Categories
foci

Albánia — Svájc

Ugye sen­ki sem felej­tet­te el, hogy júni­us 11-én albán-sváj­ci meccs lesz Lens-ban?

Mivel rég nem volt feles­le­ges focis kont­ent, ezért most lesz. Teg­nap néz­tem válo­ga­tott meccse­ket, töb­bek között Svájc és Albá­nia is a pályán volt. Előb­bi külö­nö­sebb meg­eről­te­tés nél­kül kapott ki Zürich­ben Bosz­nia-Her­ce­go­vi­ná­tól, utób­bi pedig Luxem­bourg­ban dia­dal­mas­ko­dott, mint az köz­is­mert. De nem is ez a fon­tos, hanem a júni­u­si, egy­más elle­ni meccs az Eb‑n.

Annak jár­tam utá­na, hogy mennyi­re német-török meccs lesz az albán-sváj­ci. Lelö­vöm a poént: nagyon. (Gy.k.: a német válo­ga­tott­ban sok török szár­ma­zá­sú játé­kos van, a törö­kök között pedig sok olyan, akik Német­or­szág­ban szü­let­tek.)


Svájc

 • Bler­im Dže­ma­i­li: Mace­dó­ni­á­ban (akkor: Jugo­szlá­via) szü­le­tett albán csa­lád­ban, 4 éves volt, ami­kor Svájc­ba köl­töz­tek
 • Gra­nit Xha­ka: koszo­vói albán szü­lők gyer­me­ke, már Svájc­ban szü­le­tett
 • Paj­tim Kasa­mi: Mace­dó­ni­á­ból (akkor: Jugo­szlá­via) szár­ma­zó albán szü­lők gyer­me­ke, már Svájc­ban szü­le­tett
 • Sha­ni Taras­haj: koszo­vói albán szü­lők gyer­me­ke, már Svájc­ban szü­le­tett
 • Admir Meh­me­di: Mace­dó­ni­á­ban (akkor: Jugo­szlá­via) szü­le­tett albán csa­lád­ban, 2 éves volt, ami­kor Svájc­ba köl­töz­tek
 • Xher­dan Sha­qi­ri: Koszo­vó­ban (akkor: Jugo­szlá­via) szü­le­tett albán csa­lád­ban, 1 éves volt, ami­kor Svájc­ba köl­töz­tek


Albá­nia

 • Arlind Aje­ti: Bázel­ben szü­le­tett, 21 éves korá­ig sváj­ci kor­osz­tá­lyos válo­ga­tott volt
 • Ber­at Djim­siti: Zürich­ben szü­le­tett, 21 éves korá­ig sváj­ci kor­osz­tá­lyos válo­ga­tott volt
 • Naser Ali­ji: Mace­dó­ni­á­ban (akkor: Jugo­szlá­via) szü­le­tett albán csa­lád­ban, 4 éves volt, ami­kor Svájc­ba köl­töz­tek, 21 éves korá­ig sváj­ci kor­osz­tá­lyos válo­ga­tott volt
 • Fred­die Vese­li: Renens-ben szü­le­tett, 20 éves korá­ig sváj­ci kor­osz­tá­lyos válo­ga­tott volt
 • Mig­jen Bas­ha: Lau­sanne-ban szü­le­tett, 19 éves korá­ig sváj­ci kor­osz­tá­lyos válo­ga­tott volt
 • Amir Abra­shi: Bis­chof­szell­ben szü­le­tett, 22 éves korá­ig sváj­ci kor­osz­tá­lyos válo­ga­tott volt
 • Ermir Len­ja­ni: Koszo­vó­ban (akkor: Jugo­szlá­via) szü­le­tett, tizen­éves korá­ban köl­töz­tek Svájc­ba, ahol 10 évet töl­tött
 • Burim Kukeli: Koszo­vó­ban (akkor: Jugo­szlá­via) szü­le­tett, 4 éves volt, ami­kor Svájc­ba köl­töz­tek
 • Shkël­zen Gashi: Zürich­ben szü­le­tett, 21 éves korá­ig sváj­ci kor­osz­tá­lyos válo­ga­tott volt
 • Tau­lant Xha­ka: Bázel­ban szü­le­tett, 22 éves korá­ig sváj­ci kor­osz­tá­lyos válo­ga­tott volt
 • Lorik Cana: mene­kült­ként 9 évet élt a csa­lád­já­val Svájc­ban

Ahogy lát­szik, az albá­nok erő­sen rámen­tek a 20 év körü­li sváj­ci­ak­ra, bizo­nyá­ra győz­köd­ték őket, hogy válasszák a két­fe­jű sasos mezt a fehér keresz­tes helyett. (Vagy pedig a fiúk gon­dol­ták úgy, hogy az albán csa­pat jobb nekik, eset­leg abba inkább befér­nek, mint a sváj­ci­ba.) Egy játé­kos híján ki lehet­ne hoz­ni egy tel­jes foci­csa­pa­tot a sváj­ci szü­le­té­sű vagy kötő­dé­sű albá­nok­ból, viszont az albán szár­ma­zá­sú sváj­ci­ak­ból max. egy kapus nél­kü­li fut­sal­csa­pat lehet­ne.

Külön érde­kes­ség a Xha­ka-test­vér­pár: Tau­lant (az idő­sebb) albán válo­ga­tott, Gra­nit pedig sváj­ci. Nem len­nék a Xha­ka-szü­lők helyé­ben júni­us 11-én, ebből nem lehet jól kijön­ni. (Ld. Boa­teng vs Boa­teng a véb­éken.)

By laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

2 replies on “Albánia — Svájc”

Ahogy azt tanult kol­lé­gám, Cse­pi (aki­nek ma van a szü­le­tés­nap­ja) meg­je­gyez­te, kihagy­tam a leg­na­gyobb albán sváj­ci focis­tát, Xher­dan Sha­qi­rit. Ez így igaz, és ennek oka is van. A fel­ké­szü­lé­si meccs előt­ti kere­tet vet­tem ala­pul, ami­ből Xher­dan kima­radt. Ami­kor majd meg­lesz­nek a 23-as eb-kere­tek, fris­sí­tem a posz­tot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *