Kategória: foci

 • Magyarországon majdnem elpazarolták Markert tehetségét”

  by

  in ,

  And­re­as Möl­ler, a magyar lab­da­rú­gó-válo­ga­tott pálya­edző­je sze­rint Mar­kert Lász­ló jó kezek­ben van a sváj­ci FC Kappeliben. Nagyon örü­lünk Lász­ló pozi­tív fej­lő­dé­sé­nek – mond­ta Andy Möl­ler a Bild­nek. – Még rela­tí­ve fia­tal játé­kos (Király Gábor­hoz képest), és fej­lőd­ni, tanul­ni akar. Ugyan nem lő jól, de leg­alább keve­set fut, rend­kí­vül sta­ti­kus fut­bal­lis­ta, oda csap a pályán, ahol…

 • #HUNPOR Lyonban (rövid beszámoló)

  Szer­dán Lyon­ban vol­tam meccsen. Magyar­or­szág — Por­tu­gá­lia 3–3, ugye. 7‑kor indul­tunk kocsi­val. 9 után értünk át fran­cia Svájc­ba (FCH, nem össze­té­vesz­ten­dő GCH-val és ICH-val, ugye), itt meg is áll­tunk reg­ge­liz­ni. Itt két fon­tos dolog történt: Kide­rült, hogy FCH még drá­gább, mint GCH (vagy Zürich), leg­alább­is ilyen kevés reg­ge­lit 20 fran­kért még nem ettem. Az autós­pi­he­nő / Autogrill…

 • Albánia — Svájc

  Ugye sen­ki sem felej­tet­te el, hogy júni­us 11-én albán-sváj­ci meccs lesz Lens-ban? Mivel rég nem volt feles­le­ges focis kont­ent, ezért most lesz. Teg­nap néz­tem válo­ga­tott meccse­ket, töb­bek között Svájc és Albá­nia is a pályán volt. Előb­bi külö­nö­sebb meg­eről­te­tés nél­kül kapott ki Zürich­ben Bosz­nia-Her­ce­go­vi­ná­tól, utób­bi pedig Luxem­bourg­ban dia­dal­mas­ko­dott, mint az köz­is­mert. De nem is ez a…

 • Csocsó 2014

  by

  in

  Én hagyo­mány sze­rint nem vol­tam egy nagy cso­csós soha­sem, de idén az év ele­jé­től elkezd­tünk igen komo­lyan “edze­ni”. Ebéd­szü­net­ben és a dél­utá­ni szi­esz­ta alkal­má­val álta­lá­ban lemen­tünk egy-két (sic!) meccset ját­sza­ni. Vala­mi­lyen okból kifo­lyó­lag elkezd­tem fel­ír­ni, hogy milyen ered­mé­nye­ket értem el. Ezt elem­zem ki decem­ber 31. alkalmából. Min­den meccs 10 rúgott gólig ment, 2 vs 2,…

 • Bayern-meccsen voltam

  by

  in

  Mos­ta­ná­ban elha­gyott az ihlet, és most se jött vissza. Viszont muszáj írnom a Bayern Mün­chen — Bayer Lever­kus­en meccs­ről, mert most aktuális. A meccs első fél­ide­je felejt­he­tő volt, pár hely­zet, sem­mi komoly. Egyéb­ként ilyen­kor sem unat­ko­zik az ember, pusz­tán az a tény, hogy a játé­ko­sok fut­nak, igen szó­ra­koz­ta­tó tud len­ni. A 13. sor­ban ültünk, nagyon…

 • Un Capitano

  alko­tói vál­ság + foci vébé = 0 poszt Ebből következik: alko­tói vál­ság = — foci vébé Viszont ha már foci vébé, akkor elő­sze­dek egy máju­si tör­té­ne­tet, ami — mit ad Isten? — épp a foci­val kapcsolatos. Szó­val azon a hét­vé­gén, ami­kor For­ma-2-es autót vezet­tem (vasár­nap), akkor sike­rült elmen­nem éle­tem máso­dik Inter­naz­io­nale-meccsé­re is. (Az első­ről itt írtam: Inter…