Csocsó 2014

Én hagyo­mány sze­rint nem vol­tam egy nagy cso­csós soha­sem, de idén az év ele­jé­től elkezd­tünk igen komo­lyan “edze­ni”. Ebéd­szü­net­ben és a dél­utá­ni szi­esz­ta alkal­má­val álta­lá­ban lemen­tünk egy-két (sic!) meccset ját­sza­ni. Vala­mi­lyen okból kifo­lyó­lag elkezd­tem fel­ír­ni, hogy milyen ered­mé­nye­ket értem el. Ezt elem­zem ki decem­ber 31. alkalmából.

Min­den meccs 10 rúgott gólig ment, 2 vs 2, álta­lá­ban a közép­pá­lyá­sok által szer­zett gól érvé­nyes­nek szá­mí­tott (Svájc­ban gyak­ran nem ér), leg­in­kább hátul játszottam.

Csocsó 2014

  • 375 meccset ját­szot­tam, 201-et nyer­tem, 174-et vesz­tet­tem el, ez 54%-os győ­zel­mi arány.
  • A leg­több meccs már­ci­us­ban volt (pro­jekt vége) — 149 (!); a leg­ke­ve­sebb júli­us­ban és novem­ber­ben — 1 (!).
  • Leg­hosszabb győ­zel­mi soro­zat: júli­us 21. és szep­tem­ber 19. között (két hónap!) az összes (7) meccset meg­nyer­tem. Sőt, ha úgy szá­mo­lom, júni­us 27. és októ­ber 15. között (három és fél hónap) nem kap­tam ki.
Közzétéve:
foci kategóriába sorolva

Szerző: laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

Hozzászólás

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.