve :)

  most meg­ta­lál­tam az ori­gi­nál jani-féle kommentet:
  “A tele­fon neve:
  Nokia…”

  :D

 3. Az a kom­ment még az előtt szü­le­tett, hogy meg­al­kot­ták az érin­tő­kép­er­nyős för­med­vé­nye­i­ket. :) Amúgy nem­rég lát­tam egy vide­ót, ami­ben elis­mer­ték, hogy mek­ko­ra gáz lett az N97, és hogy mennyi min­dent tanul­tak belőle.
  Lehet a Symbian^3 meg­old­ja, de mon­dom, én már nem merem bevállalni.
  Max ha szü­le­tik egy olyan videó, ami ennek (http://www.youtube.com/watch?v=vJpEuMidcSU) az inverze. :)

 4. ez a poszt mar kihalt? nem­tom. nem nez­tem ide egy ide­je my bad.

  nem ertem az ossze­fug­gest a rant es az N8 kozott. amit en olvas­tam rola, az alap­jan jelen­leg annyit lehet tud­ni, hogy igen eros, mul­ti­me­dia­ra kihe­gye­zett vas, es total guess h a jelen­leg full insta­bil OS mennyi­re lesz jobb mire launch lesz bel­ole (check pl. az engad­get preview‑t).

  az alap­jan amit irsz (meg­biz­ha­to­sag, tele­fon­nak jo legyen), az a meg­er­ze­sem hogy Neked a blackberry‑k fele kene kacsint­gat­ni, azt max ven­ni mel­le egy faszabb digi kame­rat, ha nem vol­na. kulo­nos­en ha kijon veg­re a web­kit ala­pu brow­sert hasz­na­lo 6.0‑s OS.

 5. black­ber­ry, nem tudom, annyi­ra messze érzem azt magam­tól. mind­egy, van itt benn egy srác, neki van bb-je, majd elké­rem, azt nyom­ko­dom kicsit. vala­hogy még­is­csak úgy vagyok vele, hogy a tele­fon legyen tele­fon, nekem a black­ber­ry már a pda‑k felé húz. na, majd szó­lok, ha nyomogattam :)

Hozzászólás

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük